РЕШЕНИЕ

 

   71   

 

гр. Троян, 16.03.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в закрито съдебно заседание на шестнадесети март две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 101 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 248 и чл. 250 от ГПК.

                С решение № 310 от 09.10.2016 г. по настоящето дело съда е признал за установено по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на ищеца Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представител Елка Николова Каменова-Цанкова, а именнно, че ответника „Транссофт” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представител Валентин Цветанов Бечев дължи сумата 256.16 - двеста петдесет и шест лева и 16 стотинки, представляващо неустойка за забава в плащането по фактури с № 120372792 от 14.10.2011 г.,  № 120374394 от 24.10.2011 г.,  № 12037313 от 27.10.2011 г., № 120376092 от 01.11.2011 г.,  № 120376077 от 01.11.2011 г.,  № 120376078 от 01.11.2011 г. № 120376925 от 04.11.2011 г., № 120377140 от 07.11.2011 г., № 120377141 от 08.11.2011 г., № 120377170 от 07.11.2011 г.,  № 120378153 от 11.11.2011 г., № 120383263 от 06.12.2011 г., № 120383116 от 06.12.2011 г., № 120383260 от 06.12.2011 г., № 120383171 от 06.12.2011 г.,  № 120383188 от 06.12.2011 г., № 120384163 от 09.12.2011 г. и № 120384985 от 14.12.2011 г., с падеж на плащането 30 дни след издаване на вяска една от тях, съгласно справка-приложение 1, приложена към допълнително заключение по съдебно-икономическа експертиза, изготвена от вещо лице Н.Р. и е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения иск до пълния размер от 1278.10 - хиляда двеста и седемдесет и осем лев и 10 стотинки.

Съда следва да вмъкне пояснението, че исковата молба по настоящето дело е подадена в срок. На 14.01.2015 г. Кооперация „Панда” е подала в едномесечния срок искова молба, съгласно дадени указания от съда по реда на чл. 415 от ГПК. С определение от 27.01.2015 г. по реда на чл. 210 ал. 2 от ГПК съда е разделил производството по подадената искова молба на 5 бр. искови производства, съобразно заповедните производства по ч. гр. дела № 881, 882, 919, 920 и 921 от 2014 г. по описа на ТРС. Съгласно цитираното определение ищцовата кооперация е депозирала 5 искови молби на 16.02.2015 г., които предвид да изложеното също следва да се приемат, че са подадени в законоустановения за това срок.    

        С молба по реда на чл. 248 и чл. 250 от ГПК ответника „Транссофт” ЕООД гр. Троян е поискал съда да допълни решението си в частта за разноските, както и по направено искане за прихващане с вземане по фактура № 298 от 10.04.2014 г. за сумата от 586.91 лева

        По реда на чл. 248 ал. 2 и чл. 250 ал. 2 от ГПК на ищеца Кооперация „Панда” е дадена възможност да представи отговор. Изразено е становище, че искането е неоснователно, тъй като ответника е депозирал въззивна жалба, по която въззивния съд е сезиран със същия въпрос. Не е изразено становище по искането за прихващане.

        Настоящата инстанция е преценила, че делото следва да бъде разгледано в закрито с. з.

Относно възражението да прихващане – установява се, че първоинстанционния съд е пропуснал да се произнесе по същото и е налице хипотезата на чл. 250 от ГПК. Ответното дружество още с отговора си е направило възражение за прихващане за сумата 586,91 лева по фактура № 298 от 10.04.2014 г. Установява се, че преди прекратяване на договора между двете страни е изготвен протокол за прихващане от 28.04.2014 г., с който са уредени окончателно всички отношения между тях. Между страните е подписан анекс за прекратяване на договора и страните са се съгласили въз основа на протокола за прихващане, ищеца да за плати на ответника сумата 586,91 лева, за което е издадена цитираната горе фактура.  Съда намира, че са налице изискуемите от закона предпоставки за извършване на прихващане на компенсация по смисъла на чл.103-104 от ЗЗД. Прихващане може да се извърши, когато две лица си дължат взаимно пари или еднородни и заместими вещи, като всяко от тях, ако вземането му е изискуемо и ликвидно, може да го прихване срещу задължението си - чл. 103 ал. 1 ЗЗД. Съгласно чл. 104 ал. 1 ЗЗД прихващането се извършва чрез изявление на едната страна, отправено до другата. Основна предпоставка за осъществяване на прихващането е двете задължения да са ликвидни и изискуеми. Това означава същите да са безспорно установени по основание и размер, а дългът е установен по своето основание само тогава, когато съществуването му е безспорно и по своя размер.

В случая безспорно се установи, че двете страни си дължат взаимно пари, като всяко от насрещните задължения е изискуемо и ликвидно, направено е възражение за прихващане и задължение на съда е и да изясни наличието на насрещното вземане, каква е стойността му и направено ли изявление за прихващане. При изясняване на горните обстоятелства и при наличието на условия за прихващане съда следва да го извърши. В случая съда е приел с решението си, /което не може да измени сам/, че предявения иск се явява основателен и доказан за сумата 256,16 лев, като съответно е отхвърлил иска до пълния му размер от 1 278,10 лева. Предвид на факта, че сумата по възражението за прихващане – 576,91 лева е над уважената – 256,16 лева, то иска следва да бъде отхвърлен, поради извършената компенсация като неоснователен.

                В решението си първоинстанционния съд е осъдил Кооперация „Панда” да заплати на „Транссофт” ЕООД съдебно-деловодни разноски в размер на 96,00 – деветдесет и шест лева, съразмерно с отхвърлената част от иска. По делото е представен списък с разноски, сторени от ответника, които възлизат на сумата 480 лева. И в случая при отхвърляне на иска ще следва ищеца да заплати на ответника сторените съдебно-деловодни разноски в пълния им размер.

        Съда намира, че е изправен пред втората предвидена хипотеза на чл. 248 ал. 1 от ГПК, по силата на която може сам да измени решението си в частта за разноските.

                 Следователно решение № 310 от 09.10.2015 г. следва да бъде допълнено, както следва: ОТХВЪРЛЯ предявения по реда на чл. 422 от ГПК иск за съществуване на вземане на ищеца Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представител Елка Николова Каменова-Цанкова, а именнно, че ответника „Транссофт” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представител Валентин Цветанов Бечев дължи сумата 1278,10 -хиляда двеста и седемдесет и осем лев и 10 стотинки, представляваща неустойка за забава в плащането по фактури с № 120372792 от 14.10.2011 г.,  № 120374394 от 24.10.2011 г.,  № 12037313 от 27.10.2011 г., № 120376092 от 01.11.2011 г.,  № 120376077 от 01.11.2011 г.,  № 120376078 от 01.11.2011 г. № 120376925 от 04.11.2011 г., № 120377140 от 07.11.2011 г., № 120377141 от 08.11.2011 г., № 120377170 от 07.11.2011 г.,  № 120378153 от 11.11.2011 г., № 120383263 от 06.12.2011 г., № 120383116 от 06.12.2011 г., № 120383260 от 06.12.2011 г., № 120383171 от 06.12.2011 г.,  № 120383188 от 06.12.2011 г., № 120384163 от 09.12.2011 г. и № 120384985 от 14.12.2011 г., с падеж на плащането 30 дни след издаване на вяска една от тях, съгласно справка-приложение 1, приложена към допълнително заключение по съдебно-икономическа експертиза, изготвена от вещо лице Н.Р., и съответно изменено в частта за разноските както следва: ОСЪЖДА Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представител Елка Николова Каменова-Цанкова да заплати на „Транссофт” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представител Валентин Цветанов Бечев съдебно-деловодни разноски в размер на 480,00 – триста осемдесет и четири лева, съразмерно с отхвърлената част от иска.

             Водим от горното и на основание чл. 248 и чл. 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

ДОПЪЛВА и ИЗМЕНЯ решение № 310 от 09.10.2015 г. по гр. дело № 101/2015 г. по описа на ТРС, както следва: ОТХВЪРЛЯ предявения по реда на чл. 422 от ГПК иск за съществуване на вземане на ищеца Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представител Елка Николова Каменова-Цанкова, а именнно, че ответника „Транссофт” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представител Валентин Цветанов Бечев дължи сумата 1278,10 -хиляда двеста и седемдесет и осем лев и 10 стотинки, представляваща неустойка за забава в плащането по фактури с № 120372792 от 14.10.2011 г.,  № 120374394 от 24.10.2011 г.,  № 12037313 от 27.10.2011 г., № 120376092 от 01.11.2011 г.,  № 120376077 от 01.11.2011 г.,  № 120376078 от 01.11.2011 г. № 120376925 от 04.11.2011 г., № 120377140 от 07.11.2011 г., № 120377141 от 08.11.2011 г., № 120377170 от 07.11.2011 г.,  № 120378153 от 11.11.2011 г., № 120383263 от 06.12.2011 г., № 120383116 от 06.12.2011 г., № 120383260 от 06.12.2011 г., № 120383171 от 06.12.2011 г.,  № 120383188 от 06.12.2011 г., № 120384163 от 09.12.2011 г. и № 120384985 от 14.12.2011 г., с падеж на плащането 30 дни след издаване на вяска една от тях, съгласно справка-приложение 1, приложена към допълнително заключение по съдебно-икономическа експертиза, изготвена от вещо лице Н.Р..

 ОСЪЖДА Кооперация „Панда”, ЕИК 000885099,  със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 139, служебен вход 1, представител Елка Николова Каменова-Цанкова да заплати на „Транссофт” ЕООД, ЕИК110562160, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, обл. Ловешка, ул. „Ген. Карцов” № 172, представител Валентин Цветанов Бечев съдебно-деловодни разноски в размер на 480,00 – четиристотин и осемдесет лева съдебно-деловодни разноски.

        Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: