РЕШЕНИЕ № 278

 

 

гр. Троян, 25.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на шести октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………......... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 357 по описа за 2016 год., и за да се произнесе - съобрази:

 

С.Н.В. ***, Н. Станев Н. ***, Д.С.Н. ***, Р.Д.П. ***, Й.Г.К. *** и Д.Г.Д. ***, всичките като наследници на Д.П.С., б. ж. на с. Голяма Желязна, починал на 23.03.1975 год., чрез пълномощника си – адв. Д.Ч.,*** са предявили иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР срещу К.  Г.Д. ***, В.В.Д.,  Г.Д.Д. и Н.Д.Д., всичките от гр. Троян, в качеството им на наследници на  Г.Д. М., б. ж. на с. Голяма Желязна, починал на 01.05.1983 год., с искане съдът да постанови решение, с което  да приеме за установено по отношение на ответниците, че към момента на одобряване на КККР на с. Голяма Желязна, със Заповед № РД-18-44/01.06.2009 год. на Изпълнителен Директор на АГКК, ищците, са собственици на Овощна градина, с площ 3.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Турско бранище“, наричана още „Турско гробище“, при граници (съседи): дол, Н. М., Г. П.С., училищна градина- сега имот на МЗГ-ДГС, заснета в КК като Поземлен имот с идентификатор 15703.111.16, местност „Турско гробище“, вид територия: земеделска, НТП: ливада и площ 2 612 кв. м.

Ищците молят съдът по реда на косвения съдебен контрол със своя акт да отмени Решение № 11452/31.10.1995 год. на ОСЗ - Троян, издадено  по преписка вх. №137ГЖ/11.11.1991 год. на ОСЗ-Троян, в частта му, с която  на наследниците на Г.Д. М. е възстановено правото на собственост върху ливада, с площ 2.613 дка, четвърта категория, местност „Турско гробище“, имот  № 111016 по картата на землище с. Голяма Желязна, при граници (съседи): № 111013 - ливада насл. на Г. П.С., № 111073 - полски път на Община-Троян, № 111061 - жил. територия на насл. Н.М.М. и №1 67027 - дървопроизв.  площ на МЗГ-ДЛ. 

  Ищците твърдят, че с Решение № 7193 от 10.02.1994 год. на ОСЗ-Троян /точка 6/ в качеството им на наследници на Д.П.С., е възстановено правото на собственост върху овощна градина от 3.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Турско бранище”. Веднага са влезли във владение на имота, който има трайни, видими и постоянни граници - ясно оформени и  очертани слогове. Те са възстановили овощната градина и в продължение вече на повече от  20 години владеят имота продължително и трайно, без прекъсване, грижат се за  овощните насаждения и подържат имота. 

Преди няколко години ищците са разбрали, че в КККР на с. Голяма Желязна, техният имот  е заснет с идентификатор 15703.111.16, в местност „Турско гробище“, НТП - ливада, с площ от 2 612 кв. м и е записан на н-ци на Г.Д. М., тоест на наследодателя на ответниците. Оказва се, че с Решение №11452/31.10.1995 год., издадено  по преписка  вх. №137  ГЖ/11.11.1991 год. имотът на наследодателя на ищците е възстановен  на наследодателя  на ответниците. След извършване на справка ищците са констатирали, че наследодателят на ответниците въобще не е притежавал имот в тази местност, която се нарича още „Турско бранище“, а неговите  наследници въобще не са заявявали за  възстановяване на имот в тази местност, включително и на процесния  имот. Досега никой от ответниците не е проявил никакъв интерес и понастоящем към имота на ищците.

Според ищците се касае за грешка в КККР на с. Голяма Желязна и имотът неправилно е  записан на наследодателя на ответниците.

Предвид на изложените съображения у ищците се е породил правен интерес да докажат правото си на собственост върху процесния имот по съдебен ред, поради което са предявили срещу ответниците иск настоящата искова претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците са изпратени копие от ИМ и от представените по делото доказателства.

На основание чл. 47 ал. 6 от ГПК съда е назначил адв. К.Н. от ЛАК за особен представител на ответниците.  Съдът е връчил на адвокат К.Н. преписи от ИМ и от писмените доказателства и в установения срок същия е депозирал отговор по чл. 131 от ГПК. В отговора той излага, че предявения иск е допустим и следва да бъде разгледан от съда. Адвокат Н. изразява становище, че ако евентуално искът бъде уважен, то Решение №11452/95 год. на ОСЗ - Троян, с което е възстановен  процесния имот на ответниците, следва да бъде отменено само в частта, касаеща спорния имот, ако с Решението са възстановени и други имоти.

От приложените писмени доказателства: Решение №7193/10.02.1994 год. на ОСЗ - Троян, У-ние за наследници № 404/28.09.2015 год. на  Кметството с. Голяма Желязна, Писмо № 01-88432/25.03.2016 год. на СГКК - Ловеч, У-ние № 083/17.03.2016 год. на Кметството с. Голяма Желязна, Служебна бележка № 084/17.03.2016 год. на Кметството с. Голма Желязна, Извадка от КК на с. Голяма Желязна за ПИ 15703.111.16, Извлечение от  кадастралните регистри на  недвижимите имоти в с. Голяма Желязна, У-ние за наследници № 070/20.05.2016 год. на Кметството с. Голяма Желязна, У-ние за  извлечение от  емлячен регистър на с. Голяма Желязна по партиден №103-1948 год. - том  I за записаните на Г.Д. М. земеделски земи, У-ние за идентичност на имената № 174/20.05.2016 год. на Кметството с. Голяма Желязна, У-ние № ДО 002014/30.05.2016 год. на отдел „Местни приходи“ при Община - Троян за данъчната оценка на процесния имот, Скица на процесния имот № 15-252571/27.05.2016 год. на СГКК - Ловеч, Искане № 290/13.06.2016 год. и Искане № 313/01.07.2016 год. за предоставяне на справка по реда на Наредба № 14/18.11.2009 год., Преписка с вх. № 137 ГЖ/11.11.1991 год. на ОСЗ, Преписка с вх. № 696 ГЖ/29.02.1992 год. и от показанията на разпитаните по делото свидетели - П.Д.П., Н.М.Й. и П.Г.П., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

          С Решение № 7193/10.02.1994 год. на ОСЗ - Троян, по точка 6, на наследниците на  Д.П.С. е възстановено правото на собственост върху Овощна градина, с площ 3.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Турско бранище“, наричана още „Турско гробище“, при граници (съседи): дол, Н. М., Г. П.С., училищна градина - сега имот на МЗГ-ДГС. Установява се, че ищците са наследници на Д.П.С., б. ж. на с. Голяма Желязна, починал на 23.03.1975 год., а към делото е приложено У-ние №174/20.05.2016 год.  на Кметството с. Голяма Желязна, че имената Д.П.С. и Д.П.С. са имена на едно и също лице. Съдът приема, че горепосоченото Решение № 7193/10.02.1994 год. на ОСЗ-Троян съдържа всички необходими реквизити, изискуеми от действащата към този момент редакция на чл. 18 ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ - посочени са размерът и категорията на  имота, неговото местонахождение, граници и съседи.

        Към този момент към първичното решение не се е изисквало наличието на скица на имота. Следователно с издаването на Решение № 7193/10.02.1994 год. за ищците е настъпила пълна и завършена реституция на  процесния имот. Освен това от събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен и категоричен начин, че наследодателят на ищците е притежавал процесния имот към меродавния за спора момент - образуването на ТКЗС, видно от У-ние № 083/17.03.2016 год. на Кметството с. Голяма Желязна, в което е отразено, че в емлячен  регистър от 1948 год. по партиден № 145 на името на Д.П.С. е записана в т. 8 Овощна градина местност „Турско бранище“ от 3.000 дка, която е заявена за възстановяване от неговия син - Д.П.С. със Заявление № 696/26.02.1992 год. и върху която Овощна градина е възстановено правото на собственост с горепосоченото Решение  на ОСЗ - Троян. Показанията на свидетелите ангажирани от ищците също са категорични, че процесният имот е принадлежал на техния наследодател.

        От друга страна по делото се установи, че наследодателят на ответниците не е притежавал земеделски имот в местността „Турско бранище“ /„Турско гробище“/ в землището на с. Голяма Желязна, видно от представеното  по преписка № 137 ГЖ/11.11.1991 год. на ОСЗ - Троян У-ние № 868/11.11.1991 год. на Кметството с. Г. Желязна, в което е отразено какви имоти са декларирани от Г.Д. М. по декларация № 103/1949 год. Процесният имот не е заявен за възстановяване от съпругата му Н.И.М..а по Заявление вх. № 137/11.11.1991 год.  до ОСЗ -Троян. Имот в местността „Турско бранище“ /„Турско гробище“/ не е възстановен на н-ците Г. И. М. и с първичното Решение  № 8403/06.06.1994 год. Впоследствие обаче с Решение № 11452/31.10.1995 год. на наследниците на Г. П. М. е възстановен имот в местността „Турско гробище“, а имено ПИ №111016.

        Разпитаните по делото свидетели бяха категорични, че този имот е принадлежал на наследодателя на ищците, а понастоящем се владее и стопанисва единствено от тях. Свидетелите подробно описаха границите  на владяния от ищците имот, който граници напълно съвпадат с границите на имота, описан в т.6 на Решение №7193/10.02.1994 год. на ОС“З“-Троян.

          Идентичността между имотът на ищците, описан подробно в т. 6 на Решение № 7193/10.02.1994 год. и Поземлен имот с идентификатор 15703.111.16 по КККР на с. Голяма Желязна, се установява от представената по делото Скица № 15-252571/27.05.2016 год. на СГКК-Ловеч и от приложената извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в с. Голяма Желязна, от която извадка  е видно  на кого са записани съседните имоти на процесният Поземлен имот с идентификатор 15703.111.16, а именно: ПИ  15703.111.13 е записан на н-ци Г. П., ПИ 15703.111.61 е записан на н-ци Н. М., а ПИ 15703.167.27 е на МЗГ, които собственици напълно съответстват на съседите посочени в Решение № 7193/10.02.1994 год. на ОСЗ - Троян.

          Към  делото е приложена Служебна бележка № 084/17.03.2016 год. на Кметството с. Голяма Желязна, в уверение на това, че местността „Турско бранище“ и „Турско гробище“ са една и съща местност.

        От изложените до тук съображения и от събраните по делото доказателства съдът приема за безспорно установено, че към момента на  одобряване на КККР на с. Голяма Желязна със Заповед № РД-18-44/01.06.2009 год. ищците като наследници на Д.П.С.  /Савов/, са собственици на процесния имот, заснет в КК като Поземлен имот с идентификатор 15703.111.16, местност „Турско гробище“, вид територия: Земеделска, НТП: Ливада, Площ: 2 612 кв. м, Съседи: 15703.111.61; 15703.111.73; 15703.111.13;15703.167.27, като имотът  обаче погрешно е записан  на  Г.Д. М., тоест на наследодателя на ответниците.

        Касае се за грешка в КККР на с. Голяма Желязна, която съдът следва да отстрани със своето Решение. Предвид на изложените съображения съдът приема, че предявения от ищците иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

        Съдът следва да се произнесе по реда на косвения съдебен контрол и относно искането на ищеца съдът да отмени Решение № 11452/31.10.1995 год. на ОСЗ - Троян, издадено по преписка вх. № 137ГЖ/11.11.1991 год. на ОСЗ - Троян, в частта му, с която на наследниците на Г.Д. М. е възстановено правото на собственост върху Ливада от 2.613 дка, четвърта категория, местност „Турско гробище“, имот № 111016 по картата на землище с. Голяма Желязна, при граници (съседи): № 111013 Ливада насл. На Г. П.С., № 111073 Полски път на Община-Троян, № 111061 Жил. тер. на насл. на Н.М.М. и № 167027 Дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ.

        Съдът намира за основателно възражението на особения представител на ответниците - адвокат К.Н., че това Решение касае и други имоти и затова следва да бъде отменено само частта, касаеща процесния имот.

        Ищците са заявили, че не претендират за разноски по делото, поради което такива не следва да бъдат присъждани.

        Водим от изложеното съдът

 

                                      Р       Е       Ш     И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на К.Г.Д., адрес: ***, ЕГН **********, В.В.Д., адрес: ***, ЕГН **********, Г.Д.Д., адрес: ***, ЕГН ********** и Н.Д.Д., адрес: ***, ЕГН **********, в качеството им на наследници  на Г.Д. М., б. ж. на с. Голяма Желязна, починал на 01.05.1983 год., че към момента на одобряване на КККР на с. Голяма Желязна, община Троян, област Ловеч,  със Заповед № РД-18-44/01.06.2009 год. на Изпълнителен директор на АГКК, ищците С.Н.В., адрес: ***, ЕГН **********, Н.С.Н., адрес: ***, ЕГН **********, Д.С.Н., адрес: ***, ЕГН **********, Р.  Д.П., адрес: ***, ЕГН **********, Й.Г.К., адрес: ***, ЕГН **********  и   Д.Г.Д., адрес: ***, ж. к. „Хр. Смирненски“ № 35 вх. В ап. 65, ЕГН **********, като наследници на Д.П.С., б. ж. на с. Голяма Желязна, починал на 23.03.1975 год. СА СОБСТВЕНИЦИ на Овощна градина, с площ 3.000 дка, четвърта категория, в землището на с. Голяма Желязна, в местността „Турско бранище“ /„Турско гробище“/, при граници (съседи): дол, Н. М., Г. П.С., училищна градина- сега имот на МЗГ-ДГС, заснета  към момента на одобряване на КККР на с. Голяма Желязна с идентификатор 15703.111.16, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: с. Голяма Желязна, м. „Турско гробище“, Площ: 2612 кв. м, трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Ливада, Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 111016, Съседи: 15703.111.61; 15703.111.73; 15703.111.13;15703.167.27,

        ОТМЕНЯ Решение № 11452/31.10.1995 год. на ОСЗ - Троян, издадено  по преписка вх. № 137 ГЖ/11.11.1991 год. на ОСЗ - Троян, в частта му, с която на наследниците на Г.Д. М. е възстановено правото на собственост върху Ливада от 2.613 дка, четвърта категория, местност „Турско гробище“, имот № 111016 по КВС на землище с. Голяма Желязна, при граници (съседи): № 111013 - ливада насл. на Г. П.С., № 111073 - полски път на Община-Троян, № 111061 - жилищна територия.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ЛОС в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                                                  

 

                                                            Районен съдия: