ОПРЕДЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 29.11.2016 г.

Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на двадесет и девети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав

Председател: Десислава Ютерова

като разгледа гр. д. № 904/2016 г. по описа на Районен съд гр. Троян и за да се произнесе, съобрази:

Настоящето дело е образувано по молба на Ц.С.К. *** срещу К.А.А. *** реда на чл. 8 от Закона за защита срещу домашното насилие. Молителката описва в молбата си, че живее на семейни начала с К.А. и от това съжителство двамата имат родени две деца. К. твърди, че А. я подлагал на системен физически и психически тормоз, като първия случай, когато й нанесъл побой бил през 2007 г.

  Съгласно разпоредбата на чл. 10 ал. 1 от ЗЗДН молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие. С разпореждане от 25.11.2016 г. съда е оставил производството по делото без движение и е указал на молителката да изправи констатираните нередовности, а именно да поясни на коя дата е извършен акта на домашно насилие с оглед преклузиевния срок, да представи декларация по чл. 9 ал. 3 от ЗЗДН, както и да представи удостоверения за раждане на двете деца, с оглед защита на правата им и уведомяване на ДСП – Троян за настоящето дело.

С депозирана на 28.11.2016 г. молба Ц.К. моли съда да прекрати настоящето дело.

Въз основа на така подадената молба, съдът намира, че е десезиран от правния спор, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие и на основание §1 от ЗЗДН, във вр. с чл. 232 ГПК производството по делото подлежи на прекратяване.

На основание чл. 11 ал. 3 от ЗЗДН молителката следва да заплати дължимата държавна такса по чл. 16 от Тарифата за ДТ по ГПК, за завеждане на делото в размер на 25.00 лева,

Предвид на горното и на посоченото правно основание съдът

ОПРЕДЕЛИ:

        

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 904 по описа на ТРС за 2016 г. поради оттегляне на молба с правно основание чл. 8 от ЗЗДН от Ц.С.К., ЕГН **********, адрес: ***.

ОСЪЖДА Ц.С.К., ЕГН **********, адрес: *** да заплати държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РС – гр. Троян.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Ловешки окръжен съд в едноседмичен срок от съобщението.

Районен съдия: