Р Е Ш Е Н И Е

 

  152

 

гр. Троян, 25.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на двадесет и пети април две хиляди и шестнадесета  година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………..........…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 520 по описа  на ТРС за 2009 год., за да се произнесе - съобрази:

С решение № 176 от 17.06.2010 г. по настоящето дело съда е допуснал да се извърши съдебна делба между съделителите М.С.Т., ЕГН ********** ***, И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х. ***, на процесния съсобствен недвижим имот, находящ се в с. Орешак, обл. Ловешка, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 456, за който е отреден УПИ I - 456, кв. 25 по плана на селото, площ на имота 2 123 кв. м, а на парцела 1 561 кв. м. с уредени рег. сметки, при граници имот № 388, № 188 и № 504 по плана от 1975 г., заедно с построените в имота ДВУЕТАЖНА ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, ПАЯНТОВА САЯ И ПАЯНТОВА ПЛЕВНЯ, по сега действаща кадастрална карта, одобрена със заповед от 2006 г., представляваща ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.504.189, с площ 2 985 кв. м, адм. адрес: с. Орешак, ул. Цочо Стоянов № 10, при граници: ПИ № 53707.504.192, № 53707.504.388 и № 53707.504.188, като е постановил от имота да се образуват ЧЕТИРИ РАВНИ ДЯЛА, от които за М.С.Т., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ, за И.С.Х., с горните данни се отрежда ЕДИН ДЯЛ и за В.Х.Х. и И.С.Х., с горните данни - ОБЩО ДВА ДЯЛА при режим на СИО.

Решението на първоинстанционния съд е обжалвано и е потвърдено пред въззивната инстанция - Ловешки окръжен съд с решение № 267 от 11.11.2010 г., което също е било обжалвано пред ВКС.

С определение № 122 от 26.03.2012 г. ВКС е върнал делото пред ТРС с указание същия да проведе процедура по чл. 247 от ГПК, касаещо обективиране волята на съда по отношение на предявения спрямо Н.И.Т. иск за делба.

С решение № 108 от 30.05.2012 г. по реда на чл. 247 от ГПК първоинстанционния съд е допуснал поправка на очевидна фактическа грешка, като е отхвърлил като неоснователен и недоказан предявения от М.С.Т. против втората ответница Н.И.Т. *** иск за делба на процесния недвижими имот.

         В първото по делото заседание на основание чл. 346 от ГПК от съделителката М.Т. е направила искане по сметки срещу ответницата И.Х. за сумата 4 000 лева, представляваща обезщетение за периода 23.09.2009 г. – 23.09.2013 г., през който същата е била лишена от ползване на процесния имот.

Съда е допуснал и назначил съдебно – техническа експертиза. Вещото лице инж. Е.М. е заключила, че жилищната сграда в имота е поделяема, като за целта следва да бъде изготвен инвестиционен  проект. Определена е пазарната стойност на целия имот – земя и сгради в размер на 39 000 лева, в т. ч.: земя – 22 200 лева, сграда № 53707.504.189.1 – 16 100 лева, сграда № 53707.504.189.2 – 500 лева и сграда № 53707.504.189.3 – 200 лева. В допълнително заключение инж. Г. е изчислила претендираното обезщетение от страна на ищцата за времето, през което същата е била лишена от ползване на процесния имот в размер на 2 446,75 лева.

На основание чл. 201 от ЗУТ съда е изискал от общинска администрация при Община Троян становище за поделяемостта на дворното място и с писмо от 09.06.2014 г. е даден отговор, че за имот с № 53707.504.189 е отреден парцел І-456, кв. 25 по плана на с. Орешак. Между площта на имота и парцела е налична разлика от 562 кв. м, тъй като там е отредена улица от северозапад. Парцела може да се раздели на 4 дяла, като за целта следва да се изработи ПУП – ПРЗ.

Съдът е указал на съделителите да представят инвестиционен проект за реалното поделяне на процесния имот. Изработения от арх. Г.Г. проект е изпратен в Община Троян за становище на гл. архитект, съгласно законовите изисквания на чл. 203 от ЗУТ. С решение № 2 по протокол № 22 от 26.11.2014 г. на ОЕСУТ е приет посочения инвестиционен проект.

С оглед оптималното разделяне на имота и максималното удовлетворяване на съделителите според техните дялове, съда е дал възможност за представяне и на други варианти по проекта.

В тази връзка съда е допуснал и възприел СТЕ с вещо лице арх. Ю.А., която е изготвила вариант за оформяне на самостоятелен подход към мазетата, предвидени за дял І и е представена техническа схема. Арх. А. е заключила, че след като бъде обособен самостоятелен вход към мазанските помещения, използваемата част за дял І ще бъде 21,05 кв. м, а за дял ІІ – 26,70 кв. м.

В отделна обяснителна записка арх. Гергов е направил разработка на разпределението на отделните два дяла /един за ищцата М.Т. и другия общ дял за ответниците И. и В. Христови/, съответно дял І – общо в сутерена 21,10 кв. м и жилище 46,95 кв. м и дял ІІ – общо в сутерена 26,80 кв. м и жилище – 148,45 кв. м.

Главния архитект на Община Троян е изразил становище, че посочената обяснителна записка и графиката към нея не предлагат съществени промени по отношение на одобреното разпределение на жилищната сграда и не е необходимо допълнително одобрение.

С протоколно определение от 14.07.2015 г. съда е приел коригирания инвестиционен проект за делбата на жилищната сграда, съгласно решение № 10 и протокол № 11 от 10.06.2015 г. на ОЕСУТ – Община Троян и е дал възможност на страните да изготвят и представят проекто-идентификатори за делба на дворното място. 

По делото е представен и приет проект за изменение на КККР на с. Орешак за имот № 53707.504.189, изработен от инж. Д.А..

С допълнително заключение по СТЕ вещото лице инж. Е.Г. е извършила пазарна оценка на новообразуваните дялове, а именно: Дял І – 11 400 лева, вкл. земя ПИ 53707.504.458, с площ 522 кв. м – 5 200 лева и сграда № 53707.504.458.1.1 – 6 200 лева;  Дял ІІ – 27 800 лева, вкл. зема ПИ  53707.504.459, с площ 1 563 кв. м – 15 600 лева, сграда № 53707.504.458.1.2 – 11 800 лева и сграда № 53707.504.458.2 – 400 лева.

Предвид липсата на оценка на съществуващия в имота геран, съда е допуснал още една допълнителна СТЕ, като вещото лице инж. Е.Г. е дела следните оценки по дялове: Дял І – 11 600 лева, вкл. земя ПИ 53707.504.458, с площ 522 кв. м – 5 200 лева, сграда № 53707.504.458.1.1 – 6 200 лева и селскостопанска сграда – 200 лева;  Дял ІІ – 28 240 лева, вкл. земя ПИ  53707.504.459, с площ 1 563 кв. м – 15 600 лева, сграда № 53707.504.458.1.2 – 11 800 лева, сграда № 53707.504.458.2 – 400 лева и геран – 440 лева.

   Страните чрез своите представители не са възразили, молят съда да извърши разпределение на имотите по реда на чл. 353 от ГПК съгласно заключението.

С оглед на изложеното в настоящия казус е налице хипотезата на чл. 353 от ГПК – реалното извършване на делбата следва да бъде сторена като съда разпредели делбения имот между съделителите в зависимост от делбените им квоти. Тегленето на жребий по настоящия казус ще се окаже невъзможно, тъй като страните в процеса притежават различни дялове, така както са групирани по заключението от вещото лице. При тази хипотеза съда не е съставил и одобрил проекто-разделителен протокол. По реда на чл. 353 от ГПК съда следва да положи усилие да разпредели имотите между съделителите, като всеки от тях получи реален дял, съобразен със законовите му права. Оптимално това е постигнато с предложеното разпределение от заключението на техническата експертиза.

В допълнителното си заключение към СТЕ, вещото лице инж. Г. е съобразила проекта и проекто - идентификаторите при разделяне на дворното място и е предложила два дяла, в които са включени имотите, съобразно законовите права на съделителите - дял І е с цена 11 600 лева и дял ІІ е с цена 28 240 лева. 

При това положение ще следва на ищцата Т. да бъде разпределен І дял, а на ответниците – ІІ дял. Ще следва за уравнение на дяловете М.Т. да заплати на И. и В. Христови сумата 1 640 лева.  

Относно възражението на ищцата Т., че съда следва да съобрази втория проект за разделянето на дворното място /земята/, който тя е представила, следва да се отбележи, че такъв проект няма. Единствения съществуващ проект за разделяне на терена, е този , изготвен от инж. Д.А., който е приложен по делото. Същия е напълно цялостен и изготвен по законовите правила. Предмет на делба е ПИ във вида, в който същият се намира към настоящия момент. Относно възражението на Т., че в частта от двора, която следва да се разпредели в нейния дял, е предвидена улица, която обаче не е реализирана и следва да отпадне при изменение на ПУП /подробния устройствен план/, съобразно чл. 208 от ЗУТ.

От писмо на Община Троян от 21.01.2016 г., което е вложено като доказателство по делото е видно, че през 2015 година от страна на Общината вече е възложен за изработване Подробен устройствен план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, който включва и процесния имот. Общината пояснява също така, че изработването на ПУП-ПРЗ е необходимо вследствие на остарели и вече неактуални предвиждания по плана /каквото предвиждане е нереализираната улица в случая/.

Твърдението на ищцата, че лицето на имота, измерено графично около 12-13 м. при свободно застрояване с отстъп от страничните регулационни линии от 3 м от двете страни не давало възможност за разполагане на ново свободностоящо жилище е неоснователно, тъй като  не е задължително новото строителство да е свободно и с отстъп и от двете странични регулационни линии.

Възражението, че минаващата през съществуващата сграда регулационна линия е имагинерна и не отчита границите и разположението на обособените вече жилищни имоти в първото надземно ниво и прилежащия им терен е неоснователно - за тази граница има правила в Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, по които се определя имотната граница, която ще е и регулационна граница.

Съда намира, че предложения проект на инж. Андреев изцяло е съобразен с правата на страните по делото - лицето на новообразуваните дялове е в съотношение 1:3 /12,5 м - 26,50 м/, в такова съотношение е и терена, отреден на всеки един от двата дяла. Проектът обособява два реални самостоятелни дяла с отделни входове за всеки, с правилни очертания без чупки, стоящи кадастрално съразмерно върху терена.

Съда дължи произнасяне и по направените искания по сметки по реда на чл. 346 от ГПК от ищцата М.Т. за сумата 4 000 лева, представляваща обезщетение за това, че е лишена от правото да ползва имота за периода 23.09.2009 г. – 23.09.2013 г. Настоящия състав намира претенцията за неоснователна и недоказана. Налице е задължителна съдебна практика TP № 7/2012 г. ОСГТК на ВКС, съгласно която, претендиращия подобно обезщетение съделител следва да отправи писмена покана до останалите съделители за заплащане на обезщетение за лишаването от правото на ползване на съсобствения имот. М.Т. не е представила подобно доказателство, поради което и искането и следва да бъде отхвърлено. Ще следва същата да бъде осъдена да заплати държавната такса в размер на 160 лева  - 4% върху размера на претенцията

Предвид хипотезата на чл. 355 от ГПК ще следва разноските да бъдат поети от страните съобразно наследствените им дялове, а именно: ¼ ид. част за М.Т. и общо ¾ ид. части за И. и В. Христови. Съда е изчислил сторените разноски за страните, както следва: М.Т. – 742,50 лева и с оглед по-голяма яснота съда е изчислил разноските на ответниците общо в размер на 1 527,50 лева, предвид общия им дял. Съобразявайки цитираната разпоредба, следва М.Т. да заплати на И. и В. Христови 381,87 лева, сторени разноски съразмерно с дела им, а И. и В. Христови да заплатят на М.Т. 556,87 лева, сторени разноски съразмерно с дела й.  

       Ще следва съделителите да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт 4% държавна такса върху стойността на дяловете им, както следва: ищцата М.Т. – 464,00 лева, а И. и В. Христови – 1 129,60.

               Водим от горното, съдът

 

                                                 Р    Е    Ш    И:

 

         РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл. 353 от ГПК на М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** следния недвижим имот: ДЯЛ І /по допълнителното заключение на СТЕ/, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - проектен 53707.504.458 с проектна площ 522 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Орешак, общ. Троян при съседи: 53707.504.459, 53707.504.388, сграда № 53707.504.458.1.1 и селскостопанска сграда на стойност 11 600 – единадесет хиляди и шестстотин лева.

    РАЗПРЕДЕЛЯ в общ дял по реда на чл. 353 от ГПК на И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** следния недвижим имот: ДЯЛ ІІ /по допълнителното заключение на СТЕ/, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - проектен 53707.504.459 с проектна площ 1 563 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Орешак, общ. Троян при съседи: 53707.504.458, 53707.504.388, сграда № 53707.504.458.1.2, сграда № 53707.504.458.2 и геран  на стойност 28 240 – двадесет и осем хиляди двеста и четиридест лева.

           За уравненине на така разпредлените дялове ОСЪЖДА М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** сумата 1 640,00хиляда шестстотин и четиридесет лева.

         ОТХВЪРЛЯ  като неоснователен и недоказан предявения иск по реда на чл. 346 от ГПК от М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** срещу И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** за сумата 4 000 лева, представляваща обезщетение за това, че е лишена от правото да ползва процесния имот за перииода 23.09.2009 г. – 23.09.2013 г.  

      ОСЪЖДА на основание чл. 355 от ГПК И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** да заплатят на М.С.Т., ЕГН **********, адрес: ***  сумата 556,87 – петстотин петдесет и шест лева и 87 стотинки, сторени разноски съразмерно с дела й.  

               ОСЪЖДА М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** сумата 381,87 –триста осемдесет и седем лева и 87 стотинки, сторени разноски съразмерно с дела им.

               ОСЪЖДА М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавни такси в размер на  464,00 – четиристотни шестдесет и четири лева и 160,00 – сто и шестдесет лева.

               ОСЪЖДА И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** да заплатят в полза набюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на  1 129,60 – хиляда сто двадесет и девет лева и 60 стотинки. 

               Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

 

 

                                                                  Районен съдия: