РЕШЕНИЕ 

 

гр. Троян, 24.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 613 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

        ЕОС МАТРИКС” ЕООД гр. София, представител Райна Миткова - Тодорова е предявило срещу Ц.Й.Г. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 218.29 лева, представляващи неизплатено парично задължение по договор за кредит от 03.06.2013 г., допълнен с договор от 02.07.2013 г.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, представена е писмена молба по същество за постановяване на неприсъствено решение, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

        По реда на чл. 131 от ГПК на Ц.Г. е изпратено копие от ИМ и доказателствата, в законовия срок не е представен отговор и не е изразено становище по иска. В с. з. ответника не се явява и не изпраща представител.

От приложените към делото Договор за кредит № 202518 от 03.06.2013 г. допълнен с Кредит № 209996 от 02.07.2013 г., Погасителен план, Договор за продажба и прехвърляне на вземания /Цесия/ от 29.01.2015 г. и Приложение № 1 А към него, Потвърждение за извършената цесия, Уведомление за цесия, Извлечение от Търговския регистър за пререгистрация на „ЕОС Матрикс” ЕООД, Общи условия за предоставяне на кредити и ч.гр.д. № 485/2016 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените доказателства на 03.06.2013 г. е подписан Договор за кредит № 202518, допълнен с Кредит № 209996 от 02.07.2013 г. между „Кредисимо" АД (с предишно наименование „Глобекс Финанс" АД), в качеството на заемодател и Ц.Й.Г., в качеството на заемополучател. По силата на този договор кредитора е предоставил на ответника право да получава кредити на база на предварително подадено от заемополучателя и одобрено от дружеството заявление за всеки отделен кредит.

Договорен е общ размер на главниците по всички предоставени кредити на заемополучателя да не надвишава 1000,00 лева.

Първоначално заявеният и одобрен от „Кредисимо” АД кредит отпуснат на заемополучателя е в размер на 399,00 лева.

На 02.07.2013 г. на кредитополучателя отново е отпусната сума по кредита, което е генерирано като кредит с номер 209996, като общата сума, предоставена по договора за кредит е станала в размер на 500,01 лева.

Съгласно договорните клаузи, заемополучателят се е задължил да възстанови получения заем чрез 7 месечни погасителни вноски, всяка от 127,11 лева, първата дължима на 31.07.2013 г.,  а последната на 31.01.2014 г.

Установява се, че след усвояване на кредита, длъжникът не е изпълнил задължението си за плащане на месечните вноски съгласно договора и погасителния план, поради което е останала непогасена сума по цитирания по-горе договор за кредит в размер на 387,52 лева, от които: 281,29 лв. - главница, 70,10 лв.- договорна лихва и 36,13 лв.- наказателна лихва.

Задълженията по Договора за кредит са изцяло падежирали на 31.01.2014 г. На 29.01.2015 г. с Договор за продажба и прехвърляне на вземания (цесия) и в приложението към него, сключен между „Кредисимо" АД и „ЕОС матрикс" ЕООД, задължението на Ц.Й.  Г., произтичащо от процесния договор е било изцяло прехвърлено на ищцовото дружество.

В изпълнение на императивните разпоредби на чл. 99 от Закона за задълженията и договорите на длъжника неколкократно са били изпращани съобщения за цесия до посочения от него адрес в гр. Троян, но същите не са получени. Предвид на това следва да се приложи разпоредбата на чл. 3.3 от Общите условия, приложими към процесния договор за кредит, съгласно която кредитополучателят следва да предоставя информация на кредитора си при всяка промяна на адреса си, като до този момент уведомяване в този смисъл не е постъпило и съобщението следва да се счита за редовно връчено.

В ТРС е подадено заявление за издаване на заповед по реда на чл. 410 от ГПК, по повод на което е образувано частно гражданско дело № 485/2016 г. и съответно съда е издал заповед на 01.07.2016 г. 

В законоустановения срок е постъпило възражение, по реда на чл. 414 от ГПК от длъжника и с разпореждане по реда на чл. 415 от ГПК съда е указал на кредитора да предяви иск за установяване на процесното вземане, което е сторено в настоящия исков процес.

 

Ответника не е представил писмен отговор и не е изразил становище по иска.

Пълномощника на ищеца изрично е поискал с писмена молба постановяване на неприсъствено решение по реда на чл. 238 от ГПК. Настоящата инстанция намира, че е налице хипотезата на чл. 239 ал. 1 от ГПК и следва да постанови неприсъствено решение, което не следва да бъде мотивирано по същество, а да бъде признато съществуване на вземането на ищеца в размер на процесната сума, а именно: сумата  281.29 -  двеста осемдесет и един лева и двадесет и девет стотинки, представляваща главница по Договор за кредит № 202518 от 03.06.2013 г. допълнен с Кредит № 209996 от 02.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 27.06.2016 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 70.10 – седемдесет лева и десет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 03.06.2013 г. до 29.01.2015 г., сумата 36.13 – тридесет и шест лева и тринадесет стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 31.10.2013 г. до 29.01.2015 г.

         На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да бъде осъдена да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в настоящето производство в размер 25,00 лева, както и сумата 25,00 лева - разноски по делото за платена държавна в заповедното производство. 

Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА на основание чл. 422 от ГПК съществуване на вземането на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ж. к. ”Малинова долина”, ул. „Рачо Петков-Казанджията” № 4-6, представител Райна Иванова Миткова Тодорова, а именно че Ц.Й.Г., ЕГН  **********, с адрес: ***, дължи сумата 281.29 -  двеста осемдесет и един лева и двадесет и девет стотинки, представляваща главница по Договор за кредит № 202518 от 03.06.2013 г. допълнен с Кредит № 209996 от 02.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 27.06.2016 година до окончателното изплащане на вземането, сумата 70.10 – седемдесет лева и десет стотинки, представляваща договорна лихва за периода от 03.06.2013 г. до 29.01.2015 г., сумата 36.13 – тридесет и шест лева и тринадесет стотинки, представляваща наказателна лихва за периода от 31.10.2013 г. до 29.01.2015 г.

ОСЪЖДА Ц.Й.Г., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша”, ж.к. ”Малинова долина”, ул. „Рачо Петков-Казанджията” № 4-6, представител Райна Иванова Миткова Тодорова сумата 50,00 – петдесет лева, сторени съдебно-деловодни разноски в настоящето производство и заповедното производство.

Решението не подлежи на въззивно обжалване, освен ако не са били налице предпоставките в разпоредбата на чл. 240 от ГПК.

                                                                       

 

 Районен съдия: