Р  Е  Ш Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 30.06.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, първи състав,  в открито  заседание на двадесет и девети юни  две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: АНТОАНЕТА  СИМЕОНОВА

 

при секретаря Ц.Б., като разгледа докладваното от съдията  Симеонова ЧГД № 439 по описа на съда за 2016  год., за да се произнесе, съобрази следното:

                              Охранително производство е по чл.130, ал.3 от СК

 

 Съдът е сезиран с иск с правно основание чл.130, ал.3 от СК по молба на С.И.М. ***, като непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своите родители Я.Г.А. и И.М.А., чрез пълномощника адв.З.В. ***, с искане да бъде разрешено да бъдат извършени действия на разпореждане с недвижим имот, собственост на непълнолетния С.М.,***. В молбата е посочено, че цялото семейство се е установило да живее в чужбина и подръжката на имота е извънреден разход, както и опазването му от набези е невъзможно за молителя и неговите родители.

На основание чл.15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр.Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на ненавършилото пълнолетие дете. След извършено проучване е изготвен и представен социален доклад от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че  разпореждането с  недвижимия имот, собственост на непълноетния С.М.,  е в негов интерес. Установено е, че непълнолетният молител е ученик в девети клас в ПГ по МЕТ гр.Троян и посещава редовно училище. Той живее с двамата си родители, заедно с братята и сестрите си, на адрес: с.*******. Това е жилището, което семейството желае да закупи и заради което е необходимо да бде извършена продажбата на недвижимия имот, сбоственост на непълнолетния С.М., находящ с е в с.*******. В доклада е посочено, че новият имот, който ще бъде закупен, отново ще бъде собственост на непълнолетния С.И.М..

             Изслушан при условията на чл.15, ал.1 от ЗЗДет., непълнолетният С.М. заявява, че желае да бъде продаден имота, негова собственост, за да може родителите му да закупят къща в с.Орешак, където всички да се установят да живеят. Такова е желанието и на молителя – да живее в с.Орешак.

          Съдът, като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото   доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за непълнолетния от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение за разпореждане с недвижим имот, находящ се в с.*******, собственост на непълнолетния С.И.М., а именно-поземлен имот с кад.№ 445 / четиристотин четиридесет и пет/ с площ 270 кв.м., за който е отреден парцел ІХ-445, 448 в кв.37 по кадастралния план на селото, одобрен със заповед № 300-4-9/2002г. с неуредени регулационни сметки, при граница на имота: улица, С.С.Д. Н.Б.М., И.В.Т., ЗАЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА и второстепенна сграда, тъй като разпореждането не противоречи на интересите на детето,

            поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

 

                                                        Р  Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на С.И.М., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, като непълнолетен, действащ лично и със съгласието на своите родители Я.Г.А., ЕГН ********** и/ или И.М.А., ЕГН **********, извършването на действия на разпореждане с недвижим имот, находящ се в с.********, а именно-поземлен имот с кад.№ 445 / четиристотин четиридесет и пет/ с площ 270 кв.м., за който е отреден парцел ІХ-445, 448 в кв.37 по кадастралния план на селото, одобрен със заповед № 300-4-9/2002г. с неуредени регулационни сметки, при граница на имота: улица, С.С.Д. Н.Б.М., И.В.Т., ЗАЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА и второстепенна сграда.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл.537, ал.1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: