Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 10.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав,  в открито заседание на девети юни две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 349 по описа на съда за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 130, ал. 3 от СК, по молба на А.К.К., ЕГН **********, като непълнолетен със съгласието на своята майка и законен представител Д.В.К., ЕГН ********** с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 1 083.63 лева от  детския влог по спестовна сметка в „Банка ДСК” ЕАД клон Троян и закрие сметката. Молителят е посочил, че сумата е  необходима за корекция на зъбите  му със скоби.

На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвен и представен социален доклад от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че  разпореждането с  влога на детето  е в интерес на същото. Установено е, че А.К. е на 14 години и редовно посещава СОУ „Васил Левски” в гр.Троян. Детето живее с родителите си в гр. Троян. Майката  работи в СОУ „Васил Левски”  гр.Троян като домакин, а бащата К.А. К. в момента е безработен. Родителите заедно полагат грижи за отглеждане на детето, на което са задоволени всички базисни потребности.

             Молителят А.К. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да бъдат закупени скоби за зъбите му.

             Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото  доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за непълнолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителя да изтегли сумата от 1 083.63 лева и закрие  детския влог, поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на А.К.К., ЕГН **********,***, като непълнолетен със съгласието на своята майка и законен представител Д.В.К., ЕГН **********,*** да изтегли сумата от  1 083.63 / хиляда осемдесет и три лева и шестдесет и три стотинки/ лева от влога по сметка 000000000………. IBAN: ***, BIC:  ***  А.К.К., ЕГН **********,  открита в „БАНКА ДСК” ЕАД - клон ТРОЯН и закрие сметката.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: