РЕШЕНИЕ

 

      239

 

гр. Троян, 31.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на тридесет и първи август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 970 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 248 и чл. 250 от ГПК.

С решение № 153 от 25.05.2016 г. по настоящето дело съда е осъдил ответника В.М.В., ЕГН **********, адрес: *** да премахне насажденията /храсти малини и цветя/, които са насадени по продължение на оградата в западната част на имот с идентификатор 73198.512.245 и по този начин да осигури достъпа и ползването на гараж с идентификатор 73198.512.245.3, собственост на С.С.С., ЕГН **********, адрес: ***. В. е осъден да заплати на С. и сумата 1 117 лева, сторени съдебно-деловодни разноски.

        С молба по реда на чл. 248 и чл. 250 от ГПК ответника В.В. е посочил, че в диспозитива на решението съда е пропуснал да се произнесе по отхвърлената част на предявения негаторен иск по чл. 109 от ЗС, което е изложил в мотивите си. Във връзка с това В. моли съда да допълни решението си, както и да го измени в частта за разноските, които същия следва да заплати на ищеца съразмерно с уважената част на иска.

        По реда на чл. 248 ал. 2 и чл. 250 ал. 2 от ГПК на ищеца С.С. е дадена възможност да представи отговор, което той не е сторил. Настоящата инстанция е преценила, че делото следва да бъде разгледано в закрито с. з.

Съда намира молбата за основателна. В мотивите си съда е обсъдил, че приема за недоказана, частта от предявения негаторен иск, с която С. претендира премахване на бетонни плочи пред вратата на гаража и поставяне на вещи на ответника в навеса в имота, което възпрепятства неговото ползване от ищеца, но в диспозитива на решението това не е посочено. Ще следва в този смисъл настоящата инстанция да допълни своя съдебен акт.

При тези изводи ще следва при хипотезата на чл. 248 ал. 1 от ГПК и присъдените съдебно-деловодни разноски в полза на ищеца да бъдат редуцирани съобразно уважената част от иска, а именно ще следва В. да бъде осъден да заплати на С.С. съдебно-деловодни разноски в размер на 372,33 лева, съразмерно с уважената част от иска. Съответно С. ще следва да заплати на В. съдебно-деловодни разноски в размер на 400 лева, съразмерно с отхвърлената част от иска.   

             Водим от горното и на основание чл. 248 и чл. 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ решение № 153 от 25.05.2016 г., както следва: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения по реда на чл. 109 от ЗС иск в частта, с която С.С.С., ЕГН **********, адрес: *** претендира В.М.В., ЕГН **********, адрес: *** да премахне бетонни плочи пред вратата на гаража и собствени вещи в навеса в имота, което възпрепятства неговото ползване от ищеца.

ОСЪЖДА В.М.В., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.С.С., ЕГН **********, адрес: *** сумата 372,33 - триста седемдесет и два лева и 33 стотинки, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с уважената част от иска.

ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на В.М.В., ЕГН **********, адрес: *** сумата 400,00 - четиристотин лева, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с отхвърлената част от иска.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: