РЕШЕНИЕ

 

    18  

 

гр. Троян, 26.01.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав в закрито заседание на двадесет и шести януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря ……………….. и в присъствието на прокурора…………. ..……………................. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гражданско дело № 419 по описа  на ТРС за 2012 год., за да се произнесе - съобрази:

        Производството е по реда на чл. 250 от ГПК.

         С решение № 75 от 17.03.2015 г. по настоящето дело съда е приключил втората фаза на съдебната делба като е изнесъл на публична продан като неподеляем процесния имот - НИВА с площ 2.604 декара, пета категория, местност „Големия рът”, съставляваща по картата на землището имот № 253061 при граници:  /съседи/: имот № 253059, нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 253041- полски път на Община гр. Априлци, имот № 253062 - нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот № 253036- водно течение на Държавата, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 52218.253.61 по КККР на гр. Априлци, одобрена със Заповед № РД-18-49/31.08.2007 година на ИД на АГКК гр. Ловеч, с площ от 2604 кв. м, с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: нива, при съседи: 52218.253.41, 52218.253.36, 52218.253.62, 52218.253.59, ведно със сграда с идентификатор № 52218.253.61.1 със застроена площ от 67 кв. м, с брой етажи – 2, с предназначение: жилищна сграда, еднофамилнапри първоначална цена 31 550 лева и съответно е отхвърлил като неоснователни и недоказани направените от страните искания по сметки по реда на чл. 346 от ГПК, както следва: на Т.Ц.Г. за сумата от 35 000 лева за направените от нея подобрения в делбения имот и на С.П.Ш. и И.П.И. за сумата от 10 000 лева – обезщетение за лишено право на ползване на делбения имот.

Цитираното решение е обжалвано пред въззивния ОС – Ловеч и с определение № 645 от 30.07.2015 г. по в. гр. дело № 370/2015 г. на ЛОС, производството пред въззивния съд е прекратено, тъй като същия е констатирал, че първоинстанционния съд не се е произнесъл с решението си (предмет на настоящето въззивно обжалване) и относно приетата с протоколно определение на 09.06.2014 г. по гр. дело № 419/2012 г. претенция на Т.Ц.Г. срещу ищците  С.Ш. и И.И. по сметки в размер на 600 лева за заплатени такси по възстановяване на собствеността на имота и нанасянето на сградата в кадастъра, както и за сумата от 300 лева за заплатени данъци.

По реда на чл. 250 ал. 2 от ГПК съда е дал възможност на останалите страни да представят отговор в едноседмичен срок. М.Ц.Й. и А.И.Ч. са изразили становище, че претенцията на ответницата Г. срещу С.Ш. и И.И. е основателна. Ищците не са изразили становище, срока за това е изтекъл на 13.01.2016 г.

В първото по делото заседание на 09.06.2014 г. след допускане на съдебната делба ответницата Т.Г., чрез своя пълномощник адв. И. е направила искания за сметки по ред на чл. 346 от ГПК срещу ищците по делото С.Ш. и И.И., в това число за сумата от 600 лева за заплатени от нея такси по възстановяване на собствеността върху земеделския имот и нанасяне на сградата в кадастъра,   както и 300 лева за заплатени данъци.

По това конкретно искане първоинстанционния съд е пропуснал да се произнесе и ще следва да допълни решението си по същото.

Както е посочено в мотивите на решение № 75 от 17.03.2015 г. За да бъдат уважен иска по чл. 346 от ГПК следва в случая съделителката Т.Г., която се явява ищец по същия да докаже, при това главно и пълно, че тя е извършила подобрения в имота, допуснат до делба, без участието на другите съделители и с тези подобрения се е увеличила стойността на делбения имот. В процеса Г. е представила дубликати на документи за платени данъци, в които е отразено, че е заплатила данък за земя и сграда в гр. Априлци, но не се установява, дали това касае процесния имот, тъй като не е посочен кадастралния идентификатор. Поради изложеното претенцията за сумата от 300 лева – платени данъци ще следва да бъде отхвърлена. Що се отнася до искането по сметки за сумата от 600 лева – по делото е представена фактура, в която като получател е записана Т.Г., а като доставчик ЕТ „Геоника 5 – Станимир Станев” гр. Троян, предмет на услугата е отразено възстановяване собствеността върху земеделски имот с кад. № 52218.253.61 в гр. Априлци и нанасяне на сграда в ПИ 52218.253.61 по КК на гр. Априлци. От представеното доказателство не може да се установи „възстановяване на собствеността” на процесния имот и „нанасяне на сграда”, с оглед преценката на съда за извършени подобрения в делбения имот. Ще следа и това искане да бъде отхвърлено. 

          Водим от горното и на основание чл. 250 от ГПК съда

 

Р Е Ш И:

 

         ДОПЪЛВА решение № 75 от 17.03.2015 г., постановено по гр. дело № 419 от 2012 г. по описа на Троянски районен съд, като ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано искането по сметки на Т.Ц.Г., адрес: ***, ЕГН ********** срещу С.П.Ш., адрес: ***, ЕГН ********** и И.П.И., адрес: ***08213040 по реда на чл. 346 от ГПК за извършени от нея подобрения в делбения имот на стойност 600 лева за заплатени такси по възстановяване на собствеността на имота и нанасянето на сградата в кадастъра, както и за сумата от 300 лева за заплатени данъци.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                           Районен съдия: