РЕШЕНИЕ

 

  229   

 

гр. Троян, 08.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

          Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осми юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора……….. като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 440 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

Производството е по реда на чл. 30 от ЗЗДт.

            Постъпило е искане от М. М. Л. *** за прекратяване на наставянето на детето й М.М.Л., роден на *** г. в професионално приемно семейство на Ж.Д. П. и Д.Н.П. от гр. Севлиево, настанено по съдебен ред с решение № 145 от 09.07.2015 г. на РС - Севлиево. В молбата се твърди, че майката на детето М.Л. има възможност и условия  да се грижи за малолетния М. и да го отглежда. В с. з. молителката се явява лично и с пълномощника си адв. П.Ц. от ЛАК. Моли съда с оглед реинтегрирането на детето отново в семейната си среда, да се произнесе с решение съгласно разпоредбата на чл. 30 ал. 2 от ЗЗДт. 

ДСП – Троян, редовно призована се представлява от директора Д.М., която излага становище, че молбата е неоснователна.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представените по делото удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане № 34/27.02.2014 г. на Община Троян,  детето М.М.Л. е роден на *** г., от майка М.М.Л. и неизвестен баща.

По делото е представен социален доклад на ДСП – Севлиево, от който става известно, че със съдебно решение № 145 от 09.07.2015 г. на РС – Севлиево М. Л. е настанен в професионално приемно семейство на Ж.П. в гр. Севлиево. До м. май 2014 г. детето е отглеждано в семейството на рождената си майка М.Л.. Същата била регистрирана в ДПС при РУ на МВР – Троян за скитничество, кражби и проституция. Често изоставяла детето при свои познати, сменяла партньорите си, епизодично грижи полагала и бабата С.Б., която обаче нямала жилище и живеела в изоставени и опасни сгради.

Молителката излага нововъзникнали факти, а именно, че е наела собствена квартира, в която има подходящи условия за отглеждане на детето. Л. работи по граждански договор в селското стопанство и получава доходи. Същата декларира желанието и възможността на живее и да се грижи за сина си. В подкрепа на изложените факти Л. е ангажирала гласни доказателства. Като свидетели в процеса са разпитани С.Б., която е нейна майка и Г.Д., с който от известно време живеят на семейни начала. Свидетелите излагат, че Л. има голямо желание и възможност да вземе детето си. Редовно посещавали М. в приемното му семейство в гр. Севлиево. Последния път детето имало белези по тялото от изгаряния. Б. излага, че е в добри отношения с дъщеря си и често й помага с каквото може. Д. също работи по трудов договор и получава постоянни доходи. Живее заедно с молителката и пояснява, че са подсигурили дърва за отопление през зимата. Квартирата, в която живеят, е пригодена за отглеждането на детето, има санитарен възел, закупено е детско легло, играчки и дрехи. 

В съдебно заседание е изслушана социалния работник Т.Г., която е работила по случая. Излага се, че след раждането на детето, Л. е насочена към работа с психолог за повишаване на родителския й капацитет, за да може детето да бъде реинтегрирарно в семейството на майката. Л. винаги е изразявала желание да гледа детето си, но според социалните работници все още не е достатъчен капацитета на молителката, не осъзнава отговорността за отглеждането и грижите за детето. 

   Предвид на тези факти съда приема, че обстоятелствата, при които детето е настанено в приемно семейство са променени. Молителката М.Л. *** на съпружески начала заедно с Г.Д., поддържа добри отношения със своята майка С.Б.. Установява се в процеса, че Л. работи и получава доходи, разполага с добри битови условия за отглеждане на малолетния М.. Л. и мъжа с когото тя живее на семейни начала имат социално и икономическо ниво над средното за тяхната социална и етническа общност.

При тези данни съда намира, че в най-добрия интерес на малолетното дете е да то да бъде реинтегрирано в семейството на своята рождена майка. Приема, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 30 ал. 2, във вр. чл. 29 т. 6 и т. 9 от ЗЗДт. и следва да бъде прекратено настаняването на малолетното дете в семейството на Ж.П. от гр. Севлиево с оглед реинетграцията на детето в семейството на неговата майка М.Л..

На основание чл. 28, ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Воден от гореизложеното, съдът

 

                                             Р   Е   Ш   И :

 

            ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето М.М.Л., роден на *** г., ЕГН **********, родено от майка М.М.Л., ЕГН **********, адрес: *** и неизвестен баща в семейството на Ж.Д. П. и Д.Н.П., адрес: *** с оглед реинтеграцията на детето в семейството на рождената майка М.М.Л..

            ДОПУСКА незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

                                       Районен съдия: