ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ....

гр. Троян, 08.11.2016 година. В В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на осми ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова.

 

при секретаря Мария Станчева, като разгледа докладваното от съдията - Ютерова гр. дело № 362 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

Постъпила е молба с вх. № 6677/02.11.2016 год. по описа на Районен съд - гр. Троян от страна на ищцата по настоящето дело Б.И.А. ***, с ЕГН **********, действаща със съгласието и одобрението на своя баща И.А.И. ***, ЕГН **********, с правно основание чл. 233 от ГПК, с която ищцата моли производството по делото да бъде прекратено.

Постъпила е молба с вх. № 6678/02.11.2016 год. по описа на Районен съд - гр. Троян и от страна на ответника по делото И.Й.Л. ***, с ЕГН **********, в която излага, че с ищцата по делото са постигнали извънсъдебна спогодба за доброволното уреждане на спора помежду им, като на свой ред моли производството по делото да бъде прекратено, като същевременно изрично заявява, че не претендира разноски по делото.

Съдът намира подадената от ищцата молба за основателна, тъй като съгласно хипотезата на чл. 233 от ГПК ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко положение на делото, поради което производството по гр. д. № 362/2016 год. по описа на ТРС следва да бъде прекратено.

В тежест на ищцата не следва да се възлага държавна такса по предявения иск, тъй като същата е освободена от заплащането на държавна такса по силата на закона - с оглед разпоредбата на чл. 83, ал. 1, т. 4 от ГПК, съгласно която разпоредба такси и разноски по делата не се внасят от ищеца по искове за вреди от непозволено увреждане от престъпление, за което има влязла в сила присъда какъвто е настоящият случай.

Не следва да се присъждат и разноски на страните с оглед изрично заявеното от тях, че нямат претенции една спрямо друга във връзка с присъждането на сторените от тях съдебно-деловодни разноски.

Водим от горното, съдът:

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 от ГПК поради отказ от предявения иск производството по гр. д. № 362/2016 год. по описа на Районен съд - гр. Троян.

Определението подлежи на обжалване пред Ловешки Окръжен съд с частна жалба, в едноседмичен срок от връчването на съобщението на страните.

Препис от настоящето Определение да се изпрати на основание чл. 7, ал. 2 от ГПК на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: