РЕШЕНИЕ   302

 

гр. Троян, 10.11.2016 год.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на  единадесети октомври две хиляди и шестнадесета  година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………….., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 669 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

 

          Производството е по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         Постъпило е искане от Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред извън семейството, в специализирана институция – Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи /КСУ/ - с. Дълбок дол - на малолетното дете М.Х.М., роден на *** г., временно настанен по административен ред със заповед № 1104-ЗД-ЗД 1077/0076 от 05.08.2016 г. на Директора на ДСП – гр. Троян. В молбата се твърди, че  спрямо детето М.Х.М. със Заповед № 1104ЗД-ЗД 0527/22.07.2016 г. на Директора на ДСП - гр. Троян е предприета мярка за закрила – настаняване в приемно семейство на П.М., която е вписана със заповед № ЗД-ПГ 01/007/22.07.2016 г. в Регистъра на утвърдени приемни семейства, поддържан от РДСП - гр. Ловеч, с местоживеене на територията на ДСП гр. Троян.  На 05.08.2016 г. П.Ц. е подала молба в ДСП Троян с вх. № 1104-94П-00-0102 да бъде изведено детето от нейния дом, тъй като поради внезапно влошено здравословно състояние, изискващо стационарно лечение не е в състояние да продължи да се грижи за него.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане от *** ***, детето М.Х.М. е роден в гр. Варна на 10.03.2008 г., от майка  Х.Е.М. и баща неизвестен. Малолетното дете М.М. е на 8 години. Видно от досието, служители на ДСП - Костинброд са работили с детето и неговото семейство от 2013 г. На 30.05.2016 г. е получен сигнал от ДЦРДУ – гр. Костинброд за физическо насилие над детето от неговата майка. На детето е предоставена полицейска закрила и на 31.05.2016 г. със Заповед № ЗД-ЗД 11/30.11.2016 г. на Директора на ДСП – Костинброд детето спешно е настанено в Кризисен център за деца, жертви на насилие и трафик – гр. Драгоман, със срок до произнасяне на съда с решение по чл.28 от ЗЗД.

         Със Заповед № ЗД-ЗД01/0015 от 27.06.2016 г. на Директор ДСП – Община Сливница детето М.Х.М. е настанено в семейство на роднини при неговата баба по майчина линия – Е.М.Б., ЕГН **********, с адрес ***, считано от 28.06.2016 г.

         На 13.07.2016 г. Е.М.Б. е подала молба в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян / вх. № 1104-94Е-00-0030/ да бъде изведено детето от нейния дом. Същата е заявила, че съжителства на семейни начала с П.С.П. в неговото жилище и сама не е в състояние да поеме грижата и отговорността за него. П.П. е променил първоначалното си решение и е отказал да приеме детето в неговия дом, като е изтъкнал причина, че семейството му е многодетно – имат четири деца, за които се грижат.

         Идентифицирано е подходящо приемно семейство на територията на община Троян на П.Ц. М., вписана със заповед № ЗД-ЗДПГ01/007/22.04.2016 г. в Регистъра на утвърдени приемни семейства, поддържан от РДСП - гр. Ловеч, с местоживеене на територията на ДСП -гр. Троян, отговарящо на потребностите на детето. Проведени са четири опознавателни срещи между детето и П.М. и със заповед № 1104-ЗД-ЗД-0527/22.07.2016 г. на Директора на ДСП - гр. Троян, детето М.Х.М. е настанено в професионално приемно семейство  П.М.и Н.Ж., с настоящ адрес ***.

         На 05.08.2016 г. П.М.а е подала молба в Дирекция  „Социално подпомагане” – гр. Троян с вх. № 1104-94П-00-0102 да бъде изведено детето от нейния дом. М. е заявила, че поради внезапно влошено здравословно състояние изискващо стационарно лечение не е в състояние да продължи да се грижи за него. Не е идентифицирано подходящо приемно семейство както на територията на област Ловеч, така  и извън нея. Понастоящем са били налични свободни места в Комплекс за социални услуги – Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи – с. Дълбок дол, община Троян.

         Със заповед № 1104-ЗД-ЗД-1077/05.08.2016 г. е прекратено настаняването на М.М. в семейството на П.М.а и Н.Ж. и на основание чл. 27 ал. 1 от ЗЗДт. същото е настанено в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи /КСУ/ - с. Дълбок дол, с оглед защита по най-добър начин на интересите на детето.

          По делото е представен социален доклад от ДСП –Троян, от който се установяват изложените факти – детето се чувства добре в ЦНСТДМ – с. Дълбок дол, за него се полагат необходимите грижи.

В с. з. психолога на ЦНСТДМ с. Дълбок дол А.Г. е изразила становище, че М. се чувства добре в центъра, намира се в процес на адаптация, не проявява агресия към останалите деца, започнал е да ходи редовно на училище.

Районна прокуратура  – Троян е редовно призована, не се явява представител и не е взето становище по молбата. 

Майката Х.Е.М. – р. пр. не се явява в съдебно заседание.

В хода на социалната работа по случая безспорно е установено, че са изчерпани възможностите за реинтеграция в биологичното семейство и предприетата мярка за закрила е целесъобразна и напълно задоволява потребностите и интересите на детето, поради което същото следва да бъде настанено в /КСУ/ - Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи – с. Дълбок дол.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото отглеждане и психофизическо развитие.

На основание чл. 27 ал. І, вр. чл. 4 ал. І т. 5 и чл. 25 ал. І т. 2 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

                         Р   Е   Ш   И :

 

         НАСТАНЯВА детето М.Х.М., роден на *** г. в гр. Варна, ЕГН ********** от майка Х.Е.М., ЕГН **********, адрес: *** и баща неизвестен в Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи – с. Дълбок дол, обл. Ловеч, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването, което е в интерес на детето.        ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седмодневен срок от съобщението до страните и прокуратурата, че е обявено.              

 

 

Районен съдия: