РЕШЕНИЕ

 

  211

 

гр. Троян, 11.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на единадесети юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 964 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази: 

              Производството е по реда на чл. 248 и чл. 250 от ГПК.

С решение № 136 от 11.05.2016 г. по настоящето дело съда е поставил в дял по реда на чл. 349 ал. 2 от ГПК на С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** като неподеляем следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна с пазарна стойност 16 320 – шестнадесет хиляди триста и двадесет лева, като за уравнение на дяловете е осъдил С.М.П., с горните данни да заплати на П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 4 080 – четири хиляди и осемдесет, равняваща се на полагащата му се 1/4 ид. част, както и е осъдил С.М.П., с горните данни да заплати на М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 8 160 – осем хиляди сто и шестдесет лева, равняваща се на полагащите й се 2/4 ид. части.

                         С молба по реда на чл. 247 и чл. 250 от ГПК ищеца П.М.П. е поискал съда да поправи допусната очевидна фактическа грешка и да допълни решението си в частта, касаеща неговите наследствени права, като съда вземе предвид, че признатите му законови права са ¼ ид. част от построената в имота жилищна сграда и ½ ид. част от поземления имот. П. моли съда да осъди ответника С.П. да му заплати дължащата му се сума за уравнение на дяловете, съобразно законовите му права.

              По реда на чл. 247 ал. 2 и чл. 250 ал. 2 от ГПК на ответниците М.П. и С.П. е дадена възможност да представят отговор, което те не са сторили.

              Настоящата инстанция е преценила, че делото следва да бъде разгледано в закрито с. з.

Съдът намира молбата за основателна по следните съображения:

С решение № 104 от 31.03.2015 г. съда е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения иск за съдебна делба по отношение на М.Х.П. ЕГН **********, адрес: *** допуснал да се извърши делба на основание чл. 34 от ЗС между П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** и С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** на следния съсобствен недвижим имот, а именно: Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, като е постановил от имота да се образуват два равни дяла, по един - за ищеца П.П. и за ответника С.П..

       Описания съдебен акт на ТРС е обжалван пред въззивния ЛОС и с решение от 29.10.2015 г. съда е отменил първоинстанционното решение и е постановил: „ДОПУСКА съдебна делба на основание чл. 34 от ЗС между М. Х. П. ***, П.М.П. *** и С.М.П. *** на следният недвижим имот: сграда с идентификатор  53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, находяща се в поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, обл. Ловеч, одобрени със заповед №300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м при квоти: за М.П. 2/4 ид. части, а за П.П.-1/4 ид. части и Симеон П. – 1/4 ид. части.”.  В останалата част решението на ТРС е потвърдено.

При постановяване на решението по втората фаза на съдебната делба, настоящия състав е пропуснал да се съобрази с частта на решението по първата фаза, което е оставено в сила от ЛОС, а именно, че П.П. и С.П. са получили в дял по ½ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м.

При това положение ще следва съда да поправи и допълни своето решение № 136 от 11.05.2016 г. относно определената сума,  която С.П. е съден да заплати на П.П. за уравнение на дела му, като същата бъде коригирана на 6 050 лева. За пояснение посочената сума е получена по следния начин: Пазарната цена на делбения имот е определена в приетото от съда заключение по допуснатата и изслушана СТЕ с вещо лице инж. Е.Г. и същата е в размер на 16 320 лева. Посочено е в заключението, че в тази сума влиза и оценката на земята в размер на 7 880 лева. Както се установи горе – П.П. притежава ½ ид. част от земята, т.е. за уравнение на дела му, С.П. следва да му заплати половината от тази сума, както и ¼ от останалата част, включваща цената на жилищната сграда, или аритметично се получава 3 940 лева + 2 110 лева = 6 050 лева.   

Ще следва в мотивите и диспозитива на решение № 136 от 11.05.2016 г. да бъде извършена поправка, като С.П. бъде осъден да заплати на П.П. сумата 6 050 лева за уравнение на дела му /1/2 ид. част от поземлен имот с идентификатор 53707.501.193 и ¼ ид. част от сграда с идентификатор  53707.501.193.1./

                Водим от горното и на основание чл. 247 и чл. 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 ИЗМЕНЯ и поправя очевидна фактическа грешка в решение № 136 от 11.05.2016 г. по гр. дело № 964/2014 г., като в мотивите и диспозитива на решението да се чете: осъжда С.М.П., адрес: ***, ЕГН *********** да заплати на П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 6 050 – шест хиляди и петдесет, равняваща се на полагащата му се 1/4 ид. част от от сграда с идентификатор  53707.501.193.1. и полагащата му се ½ ид. част от поземлен имот с идентификатор 53707.501.193 по КККР на с. Орешак.

              Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

Районен съдия: