РЕШЕНИЕ № 331

 

гр. Троян, 30.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на тридесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 680 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

 

Производство с правно основание чл. 4 във вр. чл. 2 ал. І и чл. 5 ал. І т. 1 и т. 2 от ЗЗДН.

          

         Водим от горното и на основание чл. 15 ал. 1 от ЗЗДН съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана молбата на С.Н.Н., адрес: ***, ЕГН ********** да бъде издадена заповед за защита  и  наложени мерки за защита по чл. 5 ал. 1 т. 1 и т. 2 от Закона  за защита срещу домашното насилие, с искане да бъдат задължени ответниците И.М.Ц., П.И.Р. – М. и М.Ц.М., тримата с адрес: *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо С.Н.Н..

         ОСЪЖДА С.Н.Н., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС сумата 50 /петдесет/ лева минимална държавна такса на основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН.

 ОСЪЖДА С.Н.Н., адрес: ***, ЕГН ********** да заплати на с И.М.Ц., адрес: *** сумата 200.00 /двеста/ лева, сторени разноски по делото за адв. хонорар, а на П.И.Р. – М. и М.Ц.М., двамата с адрес: *** по 50.00 /петдесет/ лева, сторени разноски по делото за адв. хонорар в общ размер от 100.00 лева.

         Препис от решението да се връчи на страните.

         Решението може да се обжалва пред Ловешки окръжен съд в 7 - дневен срок от връчването му  на страните.

                                                       

Районен съдия: