РЕШЕНИЕ №

гр. Троян, 06.07.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на първи юли две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 443 по описа на ТРС за 2013 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН ********** и Л.И.С., с адрес: ***, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 56 от 16.08.2008 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

          ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – малолетната И. Т.С., родена на *** г. за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законен представител Л.И.С.. Местоживеенето на детето И. Т.С. ще бъде при нейната майка Л.И.С. на адреса, на който живее Л.С.. Бащата Т.Р.С., ЕГН  **********, има право да вижда и да взема дъщеря си И. Т.С. и детето ще живее при своя баща, на адреса, на който Т.Р.С. живее, от 17.00 часа в петък до 14.00 часа в неделя на всяка първа и трета седмица от месеца, както и тридесет дни през летния сезон, които да не съвпадат с годишния отпуск на майката Л.С., а също така и в други дни, определени по предварително общо съгласие на Л.И.С. и Т.  Р.С. и съобразени с желанието на детето.

Бащата Т.Р.С., ЕГН  ********** ще заплаща на Л.И.С. с ЕГН **********, в качеството й на майка и законен представител на И. Т.С. с ЕГН **********, издръжка в размер на 120.00 – сто и двадесет лева месечно, считано от 01.07.2016 година за в бъдеще до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, заедно със законната лихва за всяка закъсняла вноска на определената издръжка.

Т.Р.С., ЕГН ********** ще заплаща месечната издръжка за детето, като привежда или внася същата по банкова сметка *** Л.И.С. в срок до 27-мо число на месеца, за който се отнася издръжката.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират един към друг за лична издръжка и не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Л.И.С. ще продължи да носи фамилното име С..

Поради фактическа раздяла съпрузите нямат семейно жилище. Съпрузите нямат претенции един към друг във връзка с ползването на семейно жилище.

ОБЯВЯВА, ЧЕ по време на брака съпрузите са придобили право на собственост върху моторно превозно средство - лек автомобил, който си поделят както следва:

Л.И.С., ЕГН ********** получава в дял и става единствен собственик  на следното моторно превозно средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка /модел/ СИТРОЕН Ц 3, с регистрационен номер ОВ4636ВН, с идентификационен номер на превозното средство /VIN/ VF7HBNFUC28014684, с номер на двигателя 1926968, с цвят ОРАНЖЕВ МЕТАЛИК, на стойност 1700.00 лева. Т.Р.С. е съгласен и не получава дял от моторното превозно средство, като за уравнение на дяловете Л.И.С. е заплатила на Т.Р.С. сумата 850.00 лева, която сума Т.Р.С. е получил напълно и в брой преди подписването на споразумението.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове.

ОБЯВЯВА, ЧЕ всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции, от други юридически лица или физически лица, ще се погасяват само от този съпруг, който е получил кредита/заема. 

           ОСЪЖДА Т.Р.С., с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 - двадесет и пет лева, както и 86,40 – осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           ОСЪЖДА Л.И.С. с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата  34,00 –тридесет и четири лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: