РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 01.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на тринадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 1132 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод  по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между И.И.Л., ЕГН **********, адрес: ***0 и Р.Д.Л., ЕГН **********, адрес: *** с Акт за граждански брак № 49 от 13.07.2002 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ - предоставя упражняването на родителските права върху малолетните деца - Д.И. Л. с ЕГН **********, родена на *** г. и Д.И.Л.. с ЕГН **********, роден на *** г. на тяхната майка и законна представителка Р.Д.Л..

Местоживеенето на двете деца ще следва адреса на тяхната майка Р.Д.Л..

Режим на лични контакти: И.И.Л. има право да вижда и да взема децата си Д.И. Л. и Д.И.Л.. от 10:00 часа до 18:00 часа в събота и от 10:00 часа до 15:00 часа в неделя на всяка първа и трета седмица от месеца, а също така и по всяко друго време след предварително съгласуване и споразумение с Р.Д.Л..

  Бащата И.И.Л., ЕГН ********** ще заплаща на Р.Д.Л., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на децата Д.И. Л. и Д.И.Л.., месечна издръжка на всяко едно от тях в размер на по 150.00 /сто и петдесет/ лева за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване. Сумите по издръжката ще бъдат превеждани по сметка на Р.Л. в „Райфайзенбанк /България/” ЕАД.

   ОБЯВЯВА, че съпрузите след развода не си дължат издръжка, нямат претенции сега и за в бъдеще по отношение на банкови сметки и спестовни влогове.

   ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име В..

            СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ: самостоятелен обект в сграда (апартамент) с идентификатор 73198.503.367.2.10 по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в град Троян, община Троян, област Ловеч, улица „С.В." № 171, етаж 4, апартамент 10, със застроена площ 54.53 кв. м, заедно с прилежащото към самостоятелния обект в сграда с идентификатор 73198.503.367.2.10 МАЗЕ № 8 с площ 2.20 кв. м, както и припадащите се на обекта 4.77 идеални части от общите части на сграда с идентификатор 73198.503.367.2 и 4.7044% идеални части, равни на 31.0490 кв. м или 31.0490/660 идеални части от поземлен имот с идентификатор 73198.503.367 по кадастралната карта на град Троян, одобрена със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Р.Д.Л. ще ползва гореописаното семейно жилище до 31.05.2016 г. включително, без да дължи наем или обезщетение за ползването на жилището. Докато ползва жилището, Р.Д.Л. сама ще заплаща разходите и сметките, свързани с ползването на апартамента, включително разходите и сметките за електроснабдяване и за водоснабдяване.

От 01.06.2016 г. семейното жилище ще се ползва от И.И.Л.. Докато ползва жилището, И.И.Л. сам ще заплаща разходите и сметките, свързани с ползването на апартамента, включително разходите и сметките за електроснабдяване и за водоснабдяване.

          ОСЪЖДА И.И.Л., ЕГН **********, адрес: ***0 ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 108,00 – сто и осем лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           ОСЪЖДА Р.Д.Л., ЕГН **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 108,00 – сто и осем лева – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: