РЕШЕНИЕ

 

      

 

гр. Троян, 30.08.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в закрито заседание на тридесети август две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря Мария Станчева и в присъствието на

прокурора ...……………....................…..... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гражданско дело № 520 по описа  на ТРС за 2009 год., за да се произнесе - съобрази:  

        Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

         С молба от 29.06.2016 г. съделителката И.С.Х., чрез своя пълномощник адв. С. Станчева от ЛАК на основание чл. 247 от ГПК е поискала да бъде поправена очевидна фактическа грешка в решение, постановено по настоящето дело, като следва да се отбележи, че Х. не посочва за кое от двете решения става въпрос, тъй като в случая производството е делбено и съда е приключил и двете фази на съдебната делба. Х. моли в настоящето производство съда да извърши поправка относно квадратурата на делбения поземлен имот с с идентификатор 53707.504.189, който в действителност е с площ 2 085 кв. м, а съда погрешно е посочил в актовете си  - 2 985 кв. м. Освен тона в решението, с което съда е приключил втората фаза на делбата неправилно е включил селскостопанска сграда на стойност 200 лева в Дял І, като в действителност същата се намира в Дял ІІ.

        При хипотезата на чл. 247 ал. 2 от ГПК съда е изпратил копие от молбата до останалите съделители и е дал възможност в тридневен срок да бъде представен писмен отговор, което не е сторено.

        Съдът е преценил, че не следва страните да бъдат призовани в открито съдебно заседание.

        При тези данни настоящата инстанция приема, че е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК – очевидна фактическа грешка и ще следва тя да бъде изправена в настоящото производство. Очевидна фактическа грешка е всяко несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

Молбата на И.Х. е основателна и ще следва изцяло да бъде уважена като съда следва да се допусне поправката на посочените очевидни фактически грешки.

        Водим от горното и на това основание съда

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, като в Решение № 176 от 17.06.2010 г. и Решение № 152 от 25.05.2016 г. по гр. дело № 520 от 2009 г. по описа на ТРС навсякъде в мотивите и диспозитива да се чете „ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.504.189 е с площ 2 085 кв. м”.

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА, като в Решение № 152 от 25.05.2016 г. по гр. дело № 520 от 2009 г. по описа на ТРС навсякъде в мотивите и диспозитива да се чете: „РАЗПРЕДЕЛЯ в дял по реда на чл. 353 от ГПК на М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** следния недвижим имот: ДЯЛ І /по допълнителното заключение на СТЕ/, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - проектен 53707.504.458 с проектна площ 522 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Орешак, общ. Троян при съседи: 53707.504.459, 53707.504.388 и сграда № 53707.504.458.1.1 на стойност 11 400 – единадесет хиляди и четиристотин лева.

    РАЗПРЕДЕЛЯ в общ дял по реда на чл. 353 от ГПК на И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** следния недвижим имот: ДЯЛ ІІ /по допълнителното заключение на СТЕ/, включващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - проектен 53707.504.459 с проектна площ 1 563 кв. м, по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Орешак, общ. Троян при съседи: 53707.504.458, 53707.504.388, сграда № 53707.504.458.1.2, сграда № 53707.504.458.2, геран и селскостопанска сграда на стойност 28 440 – двадесет и осем хиляди четиристотин и четиридест лева.

           За уравненине на така разпредлените дялове ОСЪЖДА М.С.Т., ЕГН **********, адрес: *** да заплати на И.С.Х., ЕГН ********** и В.Х.Х., двамата с адрес: *** сумата 1 590,00хиляда петстотин и деветдесет лева.”

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                                                     Районен съдия: