Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                             27.06.2016 година,  град Троян

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Троянския районен съд, четвърти състав, в проведеното на четиринадесети юни две хиляди и шестнадесета година публично съдебно заседание  в   следния състав:

 

                                                      Председател: Десислава Ютерова

 

Секретар М.С.,

като разгледа докладваното от съдията Ютерова гражданско дело № 223  по описа за 2016 година, за да се произнесе, съобрази:

 

          Предявен е иск от С.С.П. ***, като баща и законен представител на малолетното си дете С.С.П. против К.Д.Н. *** правно основание чл. 150 от СК.

П. твърди, че ответницата К.Н. е майка на малолетния им дъщеря, като с решение от 11.01.2013 г. на ТРС Н. е осъдена да заплаща ежемесечна издръжка в размер на 78,00 лева. Ищеца счита, че обстоятелствата, при които е била определена издръжката, са променени, детето е пораснало и са нараснали неговите нужди, поради което моли съда да увеличи така определената издръжка в размер на 120 лева. 

В с. з. ищеца е представялван от адв. К.Д. от ЛАК, която моли съда изцяло да уважи предявения иск.

          В едномесечния срок по реда на чл. 131 от ГПК ответницата К.Н. не е представила писмен отговор. Същата се явява лично в с. з. и заявява, че признава предявения иск и е съгласна да заплащана месечна издръжка на малолетното си дете в искания от ищеца размер.

          ДирекцияСоциално подпомагане” – гр. Троян, редовно призована, не изпраща представител, представен е социален доклад.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид доводите и становищата на страните, намери за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представеното удостоверение за раждане ищцата К.Н. и ответника С.П. са родители на малолетната С.С.П., роден на *** г.

С решение от 11.01.2013 г. по гр. дело № 843/2012 г. на ТРС съда е постановил по реда на чл. 127 ал. 2 от СК родителските права върху малолетното дете да се упражняват от бащата С.П., а майката К.Н. да заплаща месечна издръжка на бащата в качеството му на законен представител на дъщеря им, в размер на 78,00 лева.

От социалния доклад се установява, че П. работи временно, декларирал е месечен доход от около 800 лева. 

Ответницата към момента на анкетирането на социалните работници е заявила, че е безработна.

Ответницата К.Н. изрично е заявила, че признава иска. Не са налице забранителните условия на чл. 237 ал. 3 от ГПК и ще следва исковата претенция да бъде изцяло уважена, като съда измени определената месечна издръжка от 78,00 лева на 120,00, считано от 31.03.2016 г.

         Ищеца изрично е заявил чрез своя пълномощник, че не претендира за сторените съдебно-деловодни разноски.

         Водим от горните мотиви и на основание чл. 237 ал. 2 от ГПК, съдът                 

                       

 Р  Е  Ш  И  :

 

ИЗМЕНЯ размера на издръжката, определена по гр. дело 843/2012 г. по описа на Троянски районен съд, като:

ОСЪЖДА К.Д.Н., ЕГН **********, адрес: *** да заплаща на С.С.П., ЕГН **********, адрес: *** като баща и законен представител на С.С.П., ЕГН **********, ежемесечна издръжка в размер на 120,00 /сто и двадесет / лева, считано от 31.03.2016 г. до настъпване на законни основания за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр. Ловеч в двуседмичен срок от 27.06.2016 г.

 

 

          Районен съдия: