РЕШЕНИЕ   № 149

 

гр. Троян, 19.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 460 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:        

„Гаранционен фонд” гр. София, представлявано от Председателя на УС Борислав Михайлов е предявил иск срещу Р.Д.Р. *** с правно основание чл. 45 от ЗЗД, вр. чл. 288 ал. 12 от Кодекса за застраховането за сумата 420 лева, представляващо изплатено обезщетение за имуществени вреди. В подкрепа на твърдението си ищеца е ангажирал писмени доказателства, в съдебно заседание е представляван от адв. К.К. от ЛАК, който моли съда да уважи предявения иск, ведно със законовата лихва от датата на завеждане на делото до окончателното изплащане и направените разноски.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника Р.Р. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. По реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК на ответника е назначен особен представител – адв. В.Г. от ЛАК. В предвидения в закона срок същия е представил писмен отговор, с който оспорва предявения иск. Направени са доказателствени искания.

Като трето лице-помагач в процеса е конституирано дружеството, собственик на увреденото МПС – „Нешев” ООД гр. Троян. В с. з. се явява неговия представител Пламен Нешев, който излага, че не може да вземе никакво становище, тъй като почти нищо не си спомня за случая.

Към делото са приложени писмени доказателства: Протокол за ПТП № 1268571 от 10.02.2010 г.,  писмо на РУ на МВР  изх. № 5221 от 09.06.2010 г.,  писмо на РУ на МВР  изх. № 3529 от 14.04.2010 г.,  Справка от базата данни на Информационен център към Гаранционен фонд, уведомление за имуществени вреди от 11.02.2010 г.,  доклад по щета за имуществени вреди № 11 0115/19.02.2010 г.,  писмо изх. № 033/16.02.2010 г.  на ЗАД „Булстрад” – Агенция Троян, опис-заключение по щета от 10.02.2010 г., заключителна техническа експертиза щета № 11-0115/19.02.2010 г.,  техническа експертиза то щета № 11-0115/19.02.2010 г.,  преводно нареждане за обезщетение по щета 11-0115/10 от 30.07.2010 г., свидетелство за регистрация част І на автобус с ДК № ОВ 2616 АН, удостоверение изх. № 20100324110212/24.03.2010 г. на Агенция по вписвания,  регресна покана изх.№ ГФ-РП-665/08.09.2010 г. изпратена до ответника по делото Р.Р., известие за доставяне от 21.09.2010 г., протокол № 2/26.06.2014 г., протокол № 18/26.06.2014 г. и  решение № 669-ГФ от 18.07.2014 г., от показанията на разпитаните свидетели К.Т.К., П.К.Я., Б.М.К. и М.И.Д., от заключението на допуснатата и изслушана съдебно – графологическа експертиза с вещо лице М.К., от които съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения протокол за ПТП от 10.02.2010 г. на същата дата е настъпило ПТП, при което ответника Р.Р., управлявайки  лек автомобил „Фолксваген Транспортер” с ДК № ОВ 3263 АХ, собственост на фирма „Крафт” ЕООД гр. Троян, по ул. „Централна” в с. Старо село, навлязъл в десния непочистен от сняг банкет в района на дом № 43. Автомобилът поднесъл и ударил със задната си лява част автобус „Сетра С 215 ХД” с ДК № ОВ 2616 АН, собственост на „Нешев” ООД гр. Троян.  Не се оспорва факта, че в нарушение на чл. 259 ал. 1 т. 1 от КЗ ответникът е управлявал процесния автомобил без да има за него сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”. Заключителната техническа експертиза по преписката е дала заключение за размера на щетите, а именно 420 лева. Ищеца на основание чл. 288 ал. 1 т. 2 буква „а” от КЗ е изплатил по щета № 110115/19.02.2010 г., представляваща обезщетение за имуществени вреди в размер на 420 лева за увредения при ПТП автобус на собственика „Нешев” ООД гр. Троян, за което като доказателство е представено преводно нареждане от 30.07.2010 г. „Гаранционен фонд” София е отправил регресна покана до ответника по делото Р. да възстанови платеното, но до датата на предявяване на иска същият не е погасил задължението си.

Назначения особен представител на ответника – адв. Г. оспорва че номера на рамата в справката - извлечение от базата данни на Информационен център към „Гаранционен фонд” от 19.02.2010 г. удостоверяваща, че към 10.02.2010 г. за посоченото МПС с рама № WV2ZZZ70ZSH066504 няма данни за застраховка „Гражданска отговорност", като посочените ДКН и рама са от регистъра на регистрационните номера, се различава от номера на рамата вписан в протокола за ПТП. В тази връзка съда е разпитал като свидетели служителите на РУ на МВР, които са съставили протокола за ПТП и актовете - К.К. и М.Д.. Свидетелите не си спомнят конкретни факти за случая, тъй като е минало много време, излагат, че е възможно да е допусната техническа грешка при изписването на номерата.

Адвокат Г. е оспорил и подписа на ответника в протокола за ПТП. Допуснатата и приета графологическа експертиза с вещо лице М.К., е дала заключение, че посочения подпис в протокола за ПТП от 10.02.2010 г. е на лицето Р.Р.. 

Съгласно чл. 288 ал. 12 от КЗ, след изплащането на застрахователното обезщетение по чл. 288 ал. 1 т. 2, б. аза имуществени вреди, когато причинителят не е имал задължителна застраховка Гражданска отговорност, Гаранционният фонд встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното и разходите по ал. 8. Този иск е регресен и принадлежи на застрахователя, който е изплатил на увреденото лице застрахователно обезщетение, като ответник по него е виновният причинител на вредите.

         В настоящото производство се установи безспорно, че ответникът Р. на 10.02.2010 г. виновно е причинил ПТП с имуществени щети, като към момента на настъпване на ПТП управлявания от него автомобил не е имал сключена валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Протоколът за ПТП е съставен от длъжностно лице в кръга на служебните му задължения съставлява официален документ по смисъла на чл. 179 ГПК.

Официалният свидетелстващ документ има материална доказателствена сила и установява, че фактите са се осъществили така, както е отразено в този документ. В настоящото производство отразения в протокола за ПТП  механизъм на настъпването на ПТП не е оспорен от ответника, а твърдяните от представителя му факти, че протокола не е подписван от Р., че не може да се установи кой е автомобила, с който е причинено ПТП – то, останаха недоказани в процеса. Презумпцията,предвидена в чл. 45 от ЗЗД, че щетите са причинени виновно не е оборена в настоящото производство. Установи се също, че след сезирането му, ищецът е изплатил процесната сума на собственика на увредения автобус. С изплащане на обезщетението ищецът е встъпил в правата на увреденото лице срещу прекия причинител на щетата - ответника до размер на платеното, а именно до размер на исковата сума от 420 лева, поради което искът е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло.

С оглед изхода на процеса и хипотезата на чл. 78 ал. І от ГПК ответника ще следа да бъде осъден да заплати и направените съдебно-деловодни разноски от ищеца в размер на 390,00 лева. 

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА на основание чл. 45 от ЗЗД, вр. чл. 288 ал. І, т. 2, б. „а” от КЗ Р.Д.Р., адрес: ***3, ЕГН ********** да заплати на „Гаранционен фонд”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4 представлявано от Управителя на УС Борислав Михайлов сумата 420,00 – четиристотин и двадесет лева, представляваща изплатено обезщетение за претърпени имуществени вреди по щета № 110115/19.02.2010 г., ведно със законната лихва, считано от 05.06.2015 г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Р.Д.Р., адрес: ***3, ЕГН ********** да заплати на „Гаранционен фонд”, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 2, ет. 4 представлявано от Управителя на УС Борислав Михайлов сумата 390,00 – триста и деветдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.                                               

 

Районен съдия: