РЕШЕНИЕ

 

№ 58

 

гр. Троян, 29.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                     Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 1001 по описа за 2014 год., и за да се произнесе - съобрази:

  И.М.Д. *** е предявила против Н.И.Д. *** иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР. Ищцата твърди в исковата си молба, че по наследство от своя баща М.И.Х., б. ж. на гр. София, починал на 29.06.1999 г. е собственик на поземлен имот с идентификатор 270941 по КВС на гр. Априлци. Д. излага, че погрешно в процесния имот са заснети и нанесени части от имоти с идентификатори 52218.641.46, собственост на наследниците на П.Х.П. и 52218.641.47, собственост на Община Априлци. За установяване на обстоятелствата по предявения иск ищцата е ангажирала гласни и писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат адв. Александър Коджабашев от САК моли съда да уважи изцяло исковата й претенция, ведно със законните последици.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия едномесечен срок същите са представили писмен отговор, с който изцяло се оспорва предявения иск. С влязло в сила определение от 24.07.2015 г. съда е прекратил производството по отношение на Община Априлци поради липса на пасивна легитимация. В с. з. ответника Н.Д. се представлява от адв. П.П. и адв. Е.Н., двамата от САК, които изразяват становище по същество, че иска е неоснователен и недоказан и молят съда да го отхвърли.

От приложени писмени доказателства: Протокол по гр.дело № 254/1941 г. на Троянски околийски съд, Решение № 63 от 14.05.2008 г. по адм.дело № 281/2007 г. на АС – Ловеч, Решение от 06.12.2013 г. на АС – Ловеч по адм.дело № 281/2007 г., Решение от 11.01.2013 г. АС – Ловеч по адм. дело № 281/2007 г., Протокол от въвеждане във владение на недвижим имот от 08.04.1943 г., Решение № 99 от 25.02.2006 г. на ОСЗГ гр.Априлци, Скица № Ф00905/15.05.2006 г., Скица № Ф00906/15.05.2006 г., Удостоверение за наследници № 000933 от 11.11.2008 г., изд. от Община Априлци, Удостоверение на ОНС гр.Априлци изх. № 632/03.02.1992 г., 2 бр. удостоверения за данъчна оценка от 10.02.2015 г., изд. от Община Априлци, Заповед № РД-12-47/24.03.3014 г. на ОД „Земеделие” Ловеч, Писмо на ОД „Земеделие” – Ловеч, Заповед № РД-12-41/14.03.2014 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч, Протоколно решение № 1/21.03.2014 г. на ОД „Земеделие” – Ловеч, писмо на ОСЗ гр.Троян изх. № ПО-05-527-А от 27.08.2015 г., с преписка с вх. № 2013 от 05.07.191 г. на наследниците на П.Х.П. и писмо с вх. № 5507 от 08.09.2015 г. от СГКК Ловеч, от показанията на разпитаните свидетели Х.М.Х., П.Т.И. и М.Й.Т., както и от заключението на допуснатата и изслушана по делото съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. К.К., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното у-ние за наследници се установява, че ищцата И.Д. е единствен наследник на своя баща М.И.Х., б. ж. на гр. София, починал на 29.06.1999 г. От своя страна М.Х. е наследил своя баща И.Х.П. (Б.) (починал на 20.01.1927 г.). Заедно те са били трима братя - И.Х.П., П.Х.П. и М.Х. П., като баща им е Х.П.Б., починал на 29.11.1937 г.

Ответникът Н.Д. е единствен наследник на Р.П.Д., бивш жител ***, починала на 13.09.2009 г., която от своя страна е наследник на П.Х.П..

По делото е представен като доказателство договор за делба от 25.02.1943 г., сключен между наследниците на Х.П.Б..

От същия се установява, че наследствените имоти са поделени на три дяла - по един за П.Х.П. Б.) и М.Х. П. Б.) и един за наследниците на починалия И.Х.П. Б.) - преживялата съпруга Е.И.Х.Б., лично за себе си и като законен представител на децата М.И.Х. и Х.И.Х..

По силата на тази делба в дял на Е.И. Х. Б.а) и на децата й Х.Х. и М.Х. са поставени следните имоти: ливада в м. „Татарлиите”, Новоселско землище от 1.300 декара, при съседи: И.К., Г.К., П. Н., Г.Х., М.Х. и П.К. и ливада от 0.400 декара в м. „Татарлиите”, същото землище при съседи: П. Н., П.Х., Г.Х. и свое. Видно от представения договор за делба, описаните  имоти под номера 6 и 8. Установява се, че двата имота са съседни и общата им площ е 1.700 декара. Б..

По силата на същата делба в дял на П.Х.П. е поставена ливада от 1.700 декара в Новоселско землище, м. „Татарлиите”. Имотът е описан под номер 6 в дела на П.Х. в договора за делба.

Между двата дяла - на Е.И. Х. и двете й непълнолетни деца от една страна и делът на П.Х.П. е делът на третия брат - М.Х. Б. Неговият имот е с площ от 1.7 декара - в същата местност и землище. Този имот е описан под номер 6 в дела на М.Х. в договора за делба.

При образуване на ТКЗС земята е внесена в кооперацията.

         Като доказателство по делото е представено решение № 99/25.02.2006 г. на ОСЗГ – Априлци, с което на насл. М.И.Х. е възстановена собствеността върху поземлен имот, представляващ овощна градина от 0.850 дка местност „Киселчово”, имот 279041 по КВС на гр. Априлци. Като съседи на този имот са посочени наследниците на Х.И.Х., път, наследниците на П.Х.П.. Към решението е приложена и скица № Ф00906 от 15.05.2006 г., издадена от „ЛИТ 2002”.

        Със заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Априлци. Установява се, че в кадастралната карта и в регистъра не са били нанесени имоти с идентификатори 52218.279.40 - на чичо й Х.И.Х. и собствения й имот 52218.279.41.

В АС – Ловеч Д. е подала жалба срещу заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, по която е образувано адм. дело №  281/2007  г. Жалбата на Д. била оставена без уважение. Съдът е приел, че на мястото на имот с № 279041 по картата на възстановената собственост правилно са нанесени имоти с идентификатори 52218.641.46, собственост на наследниците на П.Х.П. и 52218.641.47., собственост на община Априлци.

Като доказателство по делото е приложена преписката на ОСЗ Априлци, по която е издадено решение № 99 от 30.07.2005 г. и е възстановено правото на собственост на наследниците на П.Х.П., върху три имота, вкл. овощна градина с площ 3.204 дка, в м. „Татарлиите”, гр. Априлци, представляващ имот № 279035 по КВС, за който се претендира, че засяга процесния.

С писмо от 08.09.2015 г. на СГКК – гр. Ловеч е отговорено, че поземлени имоти с идент. 52218.641.47 и 52218.641.46 са съществували в КВС на землището на гр. Априлци с номера, съответно 279059 и 279035.  

В производството съда е допуснал гласни доказателства. Свидетеля Х.Х. излага, че наследодателя на страните Х. П. е имал четири деца. Относно процесния имот – овощна градина в м. „Киселчово”, свидетеля излага, че е с площ 5.100 дка и същата е разделена от бащата на тримата му сина М.Х. П., П.Х.П. и И.Х.П. по равно и на всеки един се пада по 1.700 декара. П.Х.П. е дядо на ответника Н.Д. и баща на Р.Д.. Свидетеля излага, че също е един от наследниците и знае къде се намират имотите на тримата братя. В действителност при заснемане на земята, Р.Д. е отишла сама с техниците на място и е показала, че притежава около три декара, а не 1.700 декара, като по този начин е допусната грешка и са засегнати имотите на другите двама братя. Х.в излага, че не може да има видими граници между трите места, защото това е един имот, разделен на три, и всеки от тримата братя е знаел коя е неговата земя и я обработвал. Местата никога не са ограждани. М.Х. П. граничи с Н. и мястото го е продал. След това е мястото на свидетеля от 1.700 декара. Х.в описва съседите на мястото, така както е разделено на тримата братя. Сходни са показанията и втория свидетел П. И., който също заявява, че страните са наследници на двама братя. Спорния имот се намира  в местността „Татарлиите”, а преди се казвала „Киселчово”. Процесния имот граничи с пътя от Априлци за Севлиево. На запад граничи с наследници на И.К., от юг с наследници на Г.К., и на изток граничи с М.Х. П.. Това е място на наследниците на П.Х.П., Р.Д. и ответника Д.. Свидетеля описва процесното място, което е през пътя и е наследство от дядо им Х.. Този имот е внесен в ТКЗС от П.Х.П., който е дядо на Д.. От западната част е имало голяма ябълка, която е отсечена. Ябълката е била на границата с И.К.. От източната част е граничил с М.Х. П.. П. Г. е съсед от южната страна. И.Д. е съсед от западната страна. Преди влизане в ТКЗС за имотите е имало черен път и се е минавало. Свидетелката М.Т. твърди в показанията си, че имота на ищцата е на втора линия и не засяга този на ответника, двата имота не граничат. Имота на Р.Д. е с площ около 3.200 дка и в него има трафопост. Т. излага, че имота е по наследство от Х. Б., който е имал  четирима сина. Между трима от синовете си той е разделил имота. Тогава имотите не са били оградени. Имотът на П.Х. граничил с имот на М.Х.. И.В.Ф. граничи с мястото, която е закупила имота си от сина на  М.Х..

За изясняване на обективната истина по делото съда е допуснал съдебно – техническа експертиза, по която вещото лице инж. К.К. след като се е запознал с доказателствата по делото е констатирал, че местоположението и границите на поземлен имот, представляващ овощна градина от 0.850 дка в м. „Киселчово” - имот 279041 по КВС на гр. Априлци и на имот 279035 по КВС на гр. Априлци, възстановен на н-ци на П.Х.П. са следните: С решение № 99/30.07.2005 г. на ОСЗГ - Априлци се възстановява правото на собственост в стари реални граници на н-ци на П.Х. Панов по заявление вх. № 2013/05.07.1991 г., на следния имот по точка 3: овощна градина от 3.204 дка в м. „Татарлиите”, имот № 279035 при граници: № 000679 - път IV клас на Община Априлци; 279017 - ливада на И.В.Ф. /нот. акт № 115/09.12.2004 г./; № 279034 - ливада на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 279033 - ов. градина на Иван Н. Добрев /нот. акт № 104/27.12.1994 г./;

С решение № 99/25.02.2006 г. на ОСЗГ Априлци се възстановява правото на собственост в стари реални граници на М.И.Х. по заявление вх. № 2490 Ц/30.01.1992 г., на следния имот по точка 2: овощна градина от 0.850 дка в м. „Киселчово”, имот № 279041 при граници: № 279040 - ов. градина на н-ци на Х.И.Х. /решение № 99/25.02.2006 г./, № 000679 - път IV клас на Община Априлци; № 279035 - ов. градина на П.Х.П. /решение № 99/30.07.2005 г./; № 279034 - ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Инж. К. е констатирал, че на приложената на стр. 29 от делото скица от КВС на гр. Априлци на този възстановен имот с № 279041 с дата 15.05.2006 г., се вижда, че конфигурацията на имот № 279035 е с друг контур, който е различен от контура по скицата от 30.09.2005 г. на стр. 134 от делото.

            Вещото лице е изготвило комбинирана скица, на която са нанесени: Одобрената кадастрална карта /КК/ на имоти с идентификатори 52218.641.46, собственост на н-ци на П.Х.П. и 52218.641.47 и нанесените на КК имоти с номера по КВС на гр.Априлци 279040 и 279041 и Картата на възстановената собственост /КВС/ на гр. Априлци с нанесени на нея имоти с номера 279040, 279041 и номер 279035. На същата с черен цвят е отразена одобрената кадастрална карта /КК/ на имоти с идентификатори 52218.641.46, собственост на н-ци на П.Х.П., 52218.641.47 на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и техните съседни имоти. Имот 52218.641.46 от КК е идентичен и съвпада напълно с имот 279035 по КВС на гр. Априлци съгласно скицата на стр. 134 от делото. С червен цвят са нанесени имоти с номера 279040, 279041 и номер 279035, съгласно скицата от КВС на стр. 29 от делото.

Имоти 279040 и 279041 са нанесени като проектни в окончателния цифров модел на КВС на гр. Априлци, а имот 279035 е нанесен с друга конфигурация, така, както е нанесен в КК.

Съгласно скицата от КВС на стр. 29 от делото, имот с номер 279041 граничи със следните имоти: № 279040 - ов. градина на н-ци на Х.И.Х. /решение № 99/25.02.2006 г./; № 000679 - път IV клас на Община Априлци; № 279035 - ов. градина на П.Х.П. /решение № 99/30.07.2005 г./; № 279034 - ливада на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ;

Съгласно скицата от КВС на стр. 29 от делото, имот с номер 279035 граничи със следните имоти: № 000679 - път IV клас на Община Априлци; № 279017 - ливада на И.В.Ф. /нот. акт № 115/09.12.2004 г./; № 279034 - ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; № 279041 - ов. градина на М.И.Х. /решение № 99/25.02.2006 г./

 Съгласно скицата от КВС на стр. 134 от делото, имот с номер 279035 граничи със следните имоти: № 000679 - път IV клас на Община Априлци; № 279017 - ливада на И.В.Ф. /нот. акт № 115/09.12.2004 г./; № 279034 - ливада на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; № 279033 - ов. градина на И. Н. Д. /нот. акт № 104/27.12.1994г./. Съгласно КККР, имот 52218.641.46 /с № 279035 по КВС/ граничи със следните имоти: 52218.640.4 - път IV клас на Община Априлци; 52218.641.24 - ливада на И.В.Ф. /нот. акт № 115/09.12.2004 г./; 52218.641.47 - ливада на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 52218.641.44 - ливада на П.К. Г. /решение № 99/01.08.2006 г./; 52218.641.23 - ов. градина на Иван Н. Добрев /нот. акт № 104/27.12.1994 г./.

При така изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Съдът намира, че е сезиран с иск с правно основание чл. 54 ал. 2 от ЗКИР, който се явява допустим и следва да бъде разгледан по същество. Искът с посочената правна квалификация е установителен иск за собственост върху имоти към минал момент, а именно момента на одобряване на кадастралната основа на населеното място относно спорния имот, за който се твърди, че е неправилно заснет. Между страните в настоящето производство е налице спор за собственост върху процесния имот.

Настоящия състав намира предявения иск за основателен и доказан.

          Безспорно в процеса се установи, че И.М.Д. е единствен наследник на М.И.Х., б. ж. на гр. София, починал на 29.06.1999 г. От своя страна М.И.Х. наследява баща си И.Х.П. Б.), починал на 20.01.1927 г., заедно с брат му Х.И.Х., както и че баща на И.Х.П., на П.Х.П. и на М.Х. П. е Х.П.Б., починал на 29.11.1937 г.

На 25.02.1943 г. пред Троянския околийски съдия е сключен договор за делба на наследствени имоти, останали от Х.П.Б..

Безспорно доказано е, че през 1943 г. имотите останали в наследство от Х.П.Б. се поделят на три дяла - по един за П.Х.П. Б.) и М.Х. П. Б.) и един за наследниците на починалия И.Х.П. Б.) - преживялата съпруга Е.И.Х.Б., лично за себе си и като законен представител на децата М.И.Х. и Х.И.Х..

Следователно по силата на тази делба в дял на Е.И. Х. Б.а) и на децата й Х.Х. и М.Х. са поставени следните имоти: - ливада в м. „Татарлиите”, Ново-селско землище от 1.300 дка, при съседи: И.К., Г.К., П. Н., Г.Х., М.Х. и П.К. и - ливада от 4 ара в м. „Татарлиите”, същото землище до съседи: П. Н., П.Х., Г.Х. и свое. Двата имота са съседни и общата им площ е 1.700 дка.

По силата на същата делба в дял на П.Х.П. е поставена ливада от 1.700 дка - в същото землище и местност - Новоселско землище, м. „Татарлиите”. Имотът е описан под номер 6 в дела на П.Х. в договора за делба.

С решение № 99/25.02.2006 г. Поземлената комисия - Априлци е възстановила на М.И.Х. поземлен имот, представляващ овощна градина от 0.850 дка местност „Киселчово”, имот 279041 по КВС на гр. Априлци. Като съседи на този имот са посочени наследниците на Х.И.Х. (брат на М.Х.), път, наследниците на П.Х.П.. Към решението има и скица № Ф00906 от 15.05.2006 г., издадена от „ЛИТ 2002” ООД, което решение в този си вид с номера на имотите по КВС и скица, съда намира за т. нар. окончателно, имайки предвид, че ЗСПЗЗ не използва понятието първично и окончателно решение.

Относно местоположението на процесния имот, съда намира, че в скицата на вещото лице, изготвена към СТЕ е отразено точно къде се намира имота, съобразявайки цифровия модел по КВС. Установява се, че имот 279041 по КВС на гр. Априлци - на И.Д. и имот 279035 - на ответника Н.Д. са съседни и са придобити по наследство от делбата (26.02.1943 г.) между децата на Х. П. Б.).

От разпита на всички свидетели - тези на ищцата и другите на ответника, се установява, че ответникът е наследил имота от своя дядо П.Х.. А от протокола от съдебната делба от 25.02.943 г. и от протокола за въвеждане във владение на недвижим имот от 8.04.1943 г. е видно, че П.Х. е бил собственик на ливада в местността „Татарлии” с площ от 1.700 дка (т .6 от делбата и протокола за въвеждане във владение).

Нито в съдебната делба, нито в протокола за въвеждане във владение съществуват данни за това П.Х. да е собственик на имот с площ от 3.200 дка.

Следва да се кредитират показанията на св. Х.Х., който, като син на единия от братята - деца на Х. Б., лично е работил спорните места. От показанията му става ясно не само, че имотите на всеки един от братята е бил с площ от около 1.700 дка, но и че те са били разположени с излаз към пътя.

В т. 3 от решение № 99 от 30.07.2005 г. на ОСЗ-Троян, от което ответникът Д. черпи права, като съседи на имот с площ от 3.200 дка се посочват съвсем други лица и имоти, различни от лицата и имотите, установени от СТЕ и свидетелите по делото.

При тези изводи предявения иск следва изцяло да бъде уважен.

 Ще следва на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ответника да заплати на ищцата 1100 лева, сторени от нея съдебно-деловодни разноски, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК.

Водим от изложеното съдът:

 

Р       Е       Ш      И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по реда на чл. 54 ал. 2 от ЗКИР по отношение на Н.И. Дупчив, ЕГН **********, адрес: ***, че И.М.Д., ЕГН **********, адрес: *** е собственик на поземлен имот ОВОЩНА ГРАДИНА с площ 0,850 дка, находяща се в землището на гр. Априлци, м. „Киселчово”, възстановен по реда на ЗСПЗЗ и отразен в КВС под № 279041, на мястото на който, с кадастрална карта и кадастрален регистри за землището на гр. Априлци, област Ловеч, одобрени със заповед № РД-18-49 от 31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, погрешно са заснети и нанесени части от имоти с идентификатори 52218.641.46, собственост на наследниците на П.Х.П. и 52218.641.47., стопанисван от община Априлци. Комбинираната скица, изготвена по приетото заключение на СТЕ с вещо лице инж. К.К. да се счита за неразделена част от настоящето решение.

ОСЪЖДА Н.И. Д., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.М.Д., ЕГН **********, адрес: *** сумата 1100 – хиляда и сто лева, сторени от нея съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

                                                              

 Районен съдия: