ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 24.10.2016 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря …………………………., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 598 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

Производство по чл. 213 от ГПК.

Производството по настоящето дело е образувано по искова молба, предявена от „Веледе България” АД гр. Троян, представител Цветомир Цочев против „ВиК Стенето” ЕООД – гр. Троян, представител инж. Тонимир Гечев с посочено правно основание чл. 55 ал. 1 пр. 1 и чл. 86 от ЗЗД, с цена на исковете 20 573,15 лева. 

С определение от 20.10.2016 г., постановено по гр. дело № 597/2016 г. по описа на ТРС, което е с идентичен предмет и страни, първи съдебен състав с Председател съдия Антоанета Симеонова, на основание чл. 213 от ГПК е присъединил гр. дело № 598/2016 г. на ТРС към гр. дело № 597/2016 г. за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.       

Съдът като  прецени обстоятелствата по делото и определението на ТРС – първи съдебен състав от 20.10.2016 г. постановено по гр. дело № 597/2016 г. на ТРС намира за установено следното:

 Съгласно разпоредбата на чл. 213 от ГПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на страната на ответника, или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. Извършвайки служебна проверка първи съдебен състав е констатирал, че в Троянски районен съд има образувано гр. дело № 598/2016 г. със същите страни и със същия предмет. При това положение, преценявайки, че двете дела имат връзка помежду си и в двете съдебни производства участват едни и същи лица, първи съдебен състав е присъединил настоящето дело към гр. д. № 597/2016 г. за разглеждане в едно производство и издаване на общо решение по тях.

При това положение, настоящият съдебен състав счита, че производството по гр. дело № 598/2016 г. по описа на ТРС следва да бъде прекратено, поради присъединяването му към гр. дело № 597/2016 г. по описа на същия съд.

Водим от изложеното и на основание чл. 213 от  ГПК, съдът

 

                                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :  

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 598/2016 г. по описа на ТРС, поради присъединяването му към гр. дело № 597/2016 г. по описа на същия съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба, пред Ловешки Окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

Районен съдия: