ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 гр. Троян, 18.10.2016 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 558 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

Настоящето дело е образувано по предявена искова молба от М.М.А. *** против Л.И.Е. ***, с посочено правно основание чл. 127 ал. 2 от СК.

С молба от 11.10.2016 г. ищеца е оттеглил молбата си и моли съда делото да бъде прекратено. 

           Настоящата инстанция счита, че молбата следва да бъде уважена като на основание чл. 232 от ГПК производството по гр. дело № 558/2016 г. на ТРС да бъде прекратено поради оттегляне на искова молбата и на това основание съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 558 по описа на Троянски районен съд от 2016 г. поради оттегляне на исковата молба от ищеца М.М.А., ЕГН **********, с адрес: ***.

Определението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението.

 

          Районен съдия: