РЕШЕНИЕ

 

                                                           

 

                       гр. Троян, 07.10.2016 год.

 

                        В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на шестнадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

                       Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 473 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

В.Н.Д. *** е сезирала съда с молба с правно основание чл. 56 от Закона за гражданската регистрация. Производството е по реда на чл. 542 от ГПК. Молителката излага, че нейния дядо М.С.К., б. ж. на с. Д., общ. Троян е починал на 14.02.1952 г. На Д. било необходимо удостоверение за наследници във връзка с уреждане собствеността на наследствени имоти. Молителката твърди, че не могла да се снабди с посочения документ, тъй като от кметството й отговорили, че регистъра за починалите през 1952 г. е изгубен. В съдебното заседание молителката се явява лично и е представлявана от адв. Петър Яшев от ЛАК, който от името на доверителя си моли съда да постанови решение, с което да установи по отношение на ответника Община Троян факта на смъртта на М.К., както и да разпореди да се издаде акт за неговата смърт. В подкрепа на искането са ангажирали писмени и гласни доказателства.

Като заинтересована страна са призовани Община Троян, К.Д. и П.Д., последните се явяват лично. Не изразяват становище по иска. 

 Като страна е призована Троянска районна прокуратура, в с. з. не се явява представител.

От приложената  като писмено доказателство извадка от регистъра за умиране от 1952 г. на Светия синод, както и от показанията на свидетелка П.М.Б., се установява следното:

Не се оспорва факта, че молителката В.Д. е внучка на М.С.К., б. ж. на с. Д., общ. Троян.

В представената извадка от регистъра за умиране на Светия синод е записано, че М.С. е починал в с. Д. на 14.02.1952 г.

От свидетелските показания на П.Б. се установява, че М.К. е живял в с. Д. и е починал през 1952 г. 

С оглед на изложеното съдът счита, че в случая за този факт липсва съставен документ, който до го удостоверява при хипотезата на чл. 542 от ГПК, а именно липсва смъртен акт – по смисъла на същата разпоредба документ, който да удостоверява смъртта на М.С.К.. Молителката по делото има правен интерес да установи по съдебен ред факта на смъртта на дядо си за снабдяване с удостоверение за наследници.

При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като се признае за установено по отношение на Община Троян факта на смъртта на М.К.. Препис от настоящото решение следва да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Общината за съставяне на акт за смърт на М.С.К., настъпила на 14.02.1952 г., в с. Д., общ. Троян и съответно отбелязване в регистъра на населението.

Водим от изложеното

                       Р     Е    Ш    И   :

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от Кмета Донка Михайлова ФАКТА НА СМЪРТТА на М.С.К., б. ж. на с. Д., общ. Троян, настъпила на 14.02.1952 г., в с. Д., общ. Троян и това да се отрази в регистъра на населението и да се издаде Акт за смърт.

Решението не подлежи на обжалване.

Районен съдия: