РЕШЕНИЕ №

 

гр. Троян, 20.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и осми април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...…………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 108 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе –съобрази:    

Предявен е иск от П.С.Г. *** против Р.Я.Г. ***, с правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

               Водим от горното съдът

                Р    Е     Ш     И    :

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 21.10.1990 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 166 от 21.10.1990 г. на Община - гр. Троян между П.С.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Р.Я.Г., ЕГН **********, адрес: *** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между П.С.Г., ЕГН **********, адрес: *** и Р.Я.Г., ЕГН **********, адрес: ***  на основание чл. 50 ал. ІІ от СК:

Семейното жилище, находящо се в гр. Троян, област Ловеч, ж. к. „……..”, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 2 предоставя за ползване от Р.Г..

П.С.Г., ЕГН **********, адрес: *** получава в свой самостоятелен дял лек автомобил „Мерцедес 190 Е”, с рег. №  ОВ 3178 АХ, двигател № 10296210191056, рама № WDВ2010241А460418.

Съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава, нямат претенции към лични влогове и спестявания и към други вземания. 

 След прекратяването на брака Р.Я.Г. ще носи брачното си фамилно име – Г..

         ОСЪЖДА П.С.Г., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева, както и сумата 20,00 - двадесет лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил, а на Община Троян – 10,00 – десет лева местна такса – 2% върху увеличение на дела му.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

Районен съдия: