Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 294

 

                              02.11.2016 г.,  гр. Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянския районен съд, четвърти състав, в проведеното на двадесети октомври две хиляди и шестнадесета година публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                               Председател: Десислава Ютерова

 

Секретар М.С.,

като разгледа докладваното от съдията Ютерова гражданско дело № 462  по описа за 2016  година, за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявен е иск от Й.Н.Г. ***, в качеството й на майка и законен представител на малолетния й син А.Р.Г., е предявила против Р.П.Р. ***, иск с правно основание чл. 150 от СК.

         Водим от горните мотиви, съдът                  

                      

 Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, определена по гр. дело 274/2009 г. по описа на Троянски районен съд, като:

ОСЪЖДА Р.П.Р., ЕГН **********, с адрес: ***  да заплаща на Й.Н.Г., ЕГН **********, адрес: ***, като майка и законен представител на малолетния А.Р.Г., ЕГН **********, адрес: *** ежемесечна издръжка в размер на 150.00 – сто и петдесет лева, считано от 21.06.2016 година до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

ОСЪЖДА Р.П.Р., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата от 136.80 – сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки, представляваща държавна такса върху увеличения размер на издръжката.

         ОСЪЖДА Р.П.Р., ЕГН **********, с адрес: ***  да заплати на Й.Н.Г., ЕГН **********, адрес: *** сумата 350.00 – триста и петдесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Ловеч, в двуседмичен срок от датата на постановяване  - 02.11.2016 г.

 

 

          Районен съдия: