Р Е Ш Е Н И Е

 

  295    

 

гр. Троян, 03.11.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на единадесети октомври две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ………  като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 85 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:  

 

Производството е образувано по искова молба на С.Н.Н. *** против И.М.Ц. *** посочено правно основание чл. 59 ал. 9 от СК. Твърди се, че страните са бивши съпрузи, като брака им е прекратен с Решение № 147 от 05.05.2015 г. на ТРС. С посоченото решение съда е предоставил родителските права върху роденото от брака малолетно дете А.С. Н., роден на *** г. за упражняване от майката, като е определено бащата да контактува с детето всяка сряда и събота от месеца в присъствието на майката от 10.00 до 12.00 часа, както и да присъства на медицинските прегледи на детето, когато сметне за удачно до навършване на една година на детето. Местоживеенето на малолетното дете е определено по местоживеенето на майката – гр. Троян, ул. „М.” № 42. Посоченото решение на първоинстанционния съд е изменено в тази му част от въззивния ОС – Ловеч, като с решение № 289/30.10.2015 г. по в. гр. д. № 375/2015 г. е определен режим за лични контакти и отношения с детето и бащата С.Н. – „да го вижда и взема при себе си всяка седмица за две денонощия с преспиване от 10 часа във вторник до 18,00 часа в четвъртък, както и при лични и семейни празници на бащата и неговата майка Ц.С.П. за официалните празници, както следва: Коледните празници при нечетна година е при бащата, при четна година Коледата е с майката, новогодишните празници при нечетна година е при майката, а при четна е при бащата; за великденските празници първите два дни при бащата, както и един месец през лятото, който не съвпада с платеният годишен отпуск на майката след предварителна уговорка между страните, като детето бъде връщано на майката И.М.Ц.-Н. по местоживеене на майката.”

 Н. излага, че за този кратък период от постановяване на посоченото горе решение, са настъпили редица промени, които са го мотивирали да предяви настоящата искова претенция, като моли съда да възложи на него упражняването на родителските права, като бъде определен и режим на лични контакти на детето с майката и съответно същата да бъде осъдена да заплаща месечна издръжка в размер на 105 лева. 

В с. з. ищеца се явява лично и е представляван от адв. Стефан Гецов от ЛАК, който моли съда да уважи исковата претенция, ангажирани са и доказателства.

Ответницата И.Ц. е депозирала писмен отговор, с който оспорва исковата претенция. В с. з. Ц. се явява лично и е представлявана от адв. Станислав Стефанов от ЛАК.

ДСП – Троян е представила социален доклад, не изпраща представител в с.з.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

     С Решение № 147 от 05.05.2015 г. по гр. дело № 802/2014 г. на ТРС е прекратен гражданския брак между страните по настоящето дело. Съда е постановил родителските права върху роденото от брака малолетно дете А.С. Н., роден на *** г. да бъдат упражнявани от майката И.Ц., като бащата С.Н. ще има право да контактува с детето всяка сряда и събота от месеца в присъствието на майката от 10.00 до 12.00 часа, както и да присъства на медицинските прегледи на детето, когато сметне за удачно до навършване на една година на детето. Местоживеенето на малолетното дете се определя по местоживеенето на майката – гр. Троян, ул. „М.” № 42. Н. е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лева, считано от 05.05.2015 г. на И.Ц. в качеството й на майка и законен представител на малолетния А.С. Н., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

Посоченото решение е изменено с Решение № 289/30.10.2015 г. по в. гр. д. № 375/2015 г. в частта на определяне режим за лични контакти и отношения с детето и бащата С.Н. – „да го вижда и взема при себе си всяка седмица за две денонощия с преспиване от 10 часа във вторник до 18,00 часа в четвъртък, както и при лични и семейни празници на бащата и неговата майка Ц.С.П. за официалните празници, както следва: Коледните празници при нечетна година е при бащата, при четна година Коледата е с майката, новогодишните празници при нечетна година е при майката, а при четна е при бащата; за великденските празници първите два дни при бащата, както и един месец през лятото, който не съвпада с платеният годишен отпуск на майката след предварителна уговорка между страните, като детето бъде връщано на майката И.М.Ц.-Н. по местоживеене на майката.”

Ищеца твърди, че детето живее в нездравословна и рискова среда при майката, като в тази връзка е по делото е изискана и приложена преписка № 359 от 28.07.2016 г. на РУ на МВР – Троян по повод сигнал за възникнал скандал между И.Ц. и нейната майка П. М. на 10.07.2016 г. около 01.45 часа. Установява се, че когато полицаите пристигнали на адрес в посочената дата и час, И.Ц. викала на улицата, като държала в ръцете си невръстния си син на 1 година и 6 месеца. Били съставени протоколи за предупреждение.   

От показанията на разпитаните по делото свидетели Г.Т., Ю.Т., Д.Б. и Ц.П. се установява, че ищеца изключително грижовно се отнася към сина си. Редовно му купува дрехи, обувки, играчки. Извежда го на разходка. Свидетелката Б. е личен лекар на детето и излага впечатлението си, че бащата е по - загрижен за здравословното състояние на детето от майката, тъй като той го води по-често, когато има здравословен проблем. Детето е идвало на преглед по повод алергичен обрив, освен това има вродена аномалия на ходилата, което налага съответната корекция в специализирано болнично заведение. Свидетелката Ц. П. е майка на ищеца. Двамата живеят в едно жилище. Същата излага, че грижите за детето изцяло поема ищеца, когато взема детето при него. П. винаги му е помагала, когато се е налагало. Н. денонощно е с детето си през времето, определено за лични контакти, извежда го на разходка, занимава се с него. Освен това в техния дом са налице подходящи битови условия за отглеждането и възпитанието на детето.  

Назначената психологическа експертиза е с поставена задача да установи какъв е родителския капацитет и възпитателските качества на двамата родители - С.Н. и И.Ц., както и дали са налице фактори, които го ограничават, до каква степен и как това би се отразило на отглеждането и възпитанието на детето А. Н..

На събеседването с вещото лице - психолог се е явил единствено ищеца С.Н.. Съда е указал и е дал възможност и на ответницата да се яви при вещото лице, но тя не го е сторила. 

Вещото лице А.А. е заключила, че от психологична гледна точка от значение при оценка на родителския капацитет и годност за отглеждане и възпитание на детето, е родителя да е психично здрав, да задоволява физиологичните потребности на детето /от храна, дом, дрехи/, потребностите му от образование и познавателно развитие, здравеопазване /да посещава детски заведение с оглед процесите на социализация на детето, да стимулира развитието на когнитивната (познавателна) сфера; да има личен лекар, да се проследява развитието и състоянието му, да се осигурява лечение, ваксини и др./, да има емоционална връзка с детето си, а именно способности за емпатия, подкрепа, да оказва разбиране и внимание, обич и грижа. Необходимо е родителя да познава детето си - неговите преживявания, нужди и интереси. Необходимо е личността на родителя да не е с дисхармонична структура.

Видно от данните по делото и анализ на резултатите от проведени изследвания е, че бащата С.Н. притежава необходимия родителски капацитет, оценен по горепосочените показатели, за отглеждане и възпитание на детето А. Н.. Познава потребностите на детето си и ги удовлетворява, полага необходимите грижи за правилното му психично развитие, заинтересован е от проблемите на детето, вкл. специфично здравословно състояние, консултира се със специалисти във връзка с поведение, което го е притеснило. Личността на бащата не е с дисхармонична структура. Притежава необходимия ресурс за отглеждане на детето от гледна точка на материална обезпеченост, времеви ресурс, битови условия и подкрепяща социална среда, която благоприятства развитието на детето. Има ясни планове за бъдещото му развитие с конкретни идеи и намерения да го осигури, задоволява базисните му физиологични и психични потребности.

По отношение личностовите особености и родителски капацитет на майката не е възможно да се направи анализ и даде заключение поради неявяването й за освидетелстване и невъзможност експерта да придобие лични впечатления и извърши обективно психологично изследване с оглед поставените задачи. Вещото лице е направила косвени изводи на база показаното отношение и поведение на ответницата към експертизата като пасивността и неотзоваването на поканата за изследване. вкл. с неприемане на алтернативни дати за извършването му. Ц. е показала  дезинтересираност както към делото, така и по въпросът за родителските права, респективно взимането на важни съдебни решения, касаещи бъдещето на детето й. Поведението на майката при обаждане от страна на експерта и отказ от явяване за изследване без конкретни и обосноваващи неявяването й причини, също е информативно за нейната личност и то в неблагоприятна по отношение отговорността насока. А. е заключила, че обикновено в експертната практика родителите проявяват активен интерес и действена активност е оглед интересите на детето си, което в конкретния случай липсва при майката.  Анализът на документите, приложени по делото, а именно: протокол от полицейска проверка и сигнал до ДСП – Троян във връзка със средата, в която се отглежда детето с конфликтни и агресивни отношения на обгрижващите го възрастни, го поставя в неблагоприятни условия на растеж и развитие. Тази тенденция се потвърждава и от описаното поведение на майката в социален доклад на служители на ДСП – Троян като противоречиво, нестабилно и неуравновесено.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи:

Съгласно чл. 59 ал. 2 от СК когато родителите са разведени и не постигнат споразумение относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му, спорът се решава от районния съд по настоящ адрес на детето, който се произнася по посочените въпроси.

В процесния случай родителите на малолетното дете са разведени с влязло в сила решение от 05.05.2015 г. на ТРС по гр. дело № 802/2014 г. От доказателствата по делото се установи, че двамата изобщо не могат да поддържат нормални контакти, без коментар остава въпроса за постигане на някакво споразумение относно малолетния им син, съгласно чл. 59 ал. 1 от СК. Затова по повод подаденото искане, посочените в закона въпроси следва да се решат от съда.

С цитираното решение съда е постановил родителските права върху роденото от брака малолетно дете А.С. Н., роден на *** г. да бъдат упражнявани от майката И.Ц., като бащата С.Н. ще има право да контактува с детето всяка сряда и събота от месеца в присъствието на майката от 10.00 до 12.00 часа, както и да присъства на медицинските прегледи на детето, когато сметне за удачно до навършване на една година на детето.  Местоживеенето на малолетното дете се определя по местоживеенето на майката – гр. Троян, ул. „М.” № 42. Н. е осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 100 лева, считано от 05.05.2015 г. на И.Ц. в качеството й на майка и законен представител малолетния А.С. Н., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

Решението на първоинстанционния съд е изменено в частта за режима на лични контакти с бащата с Решение № 289/30.10.2015 г. по в. гр. д. № 375/2015 г. по описа на ЛОС, както беше цитирано горе.

Съгласно разпоредбата на чл. 59 ал. 9 от СК, при изменение на обстоятелствата, при които са решени въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца, по молба на единия родител, на ДСП или служебно съдът може да измени постановените по-рано мерки и да определи нови. При новата преценка на обстоятелствата решаващо значение отново има интересът на детето, който е най-висшият критерий, наред с притежавания от родителите капацитет.

Съгласно ППВС № 1/74 г., чийто разрешения са актуални и при действието на СК от 2009 г. - промяна в обстоятелствата, обосноваваща необходимост от промяна на мерките относно упражняването на родителските права спрямо малолетното дете е налице в някой от следните три случая: 1. когато са изменени обстоятелствата, които са взети предвид при определяне на първоначалните мерки, 2. когато измененията, произтичат от изгубили смисъл мерки по упражняване на родителските права, или 3. когато на практика марките са променени.

Съдът във всеки случаи е длъжен да обсъди начина, по който обстоятелствата се отразяват на положението на детето и на ефективността на мерките. Промяната на взети предвид при определяне на първоначалните мерки обстоятелства, може да касае промяна на родителските, на възпитателските или на моралните качествата на упражняващия мерките, на социалната среда, в която живее детето след първоначалното решение, както и на жилищните или битовите условия. Във всички случаи - обстоятелства, които засягат положението на детето са: влошаване на жилищните условия при родителя, на когото то е предоставено или подобряване на условията за живот при другия родител, изпадане в невъзможност на родителя, при когото е детето, да упражнява родителските права, загубване на родителски авторитет или фактическа невъзможност на родителя да се справи с детето. Изменението на обстоятелства може да се изразява в: нововъзникнали права или задължения на родителя по повод задължително спазване на определени мерки, отчуждаване на детето по вина отглеждащия родител спрямо другия или обратно, пречки на родителя, при когото е детето за осъществяване на лични отношения с другия родител, невръщане на детето след осъществяване на лични отношения с родителя, на когото не са предоставени родителските права и неизпълнение на мерките и неосигуряване на лични грижи по отношение на детето.

В § 1 т. 5 от Закона за закрила на детето е дадена дефиниция на понятието „най-добър интерес на детето” – същата включва преценката на желанията и чувствата на детето, физическите, психическите и емоционалните потребности на детето; възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето; опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; други обстоятелства, които имат отношение към детето.

В процесния случай след преценка на събраните по делото многобройни доказателства и при преценка най – добрия интерес на детето, съдът намира, че е налице промяна в обстоятелствата, при които е определен първоначалния режим по смисъла на чл. 59 ал. 9 от СК, налагаща промяна на мерките по отношение родителските права.

Установява се, че майката, на която са присъдени родителските права проявява неуравновесеност, емоционални изблици, което се отразява зле и създава риск за физическото и психическото развитие на детето. От изследването на социалните работници по случая, убедително е описано в социалния доклад, че при посещение в дома на бащата, детето е спокойно и получава емоционална топлота, но подобни  наблюдения не се наблюдават при посещение в дома на майката.

Едно от основните доказателства, които формират изводите на съда, е прието заключение по допусната и изслушана психологическа експертиза. Установява се, че бащата С.Н. притежава необходимия родителски капацитет за отглеждане и възпитание на малолетното дете. 

Съда следва да вземе предвид и анализа от писмените доказателства, което се отбелязва и в заключението на психологическата експертиза, касаещи сигнала до полицията и ДСП – Троян, относно случай на конфликтна и агресивна обстановка, в които детето живее и се отглежда. 

Относно битовите условия, установява се, че и в дома на майката и бащата, условията за отглеждането и развитието на детето са подходящи. 

От събраните доказателства по делото, може да се стигне до извода за едно нестабилно, неуравновесено поведение на майката, понякога продиктувано от яд и агресия. 

Предвид на изложеното съда намира, че иска е основателен и доказан. Ще следва родителските права спрямо малолетния А. да се упражняват от бащата С.Н..

Местоживеенето на детето следва да се определи при бащата, тъй като С.Н. упражнява активна грижа за детето си, осигурил е добра семейна среда.

Във връзка с подлежащия на определяне режим на лични отношения на майката с детето, съда следва да съобрази и ниската възраст на детето, в която се нуждае от грижите на майката. Ще следва И.Ц. да вижда и взема детето при себе си всяка седмица с преспиване от 18 часа в петък до 18 часа в неделя, както при нейни и на родителите й лични и семейни празници. За официалните празници както следва: Коледните празници при нечетна година детето да е при майката, а при четна година да е при бащата. На Новогодишните празници при нечетна година да бъде при майката, а при четна при бащата. Великденските празници първите два дни при ищеца, а  останалите при ответницата. Както и да взема детето за един месец през лятото, което да не съвпада с платения годишен отпуск на ищеца след предварителна уговорка между двамата, като детето да бъде връщано при  бащата по местоживеене ***.

Претенцията за издръжка на малолетното дете е основателна, тъй като съгласно разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Размерът на издръжката следва да се определи съобразно изискванията на чл. 142 ал. 1 СК – според нуждите на лицето, което има право на издръжка и възможностите на лицето, което я дължи. Ищецът чрез своя пълномощник адв. Гецов излага, че следва да бъде определена издръжка в размер на 105 лева. За материалното състояние и доходите на ответницата се установява, че същата е в отпуск по майчинство, ищеца е представил документ за доходите си. Съдът счита, че следва ответницата да заплаща на ищеца като баща и законен представител по 105 лева месечна издръжка за малолетното дете, считано от датата на влизане на сила на настоящия съдебен акт, тъй като до момента съществува друг режим, определен с Решение № 147 от 05.05.2015 г.

По повод направеното искане и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответницата следва да заплати на ищеца 1 030 лева, сторени разноски по делото.

Ще следва ответницата да заплати на Държавата по сметка на съдебната власт сумата 151.200 лева, представляващи 4 % ДТ върху определената издръжка за три години, както и върху издръжката за минало време.

Водим от горното съдът 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ  Решение № 147 от 05.05.2015 г. по гр. дело № 802/2014 г. поописа на ТРС, /изменено с Решение № 289/30.10.2015 г. по в. гр. д. № 375/2015 г. по описа на ЛОС/, като ПОСТАНОВЯВА родителските права спрямо малолетното дете А.С. Н., роден на *** г. да се упражняват от бащата С.Н.Н., ЕГН **********, адрес ***.

ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето А.С. Н. да е при бащата С.Н.Н., ЕГН **********, адрес ***.

ПОСТАНОВЯВА следния режим на лични отношения на майката И.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** с детето А. Н.: Да го вижда и взема при себе си всяка седмица с преспиване от 18 часа в петък до 18 часа в неделя, както при нейни и на родителите й лични и семейни празници. За официалните празници както следва: Коледните празници при нечетна година детето да е при майката, а при четна година да е при бащата. На Новогодишните празници при нечетна година да бъде при майката, а при четна при бащата. Великденските празници първите два дни при ищеца, а  останалите при ответницата. Както и да взема детето за един месец през лятото, което да не съвпада с платения годишен отпуск на ищеца след предварителна уговорка между двамата, като детето да бъде връщано при  бащата по местоживеене ***.

 ОСЪЖДА И.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** да заплаща на С.Н.Н., ЕГН **********, адрес ***, в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете А.С. Н. по 105 – сто и пет лева месечна издръжка, считано от влизане в сила на настоящето решение за в бъдеще до настъпването на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва, считано от тази дата.

ОСЪЖДА И.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.Н.Н., ЕГН **********, адрес *** сумата 1 030,00 – хиляда и тридесет лева разноски по делото, а на Държавата по сметка на съдебната власт 151,20 – сто петдесет и един лева и 20 стотинки държавна такса върху определената издръжка.

На основание чл. 242 ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително  изпълнение на решението.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от  съобщението.

 

Районен съдия: