Р Е Ш Е Н И Е № 100

 

гр.Троян 26.03.2015 год.

 

         ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, четвърти състав в публичното заседание на двадесет и шести февруари две хиляди и петнадесета година в състав:

 

            Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря М.С. и присъствието на прокурора…………като разгледа докладваното от  съдията Ютерова гр. дело № 54 по описа за 2012 година, за да се произнесе – съобрази:

 

           С влязло в законна сила решение № 130 от 21.06.2012 г. съда е допуснал да се извърши съдебна делба между С.Х.Ц., ЕГН ********** ***, ж. к. „Буковец”, бл. 7, вх. 1, ет. 1, ап. 1 и Д.Т.Д.,*** на следните съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр. Априлци, обл. Ловешка, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, с площ: 658 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 59, квартал 52; парцел 12, съседи: 62218.531.184; 52218.531.190; 52218.531.186, заедно с попадащата върху описания имот сграда, както следва: Сграда 52218.531.267.1, със застроена площ 114 кв. м., брой етажи - 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, площ: 1752 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 52218.531.170; 52218.531.185; 52218.531.184; 52218.531.267; 52218.531.190; 52218.531.189; 52218.531.188; 52218.531.187; 52218.531.168 и 52218.531.169, заедно с попадащата върху имота сграда, както следва: Сграда 52218.531.186.3, застроена площ 254 кв. метра, брой етажи - 1, предназначение: Промишлена сграда, като е постановено от делбената маса да се образуват два равни дяла – по един за всеки от съделителите.

         С протоколно определение от 27.01.2015 г. съдът е съставил проекто-разделителен протокол, като се е съобразил със заключението на назначената по делото съдебно-техническа  експертиза с вещи лица инж. Е.М., инж. П.В. и инж. П.М.. Съставени са два равни дяла според броя и правата на съделителите, а именно:

 

ДЯЛ ПЪРВИ

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, с площ: 658 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 59, квартал 52; парцел 12, съседи: 62218.531.184; 52218.531.190; 52218.531.186, заедно с попадащата върху описания имот сграда, както следва: Сграда 52218.531.267.1, със застроена площ 114 кв. м., брой етажи - 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Цена на имота 135 560 лева.

ДЯЛ ВТОРИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, площ: 1752 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 52218.531.170; 52218.531.185; 52218.531.184; 52218.531.267; 52218.531.190; 52218.531.189; 52218.531.188; 52218.531.187; 52218.531.168 и 52218.531.169, заедно с попадащата върху имота сграда, както следва: Сграда 52218.531.186.3, застроена площ 254 кв. метра, брой етажи - 1, предназначение: Промишлена сграда. Цена на имота 133 500 лева.

В съдебно заседание на 26.02.2015 г. на основание чл. 350 от ГПК съдът е предявил на страните проект за разделителен протокол. По същия е изразено становище от пълномощника на ищцата – адв. С.С.. 

  Предвид на изложеното се налагат следните правни изводи: Реалното извършване на делбата във втората фаза на произовдството е възможно да стане чрез няколко законово предвидени способа, един от които е теглене на жребий, когато се съставя, предявява и обявява за окончателен, съставен в хода на съдебното производство проект за разделителен протокол, и след влизане в сила на решението по чл. 350 от ГПК се тегли жребий по реда на чл. 352 от ГПК, който способ съда намира за приложим по настоящия казус. 

Съдът намира, че съставеният проект за разделителен протокол, в окончателния му текстови и графичен вид, е съобразен с квотите, при които е допусната делбата и кореспондира в пълна степен с целите на делбеното производство.

При разпределяне на имотите между съделителите съдът се стреми всеки от тях да получи реален дял, като при това се спазва принципа на равноправие на всички страни в производството. Всеки съделител може да иска своя дял в натура, доколкото това е възможно, като неравенството в дяловете се изравнява в пари. Когато съдът разпределя имотите в натура, той се ръководи от тяхната стойност и ги съпоставя с частите на съделителите, като търси да избегне облагодетелстването на някой от тях и прави всички усилия да достигне максимално доближаване на дяловете с частите на съделителите.

Съставянето, предявяването и обявяването за окончателен проект за разделителен протокол подготвя реалното извършване на делбата, като принципен метод за това, както беше описано и горе е теглене на жребий по реда на чл. 352 от ГПК. На основание чл. 350 от ГПК проекто-разделителния протокол следва да бъде обявен за окончателен.

         Относно направените от страните искания по сметки по реда на чл. 346 от ГПК: В с. з. от 08.05.2014 г. и от 18.06.2014 г. съда е приел за разглеждане направените искания на съделителите по реда на чл. 346 от ГПК, както следва: от ответника Д.Д. заплащането  на ел. енергия  за 2008 г.,  2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.  на стойност 2 568.03 лева,  местни данъци  и такси битови отпадъци за 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2014 г. в размер на 1151.90 лева, както и извършените подобрения в имота – поставяне на алуминиева дограма, поставяне на парно в жилищна сграда през 2013 г. , поставяне на плочки и закупуване на фибран, латекс, лак и четка на обща стойност 12 455.35 лева; от ищцата С.Ц. – обезщетение за лишено право на ползване на делбените имоти на стойност 29 995 лева за периода 05.08.2009 г. до м. юни 2014 г. Ищцата е ангажирала убедителни доказателства в подкрепа на искането си за обезщетение. Безспорно се установи от свидетелските показания, както и от прокурорската и полицейската преписка, че при всеки опит на Ц. да влезе в съсобствените имоти, Д. се е саморазправял с нея /нанасял й е побой, счупил е стъклата и е повредил лекия й автомобил/ и по всякакъв начин е възпрепятствал правото и да ползва имотите. С оглед на доказателствата съда намира, че следва да бъде уважена претенцията на Ц. за заплащане на посоченото обезщетение за лишено право на ползване. Всеки съделител има право на такова обезщетение в случай, че е отправил писмена покана до останалите съделители, че желае да му предоставят достъп до делбения имот, както е сторила в настоящия случай С.ц..

         Следва да бъде отхвърлено направеното от Д.Д. искане по сметки по чл. 346 от ГПК. Безспорно се установи, че за периода от 2008 г до 2013 г. единствено той е ползвал съсобствените имоти и С.Ц. не дължи заплащането на данъци и консумативи, съобразно с дела си. Д. претендира, че е извършил поставяне на алуминиева дограма, поставяне на парно в жилищна сграда през 2013 г. , поставяне на плочки и закупуване на фибран, латекс, лак и четка, но е представил само фактури за това, не сочи доказателства, че тези подобрения са извършени именно в делбения имот.

         Водим от изложеното съдът

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ОБЯВЯВА за окончателен проекто - разделителния протокол както следва:

 ДЯЛ ПЪРВИ

 ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.267 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, с площ: 658 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 59, квартал 52; парцел 12, съседи: 62218.531.184; 52218.531.190; 52218.531.186, заедно с попадащата върху описания имот сграда, както следва: Сграда 52218.531.267.1, със застроена площ 114 кв. м., брой етажи - 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна. Цена на имота 135 560 лева.

ДЯЛ ВТОРИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 52218.531.186 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, Ловешка област, одобрени със Заповед РД-18-49/31.08.2007 година на изпълнителния директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на поземления имот: гр. Априлци, кв. Център, площ: 1752 кв. метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 0, съседи: 52218.531.170; 52218.531.185; 52218.531.184; 52218.531.267; 52218.531.190; 52218.531.189; 52218.531.188; 52218.531.187; 52218.531.168 и 52218.531.169, заедно с попадащата върху имота сграда, както следва: Сграда 52218.531.186.3, застроена площ 254 кв. метра, брой етажи - 1, предназначение: Промишлена сграда. Цена на имота 133 500 лева.

ОСЪЖДА Д.Т.Д.,*** да заплати на С.Х.Ц., ЕГН ********** ***, ж. к. „Буковец”, бл. 7, вх. 1, ет. 1, ап. 1 сумата 29 995 – двадесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и пет лева, представляваща обезщетение за лишено право на ползване на делбените имоти от съделителката С.Ц. за периода 05.08.2009 г. до м. юни 2014 г., ведно със законната лихва, считано от 05.08.2009 г. до окончателното изпращане.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователно и недоказано направеното от съделителя Д.Д. искане по реда на чл. 346 от ГПК, а именно: заплащането  на ел. енергия  за 2008 г.,  2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г.  на стойност 2 568.03 лева,  местни данъци  и такси битови отпадъци за 2008 г., 2009 г., 2011 г. и 2014 г. в размер на 1151.90 лева, както и извършените подобрения в имота – поставяне на алуминиева дограма, поставяне на парно в жилищна сграда през 2013 г. , поставяне на плочки и закупуване на фибран, латекс, лак и четка на обща стойност 12 455.35 лева

    Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

                                              

 

Районен съдия: