ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Троян, 04.02.2016 год.

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в закрито заседание на четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря……………………., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1038 от 2015 година по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

 

 С молба от 03.02.2016 г. ищеца по настоящето дело „Географски свят” ООД гр. София, ЕИК 121152998, седалище и адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 205, ет. 1, ап. 2, представител Драгомир Жечев е оттеглил предявения иск срещу „Нешев” ООД, ЕИК 110519158, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски” № 7, представител Пламен Нешев.

Предвид посочената молба съда намира, че е налице хипотезата на чл. 232 от ГПК – ищеца е оттеглил предявения иск, поради което производството по настоящето дело следва да бъде прекратено.

С оглед на изложеното и на това основание, съдът

 

О     П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1038 по описа на Троянски районен съд за 2015 г. поради оттегляне на иска за сумата 1 469,31 лева, представляваща обезщетение за причинени вреди, предявен от „Географски свят” ООД гр. София, ЕИК 121152998, седалище и адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 205, ет. 1, ап. 2, представител Драгомир Жечев  срещу „Нешев” ООД, ЕИК 110519158, седалище и адрес: гр. Троян, ул. „Акад. Ангел Балевски” № 7, представител Пламен Нешев.

Определението подлежи на обжалване пред ЛОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението за страните.

 

Районен съдия: