РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 03.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на тринадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 263 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК  гражданския брак между М.С.Н., с адрес: ***, ЕГН ********** и Д.Х.Н., с адрес: ***0, сключен в гр. Троян с Акт за граждански брак № 27 от 14.04.1991 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

           Родителските права върху роденото от брака малолетно дете  М.М. Н., роден на *** г. предоставя за упражняване от бащата М.С.Н., като майката Д.Х.Н. ще има право на свободни контакти с детето.

         Местоживеенето на детето ще следва това на неговия баща и законен представител М.Н.,***.

Д.Х.Н. ще заплаща на М.С.Н. като баща и законен представител на малолетно дете месечна издръжка в размер на 105,00 – сто и пет лева, считано от 01.05.2016 г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, заедно със законната  лихва  за  всяка  закъсняла  вноска  на  определената издръжка.

            ОБЯВЯВА, ЧЕ: съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

         Съпрузите нямат претенции по отношение на влогове и банкови сметки.

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи дбрачното си фамилно име Н..

         ОСЪЖДА Д.Х.Н., с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева, както и 75,60 – седемдесет и пет лева и 60 стотинки - 2 % ДТ върху размера на така определената издръжка.

      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: