РЕШЕНИЕ

 

  349    

 

гр. Троян, 21.12.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 460 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

М.И.Д. *** е предявил искова молба срещу К.Й.К. ***, с която са предявени обективно съединени искове по чл. 284, чл. 86 и чл. 92 от ЗЗД. Твърди си, че на 23.12.2009 г. страните са сключили договор, по силата на който ищеца е възложил на ответника да закупи земеделска земя, находяща се в землищата на селата Добродан, Дебнево, Лешница, Дамяново, Бериево и Комарево, в размер на 240 дка, за базова цена в селата Добродан, Дебнево, Лешница, Дамяново и Бериево - 200 лв. на декар, а с. Комарево - цена 320 лв. на декар. При подписването на договора ищеца М.Д. твърди, че е дал на ответника сумата 8000 лева, като аванс за горепосочените сделки. Ответникът е получил от ищеца тази сума и се е задължил в срок от 18 месеца, считано от датата на подписването на договора, да купи земеделските земи в горепосочените землища, като подготви документите до данъчна оценка на имотите, което и до момента не е сторено.

В подкрепа на твърдението си Д. е ангажирал писмени доказателства, в процеса е представляван от адвокат Венелин Ангелов от АК - Ловеч, който от името на доверителя си моли съда да уважи исковете и да осъди ответника да му заплати процесната сума от 8 000 лева, законова лихва, начислена върху главницата за времето на забавата в размер на 4 083,10 лева, неустойка в размер на 1 000 лева и разноските по делото.

При хипотезата на чл. 47 ал. 6 от ГПК на ответника К.К. е назначен особен представител –адвокат Е.Ц. от ЛАК, който е представил писмен отговор по реда на чл. 131 от ГПК, оспорва предявените искове, прави възражение за изтекла погасителна давност по отношение на претендираните лихви и неустойка. 

От приложените към делото писмени доказателства: Договор от 23.12.2009 г. с нотариална заверка на подписите рег. № 5756/23.12.2009 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег. № 337 на НК, Разписка за получена сума от ответника, Нотариална покана рег. № 546, т.1, акт 33 от 16.02.2016 г. на Нотариус Борис Кожухаров с рег. № 337 на НК с район на действие РС – Троян и справка за изчислена законна лихва за забава, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Страните по делото са сключили договор за възлагане на покупка на земеделска земя на 23.12.2009 г., по силата на който ответника се е задължил да закупи земеделска земя при следните параметри: земеделска земя, находяща се в землищата на селата Добродан, Дебнево, Лешница, обл. Ловешка; Дамяново и Бериево, общ. Севлиево и Комарево, общ. Бяла Слатина в размер на 240 дка, за базова цена в селата Добродан, Дебнево, Лешница, Дамяново и Бериево - 200 лв. на декар, а с. Комарево - цена 320 лв. на декар.

Не се оспорва факта, че съгласно т. 3 от договора в момента на подписването ответника е получил авансово от ищеца сумата от 8 000 лева.

Страните са уговорили още, че в случай на неизпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 1 000 лева.

Процесния договор е сключен за срок от 18 месеца от датата на сключване 23.12.2009 г. до 23.06.2011 г.

Видно от приложената по делото разписка, която не е оспорена от ответника, К. е удостоверил със същата, че е получил от ищеца сумата от 8 000 лева като аванс за покупката на земеделските земи.

На 08.03.2016 г. ответника К. лично е получил нотариалната покана от ищеца, с която същия го е уведомил, че на основание чл. 87 ал. 2 от ЗЗД прекратява сключения между тях договор, както и, че в петдневен срок от получаване на поканата следва да му заплати сумата 9 000 лева, включваща получения аванс и неустойка. 

        При така изяснената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с главен иск по чл. 284 ал. 2 от ЗЗД, касаещи неизпълнение на задължения по договор за поръчка. Договора за поръчка е неформален, консенсуален и двустранен. Съда намира, че описаните предпоставки са налице. Съгласно чл. 284 ал. 2 от ЗЗД довереникът /в случая ответника К./ следва да даде на доверителя /ищеца/ сметка за извършеното и да им предаде всичко, което е получила при изпълнение на поръчката. По делото липсват каквито и да са доказателства ответника да е сторил. 

При това положение ще следва главния иск изцяло да бъде уважен и К.К. да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 8 000 лева, получен аванс.

Ще следва да бъдат уважени исковете относно законовата лихва за забава и неустойка. Особения представител е направил възражение за изтекла тригодишна погасителна давност за тези вземания на основание чл. 111 т. б от ЗЗД. Съда намира, че давността не е изтекла и тези вземания се дължат. Видно от приложената нот. покана, получена лично от ответника на 08.03.2016 г. договора е бил със срок 18 месеца, през който срок К. не е изпълнил задълженията си. След изтичането на посочения срок обаче договора е продължил да съществува, т. е. ответника все още е имал формално мандат да изпълни задълженията си. Едва с връчването на нот. покана Д. е уведомил К., че разваля договора за възлагане на покупка на земеделска земя от 23.12.2009 г. Именно от този момент е започнала да тече погасителна тригодишна давност и към момента тези вземания се дължат. Ще следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца законова лихва за забава в размер на 4 083,10 лева договорна неустойка в размер на 1 000 лева.  

Съда намира, че законова лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, се дължи единствено върху главницата. Така както е изложената претенцията се явява недопустимо да бъде начислявана лихва върху лихва, тъй като липсва изрична уговорка между страните. Такава липсва и по отношение на лихва върху неустойката.

              С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. І от ГПК ответника ще следва да заплати на ищеца сумата 2 380 лева сторени от него съдебно–деловодни разноски по представен списък по реда на чл. 80 от ГПК.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА К.Й.К., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на М.И.Д., ЕГН **********, адрес: *** сумата 8 000 – осем хиляди лева, представляваща аванс по сключен между страните договор за възлагане на покупка на земеделски земи от 23.12.2009 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 20.06.2016 г. до окончателното изплащане.

      ОСЪЖДА К.Й.К., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на М.И.Д., ЕГН **********, адрес: *** сумата сумата 4 083,10 – четири хиляди осемдесет и три лева и 10 стотинки законова лихва, начислена върху главницата за времето на забавата от 23.06.2011 г. до 20.06.2016 г. по чл. 86 от ЗЗД, договорна неустойка в размер на 1 000 – хиляда лева по чл. 92 от ЗЗД, както и сторените от ищеца съдебно-деловодни разноски в размер на 2 380 – две хиляди триста и осемдесет лева.  

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                            

 

Районен съдия: