РЕШЕНИЕ

 

    

 

гр. Троян, 05.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и трети юни две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря Е.П. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 384 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                            

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Б.П.К. с адрес: ***, ЕГН ********** и М.А.К. с адрес: ***, /настоящ адрес:***/, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 1 от 12.02.2009 г. на  Кметство с. Шипково, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху роденото от брака дете А.М. К., ЕГН **********, роден на *** година предоставя за упражняване от майката Б.П.К., като бащата М.А.К. ще има свободен режим на контакти с детето по всяко време, както е било до момента. Молителите декларират, че до момента свободния режим на контакти с детето е изцяло в негова полза, като нямат никакви разногласия относно обстоятелството, че детето трябва свободно да се вижда с бащата по всяко време, когато е възможно за страните.

М.А.К. с ЕГН ********** се задължава да заплаща на Б.П.К. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете А.М. К. с ЕГН **********, издръжка в размер на по 120 лева (сто и двадесет лева) месечно, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

Местоживеенето на детето А.М. К. се определя при майката Б.П.К. на адрес: ***, б. „Охрид”, вх. А, ет. 2, ап. 5.

Семейно жилище молителите не притежават и никой от тях няма претенции за ползване на такова.

 ОБЯВЯВА, че съпрузите нямат претенции един към друг за придобити влогове на името на единия от съпрузите през време на брака. Имуществените отношения между съпрузите във връзка с прекратяването на брака са уредени. Никой от съпрузите не може да има по отношение на другия съпруг каквито и да било имуществени претенции относно права и вещи, придобити по време на брака.  

ПОСТАНОВЯВА, че след развода съпругата ще носи предбрачното си фамилно име БОГДАНОВА.

          ОСЪЖДА Б.П.К. с адрес: ***, ЕГН  **********

ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 43.20 – четиридесет и три лева и двадесет стотинки – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

          ОСЪЖДА М.А.К. с адрес: ***, /настоящ адрес:***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 - двадесет и пет лева окончателна държавна такса, както и 43.20 – четиридесет и три лева и двадесет стотинки – 2 % ДТ върху размера на определената издръжка.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                Районен съдия: