П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр. Троян   08.08.2016 год.

 

ТРОЯНСКИ районен съд ЧЕТВЪРТИ СЪСТАВ в публично съдебно заседание на осми август,  две хиляди и  шестнадесета година в състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА  ЮТЕРОВА

 

Съдебен секретар:  К.Р.

сложи за разглеждане гражданско  дело  № 406 по описа  на Троянски районен съд за 2016 година,  докладвано от съдията  - ЮТЕРОВА

На именното повикване  09.30 часа се явиха:

          Ищцата И.М.В. - редовно призована, се явява лично и със своя пълномощник адв. С.С. с пълномощно от днес.

          Ответникът Ц.П.С. – редовно призован се  явява лично и със своя пълномощник адв. от АК гр. Плевен с пълномощно, приложено по делото.

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Троян – нередовно призована, не се явява представител.

          АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Ч.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки по даване ход на делото, поради което

 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА СЕ ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. С.: Поддържам така подадената искова молба с представените доказателства към нея. Няма да ангажираме нови доказателства, предвид съдържанието на отговора, подаден от ответника. Отказваме се от разпита на свидетелите, тъй като сме съгласни на спогодба.

 АДВ. Ч.: Като представител на ответника не се противопоставям да бъде постигната спогодба. Нямам искания по доказателствата. Съгласни сме с размера на издръжката, както и с датата, от която се дължи. Няма пречка да се приключи производството със спогодба. Не държа на  социалния доклад на Дирекцията, смятам, че няма нищо ново да се отрази в него.

СЪДЪТ счита, че следва да бъдат приети допуснатите писмени доказателства по исковата молба и писмения отговор, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото: Копие на у-ние за раждане на Община – Плевен от 23.10.2014 г.; Копие на у-ние на НОИ – ТП гр. Ловеч от 02.06.2016 г.

 

СЪДЪТ ПОКАНИ СТРАНИТЕ НА СПОГОДБА И ТЕ ПРИЕХА ТАКА:

 

АДВ. С.: Доверителката ми получава с депозирания отговор от ответника пълно признание на претенцията. Ние желаем спогодбата да бъде уредена, както следва: Лично от името на И.М.В.  заявявам, че същата е съгласна да получава в качеството си на майка и законен представител на малолетната им дъщеря П.С., родена на *** г. по 160,00 лв. месечна издръжка, считано от 01.06.2016 г. за в бъдеще  до настъпването на закона причина за изменението или прекратяването на същата със съответната законна лихва за всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане. От мое име заявявам, че  претендираме за сторените по делото разноски в размер 250,00 лв. Не се противопоставяме при тези параметри спогодбата да бъде утвърдена от вас, а производството по делото препратено.

АДВ. Ч.: Фактическата обстановка влиза в параметрите на спогодбата. Моят доверител е съгласен да заплаща месечна издръжка в размер на 160,00 лв. Молбата ми е относно разноските, които да бъдат оставени за сметка на страните, както са направени, т.е да не вменявате задължение за разноски.  Моля  да одобрите спогодбата и да  прекратите производството по делото.  

АДВ. С.: Разноските са дължими по закон и следва да бъдат присъдени. Държим на  разноските.

АДВ. Ч.: Да, но по спогодба е възможно да останат за всеки, както ги е направил.

 

         

СПОГОДИЛИ СЕ :1/ И.М.В.:

 

 

 

                                           2/ Ц.П.С.:

 

 

СЪДЪТ, като съобрази, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави и е в интерес на детето намира, че следва да се приеме и одобри, а производството по гр. дело 406 от 2016 година по описа на Троянски районен съд да бъде прекратено. Ще следва да бъде осъден ответникът да заплати в полза на Държавата по сметка на ТРС сумата от 115,20 лева, представляваща 2% Държавна такса съобразно размера на издръжката, а на ищцата сумата от 250,00 лева, съдебно-деловодни разноски, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба.

ОСЪЖДА Ц.П.С. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАЩА на И.М.В. ***, ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на малолетната П.Ц.С., родена на *** г., по 160.00 лв. /Сто и шестдесет лева/ месечна издръжка, считано от 01.06.2016 г. до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА Ц.П.С. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд гр. Троян сумата 115,20 лв. /Сто и петнадесет лева и двадесет стотинки/, представляваща 2% Държавна такса върху размера на издръжката.

ОСЪЖДА Ц.П.С. ***, ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на И.М.В. ***, ЕГН **********, сумата 250,00 лв. /Двеста и петдесет лева/, представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело 406 от 2016 година по описа на Троянски районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл. 234 ал. 3 от ГПК настоящото определение има значение на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване пред ЛОС.

Заседанието приключи в  10:00 часа.

          Протоколът се написа в с.з.

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                          СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР: