РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян, 11.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на осми юли две хиляди и  шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 247 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:      

      Д.Б.Р. *** е предявил срещу Столична община - район „Искър” молба с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че в акта си за раждане е записан с имената Д.Б.Р.. В съдебно заседание молителя е представляван от адвокат Красимира Младенова от АК – гр. Ловеч. Моли съда с решението си да допусне промяна на името му, като бъде записан с имената Г.М.Г. и това да бъде отразено в съответния регистър. В подкрепа на искането си е ангажирала писмени доказателства.

             Заинтересованата страна Столична община -  район „Искър” е редовно призована, в законоустановения срок по чл. 131 от ГПК е изразила писмено становище, че молбата е основателна, не са ангажирани доказателства. 

        За РП – Троян не се явява представител, не е изразено становище по молбата.

От приложеното към делото доказателства: копие от удостоверение за сключен гр .брак № 030441 от 30.09.1995 г.,  изд. от район „Средец”  при Столична община и копие от удостоверение  № 247114 от 28.11.1997 г., изд. от район „Искър” при Столична община, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Молителят Д.Б.Р. е роден на *** г. в гр. София, видно от представеното у-ние за раждане на Столична община, Район „Искър”. Молителят Р. излага, че желае да бъде променено личното му, бащино и фамилно име от Д.Б.Р. на Г.М.Г.. Не са оспорени фактите от молбата на Р., че като малък е понасял психически тормоз, заради кюрдското си име и сега се притеснява да не стане жертва на националистически и расистки групировки. Молителя излага, че много е уважавал дядо си Г.М.Г., който го е отгледал и в момента е покойник. Не се оспорва и факта, че баща му Б.Р. е починал през 2007 г. Д.Б.Р. твърди в молбата, че желае да промени името си от уважение към дядо си и за това, че неговата родина е България и следва да носи българско име.

С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР, които дават основание за исканата промяна.

         При горните изводи молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като препис от настоящото решение следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Столична Община – Район  „Искър” за отбелязване на промяната в акта за раждане и в регистъра на населението.

         Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Столична община – район „Искър”, че Д.Б.Р., ЕГН **********, адрес: *** и с Акт за раждане380 от 28.11.1997 г., издаден от Столична Община – Район  „Искър” е с имена Г.М.Г. и тези имена да се отразят в акта за раждане и регистъра на населението.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

Районен съдия: