РЕШЕНИЕ

 

  

 

гр. Троян, 06.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и девети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора …………………. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 567 по описа  на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:

                М.И.М. *** е предявил молба с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Молителя излага, че в акта си за раждане е записан с личното име М.. От 15 години живее и работи в Испания, където подобно мъжко име не съществува. М. моли личното му име да бъде променено на М. така, както е известен в обществото и сред своите близки, още повече, че това име е много разпространено в Испания и по този начин няма да има повече затруднения. В подкрепа на искането си е ангажирал писмени и гласни доказателства и моли съда чрез пълномощника си адв. К.Н. от ЛАК да допусне исканата промяна.

         Заинтересованата страна – Община Троян е редовно призована, представен е писмен отговор, с който е изразено становище, че предявен иск не се оспорва.

         За РП – Троян, редовно призована, не се явява представител.

       От приложените към делото писмени доказателства: удостоверение за раждане от *** *** и от показанията на разпитания свидетел М.Х.К., се установява следното:

         Молителя М.И.М. е роден на *** *** и с тези си имена е записан в акта за раждане. Не се оспорва факта, че М. живее и работи в Испания от 15 години, където всички го познават с името М., което име е често срещано в тази държава. Молителя е изложил, че рожденото му име М. в Испания често се използва като женско име, което го поставя в неудобни ситуации и му създава затруднения.

От показанията на разпитания свидетел К., който познава молителя от дълго време, се установява, че още когато М. и живял в България, е бил известен сред своите приятели като М., по името на известен футболист. К. излага, че веднъж когато си бил в България молителя го запознал със свои приятели от Испания, които му били на гости и те също го наричали М..

Предвид на изложената фактическа обстановка, решаващия съд намира, че за молителя е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна, тъй като това му създава известни затруднения. Поради това е налице правен интерес от воденето на настоящото дело за допускане на исканата промяна.      

         С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР, които налагат промяната на личното име на молителя.

При това положение молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като личното име на молителя бъде променено от М. на М..

Ще следва препис от настоящото решение да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Троян за отбелязване в регистъра на населението.

              Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

           ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Троян, представлявана от кмета Донка Михайлова, че М.И.М., ЕГН **********, адрес: *** и с акт за раждане № 207 от 10.06.1968 г. на Община Троян, е с лично име М. и това име да бъде отразено в регистъра на населението.

                Решението не подлежи на въззивно обжалване.

 

 

                                              

Районен съдия: