РЕШЕНИЕ №

гр. Троян, 27.04.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на единадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 196 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак, между Г.М.И., ЕГН **********,*** и В.К.И., ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 4 от 17.01.2009 г. на Община Ловеч, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

            ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетния  М. В.И., роден на *** г.  за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законна представителка Г.М.И.. Бащата В.К.И. ще упражнява свободен режим на лични контакти с малолетния си син М. В.И. по споразумение между детето и майката, както и ще вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета събота на месеца от 10.00 часа в събота до 15.00 часа в неделя, както и по един месец през лятото, което време не съвпада с редовния годишен отпуск на майката. Бащата В.К.И. ще има право да взема детето по време на празниците по Рождество Христово през нечетните години, а при майката Г.М.И. детето ще бъде по време на Великденските празници. През четни години детето М. В.И. ще бъде по време на Великденските празници при бащата, а празниците по Рождество Христово при майката. Бащата В.К.И., ЕГН: ********** ще заплаща на Г.М.И., ЕГН **********, като майка и законна  представителка на малолетното си дете М. В.И., роден на *** год. месечна издръжка в размер по 120.00 – сто и двадесет лева месечно, считано от 01.04.2016 г. за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване. Месечната издръжка следва да постъпва по банкова сметка, *** Г.М.И..

         ОБЯВЯВА, ЧЕ Г.М.И., ЕГН: ********** няма претенции относно ползването на семейното жилище в гр. Ловеч, ж. к. «Младост» бл. 318, вх. Д, ет. 2, ап. 5.  

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Г.М.И. ще носи предбрачното си фамилното име И..      

         ОСЪЖДА В.К.И., с адрес: ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Троян сумата 86,40 – осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години, както и сумата 25,00 лв. – двадесет и пет лева окончателна ДТ.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: