РЕШЕНИЕ  № 191

 

гр. Троян, 24.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на четиринадесети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията Ютерова гр. дело № 79 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

         „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес – изпълнителен директор е предявило против Н.Б.Ц. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК общо за сумата 387,79 лева, представляваща задължение по договор за потребителски паричен кредит от 29.11.2010 г.

        В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. не се явява представител, не е изразено становище по същество.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Ц. не е представил писмен отговор не е изразил становище по същество. Същия е редовно призован за с. з. , не се явява и не изпаща представител.

От приложените към делото писмени доказателства: договор за потребителски заем  CASH – 04527702 от 29.11.2010 г., погасителен план към договор за кредит CASH – 04527702 от 30.11.2010 г., договор за продажба и прехвърляне на вземания от 08.07.2014 г., удостоверение на „БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД, пълномощно рег. № 11689 от 29.07.2014 г., известие за доставяне от 24.03.2015 г. и ч.гр.д. № 1068 от 2015 г. на ТРС, както и от заключението на допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

На 29.11.2010 г. между ответника Н.Ц. и „БНП Париба пъръсънъл фейненс” ЕАД е сключен договор за потребителски паричен заем, по силата на който на Ц. е предоставен заем в размер на 500 лева. Със сключването на договора Ц. е поел задължението да върне отпуснатия заем на 18 седмични вноски по 39,00 лева, които вноски съставляват  изплащане на главницата по заема и договорна лихва, представляваща печалба на „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД. Ответникът е следвало да изплаща вноските съгласно договорения погасителен план.

Видно от представения договор за продажба и прехвърляне на вземания от 08.07.2014 г. „БНП Париба Пърсънъл Файненс" ЕАД /цедент/ е прехвърлило на „Фронтекс интернешънъл" ЕАД /цесионер/ гореописаното вземане.

Съгласно чл. 99 ал. 3 от ЗЗД кредитора е упълномощил ищцовото дружество да уведоми длъжника за цедираното вземане, което е сторено с уведомително писмо, получено лично от Ц. на 24.03.2015 г.

„Фронтекс интернешънъл" ЕАД е подал заявление пред ТРС по реда на чл. 410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение. Образувано е ч. гр. дело № 1068 от 2015 г., по което съда е издал заповед № 567 от 14.12.2015 г., с която е разпоредено ответника да заплати на кредитора сумата  235,42 лева,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за паричен заем CASH-04527702 от 11/2010 г., ведно със законната лихва, считано от 11.12.2015 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 37,58 лева, представляваща договорна възнаградителна лихва за периода от 25.02.2011 г. до 08.04.2011 г., сумата 114,79 лева, представляваща лихва за забава за периода от 26.02.2011 г. до 20.11.2015 г., сумата 25,00 лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 200,00 лева  - юрисконсултско възнаграждение. Ц. е подал възражение в законовия срок и съда е дал указание на ищцовото дружество да предяви иск за установяване съществуване на претендираното вземане.

По искане на ищеца съда е приел съдебно-икономическа експертиза. Вешото лице Н.Р. е констатирала в заключението си, че заема е усвоен в пълния си размер от 500 лева. Размера на непогасената главница е 235,42 лева, дължимата договорна лихва за периода 25.02.2011 г. – датата на просрочието до 08.04.2011 г. – крайния срок на погасяване на задължението е в размер на 37,58 лева и обезщетение за забава за периода 26.02.2011 г. до 20.11.2015 г. е в размер на 114,79 лева.

Ответника не е взел никакво отношение по предявения иск, не е оспорил нито един от изложените факти.

Съгласно чл. 430 ал. 1 от ТЗ - „С договора за банков кредит банката се задължава да отпусне на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателят се задължава да ползва сумата съобразно уговореното и да я върне след изтичане на срока.”. В случая следва да се приеме, че ответника е неизправна страна по процесния договор и не е изпълнил основно свое задължение да погаси вноските по получения кредит.

         Предвид изложените съображения, съдът намира предявеният иск за изцяло основателен, поради което следва да се приеме за установено между страните съществуването на вземането в полза на ищеца за сумата в размер на 235,42 лева, представляваща неизплатено парично задължение по Договор за паричен заем CASH-04527702 от 11/2010 г., ведно със законната лихва, считано от 11.12.2015 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 37,58 лева, представляваща договорна възнаградителна лихва за периода от 25.02.2011 г. до 08.04.2011 г., сумата 114,79 лева, представляваща лихва за забава за периода от 26.02.2011 г. до 20.11.2015 г.

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 225,00 лева по заповедното производство и 125,00 лева – по исковото производство.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

         ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес – изпълнителен директор, а именно, че Н.Б.Ц., ЕГН **********, адрес: *** дължи сумата  235,42 – двеста тридесет и пет лева и четиридесет и две стотинки,  представляваща неизплатено парично задължение по Договор за паричен заем CASH-04527702 от 11/2010 г., ведно със законната лихва, считано от 11.12.2015 г. до окончателното изплащане на задължението, сумата 37,58 – тридесет и седем лева и петдесет и осем стотинки, представляваща договорна възнаградителна лихва за периода от 25.02.2011 г. до 08.04.2011 г., сумата 114,79 – сто и четиринадесет лева и седемдесет и девет стотинки, представляваща лихва за забава за периода от 26.02.2011г. до 20.11.2015г.

ОСЪЖДА Н.Б.Ц., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕАД, ЕИК 200644029, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, ул. „Хенрик Ибсен” № 15, представлявано от Александер Викторов Грилихес – изпълнителен директор сумата от 225,00 – двеста двадесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по заповедното производство и 125,00 – сто двадесет и пет лева съдебно-деловодни разноски по исковото производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 

 Районен съдия: