РЕШЕНИЕ № 72

 

 

гр. Троян, 17.03.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети февруари  две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на  прокурора ...……………................... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова  гр. дело № 586 по описа за 2014 год., и за да се произнесе - съобрази:

Г.К.А. ***, чрез пълномощника си адвокат Д.Ч. *** е предявил иск с правно основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР /нова редакция чл. 54 ал. 2 от ЗКИР/ срещу С.Х.Т. ***, А.В.З. от гр. Благоевград, Т.В.Ч. ***, Г.С.Г. ***, Д.П.П. ***, В.М.  Т. ***, С.М.К. ***, С.Д.П. ***, М.Х.П. ***, М.М.М. ***, Н.М.П. ***, С.Д.С. ***, Б.Б.Б. ***, В.В.П. ***, Н.К.О. ***,  П.Х.Б. ***, Ц.Д.Б. ***, Б.М.  Ц. ***, С.  Ц.  Г. ***, И. ***, Н.Х.Д. ***, Г. ***, Н.Г. ***, Р.Т.Х. ***, Ц. *** и Община-Троян за установяване правото на собственост върху  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3750 кв. м, находящ се в землището на с. Орешак, Ловешка област, в местността „Х.”, ЗАЕДНО с построените в този имот Овчарник, Жилище за животновъди, Тоалетна и Метален Навес, който имот попада върху имоти с идентификатори: 53707.58.64; 53707.58.85; 53707.58.65, 53707.58.63, 53707.65.74, 53707.58.57 и 53707.58.56 по КККР на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, който недвижим имот и сградите в него следва да бъде заснет на скица, изготвена от съдебно-техническата експертиза, назначена по делото, и която скица да бъде неразделна част от решението на съда.

Ищецът е поискал също съдът да отменени изцяло или да изменени решенията на ОСЗ - Троян, в частта с която са възстановени поземлени имоти с идентификатори 53707.58.64; 53707.58.85; 53707.58.65 и 53707.58.63, попадащи върху процесния имот с проектен идентификатор 53707.58.131 по КККР на с. Орешак, Ловешка област, а именно:

-да отмени Решение № 3275/03.05.1999 год. на ОСЗ - Троян, издадено по преписка № 43xv на н-ци на К.Х.Д., в частта му относно ПИ №53707.58.64, тъй като този имот се заличава от КККР на с. Орешак.

-да измени Решение № 5301/20.05.1999 год. на ОСЗ - Троян, издадено по преписка № 460xv на н-ци на П.Л.Х., в частта му  относно площта на ПИ № 53707.58.85, като площта на този имот се  намалява от 1000 кв. м на  28 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак, община Троян, област Ловеч.

-да измени Решение № 4829/04.05.1999 год. на ОСЗ, издадено по преписка № 90xv на н-ци на Ц.Х.Б., в частта му  относно площта на ПИ № 53707.58.65, като площта на този имот се намалява от 4438 кв. м на 4189 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак, общ. Троян, област Ловеч.

-да измени Решение № 4832/22.09.1993 год. на ОСЗ, издадено по преписка № 822xv на н-ци на И.Ц. Б., в частта му относно площта на ПИ № 53707.58.63, като площта на този имот се намалява от 1985 кв. м на 67 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак.

Ищецът твърди, че съгласно нотариален акт № 20 том І дело № 54/27.01.1995 год. на Нотариуса при Районен съд – Троян, ЕТ „АГЕНЦИЯ ДАГА-С-Г.А.”***, представлявана от него, е собственик на Неурегулиран поземлен имот с площ от 3750 кв. м, находящ се в землището на с.Орешак, Ловешка област, в местността „Х.”, ЗАЕДНО с построените в този имот Овчарник, Жилище за животновъди, Тоалетна и Метален Навес. Сградите в този имот ищецът в качеството си на едноличен търговец, чрез свой пълномощник,  е закупил с два договора от 01.12.1994 год. от Ликвидационния съвет на ТКЗС /в ликвидация/ с. Орешак, след провеждане на публичен търг с явно наддаване за всяка от тях, а с договор от 15.12.1994 год. е закупил 3700 кв. м. земя, прилежаща към закупените от него сгради и представляваща нормативно необходимата площ за обслужването на Овчарника и Сеновала, съгласно изготвения парцеларен план, която площ е заснета в одобрената от РСЗЗ-Ловеч скица на парцела. Ищецът излага, че закупения от него имот е бил ограден с трайна ограда още при закупуването и в границите на тази ограда, която съществува и понастоящем, той в качеството си на едноличен търговец, лично или чрез трети лица, продължава да владее   земята и сградите вече почти 20 години непрекъснато и необезпокояван от никого. Ищецът подчертава, че понастоящем ЕТ ”АГЕНЦИЯ ДАГА-С-Г.А.” е заличена в Търговския регистър и той е собственик на имота като физическо лице. Преди около две години установил, че закупената от него от земя и сградите в нея не са заснети в КККР на с. Орешак. Ангажирал геодезична фирма, която да заснеме имота и сградите на място и да изготви проект за попълване и изменение на КККР на с. Орешак. Изготвеният проект е внесен за одобрение в СГКК-Ловеч, но с писмо с изх. № 99-10613-11-10-11697/18.07.2013 год. е уведомен, че  имотът му попада върху имоти с идентификатори 53707.58.64; 53707.58.85; 53707.58.65 и 53707.58.63, възстановени с Решения на ОСЗ-Троян съответно на наследниците на: К.Х.Д., П.Л.Х., Ц.Х.Б. и И.Ц. Б., тоест на наследодателите на ответниците, както и върху имоти, записани на Община-Троян като земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Впоследствие с писмо № 20-2765/13.06.2014 год. на Началника на СГКК-Ловеч му е отказано попълването и поправката на КККР на с. Орешак и нанасянето на имота и сградите му. След като изчерпал възможността да реши въпроса по административен ред ищецът предявява настоящия иск.

За установяване на обстоятелствата по предявения иск ищецът е ангажирал писмени доказателства и чрез своя пълномощник адвокат Д.Ч. *** моли съда да уважи изцяло исковата му претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В законовия срок писмени отговори са представени от Община Троян, Р.Х., Ц.Л. Ковачева и С.Г. *** не оспорва предявения иск и неин представител не се явява в съдебно заседание. Ответниците Р.Т.Х. и Ц.Л.К., чрез пълномощника си адвокат М.Ц. ***, в отговор си излагат, че документите, с които ищецът се легитимира като собственик не са породили вещно-правен ефект относно възстановения на наследници на П.Л.Х., техен наследодател, поземлен имот с идентификатор 53707.58.85. Те считат, че претенциите на ищеца не могат да бъдат противопоставени на  решението, с което им е възстановен ПИ № 53707.58.85, тъй като същото има силата на констативен нотариален акт. Молят искането на ищеца да бъде отхвърлено и да им бъдат присъдени сторените съдебни разноски. Тези ответници не са ангажирали никакви доказателства и не се явяват в съдебно заседание. В своя отговор ответницата С.Ц.Г. оспорва предявения иск като неоснователен. Оспорва представените от ищеца писмени доказателства, без обаче да иска да бъде открита процедура по тяхното оспорване. Не възразява да бъде назначена СТЕ и моли да бъдат допуснати до разпит двама свидетели. По време на процеса  С.Ц.Г. е починала и като страни по делото са конституирани нейната дъщеря М.Й.Д. *** и нейния син Ю.Й.Д. ***. Те също депозират отговор по чл. 131 от ГПК, в който поддържат становището на покойната си майка. Искат назначаването на СТЕ, която да заснеме техния имот и внасят депозит за тази експертиза. Впоследствие обаче с изрично заявление от с вх. № 6981/11.11.2015 год. на ТРС заявяват, че признават изцяло и безрезервно претенциите на ищеца, нямат никакви претенции към него и не желаят да участват по делото. Не се явяват в съдебно заседание и не са ангажирали никакви доказателства. На ответниците Б.Б.Б. *** и С.Д.П. *** са назначени особени представители по реда на чл. 47 ал. 6 от ГПК, съответно  адв. К.Н. и адв. Е.Ц. от ЛАК. Същите са  депозирали отговори по чл. 131 от ГПК, в които излагат, че предявения иск е допустим и ще вземат становище след като се запознаят със СТЕ. В съдебно заседание, след изслушване на вещото лице инж. П., и двамата особени представители заявяват, че искът е основателен и доказан. Останалите ответници не са взели становище по предявения иск и никой от тях не се явява в съдебно заседание и не ангажира никакви доказателства.

От приложените писмени доказателства: Писмо с изх.№20-27625/13.06.2014 год., Писмо с изх.№99-10613-11-10-11697/18.07.2013 год., Скица-Проект №15-141327-13.05.2014 год. и Акт за непълноти и грешки №15-141215/13.05.2014 год., всичките на СГКК-Ловеч, 2 бр. извлечения от Търговския регистър с дати- 12.12.2013 год. и  18.06.2014 год., Удостоверения за наследници: №078/14.03.2014 г., №081/14.03.2014 г., №080/14.03.2014 г. и №079/14.03. 2014 год., всичките на Кметството с. Орешак, 2 бр. Договори  от 01.12.1994 год. за  покупка на сгради и Договор за покупко- продажба на недвижим имот от 15.12.1994 год., Скица  с приложение към нея  за координатите на закупения парцел,  заверени  от „РС-З и З”-Ловеч, Нотариален акт №20 том І дело №54/27.01.1995 год. на Нотариуса при Районен съд-Троян, първоначалното и допълнителното заключение на съдебно техническата експертиза, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

С договори от 01.12.1994 год. ищецът, тогава в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „Агенция Дага-С-Г.А.“, чрез свой пълномощник, е закупил от Ликвидационния съвет на ТКЗС с. Орешак на базата на проведени публични търгове Овчарник в махала „Х.” за сумата 68 000 лева и Метален сеновал  в мах. „Х.” за сумата 66 000 лева. С договор от 15.12.1994 год., ищецът отново в качеството си на едноличен търговец с фирма - ЕТ “Агенция Дага-С-Г.А.“ е закупил прилежащата към горепосочените сгради земя  от 3700 м2 за сумата 37 000 лева, което представлява нормативно необходимата площ земя за обслужването на тези сгради, съгласно представената скица на обект Овчарник за 250 глави, мах. „Х.”***, одобрена и заверена от РСЗЗ гр. Ловеч. На базата на посочените документи ищецът в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „Агенция Дага-С-Г.А.” се е снабдил с констативен нотариален акт № 20 том I дело № 54 от 27.01.1995 год. на ТРС, за собственост върху закупената земя и сградите в нея. След като установил, че закупената от фирмата му земя и сградите в нея не са нанесени в КККР на с. Орешак, одобрени със Заповед №РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, ищецът е внесъл в СГКК-Ловеч проект за изменение и попълване на кадастралната карта, изработен от лицензирана фирма - ЕТ „Геоника 5-Станимир Станев” гр. Троян. С писмо № 99-10613-11-10-11697/18.07.2013 год. на СГКК-Ловеч представителят на тази фирма- инженер Станимир Станев е уведомен, че проектния имот попада върху имоти с идентификатори 3707.58.63, 53707.58.64, 53707.58.85 и 53707.58.65, възстановени на наследниците на: И.Ц. Б., К.Х.Д., П.Л.Х. и Ц.Х.Б., съответно с решения № 3275/03.05.1999 год., №5301/20.05.1999 год., № 4829/04.05.1999 год. и  № 4832/22.09.1993 год., всичките на ОСЗ-Троян. Впоследствие с писмо изходящ № 20-27625/13.06.2014 год. на СГКК-Ловеч ищецът в качеството му на едноличен търговец - ЕТ „АГЕНЦИЯ ДАГА - С- Г.А.“ е уведомен, че службата му е направила отказ за попълване и поправка на КККР на с. Орешак за поземлени имоти с идентификатори 53707.58.56, 53707.58.57, 53707.58.63, 53707.58.64, 53707.58.65, 53707.58.85, 53707.58.116 и 53707.65.74, тъй като заинтересованото лице –Г.Н.Т., в качеството си на наследник на П.Л.Х. отказва да подпише изготвения за непълноти и грешки № 15-141215/13.05.2014 год. на СГКК-Ловеч. С това писмо всъщност на ищеца е отказано попълване на КККР на с. Орешак със закупения от него имот с проектен идентификатор 53707.58.131 с проектна площ 3715 м2. Междувременно през 2014 год. фирма ЕТ „АГЕНЦИЯ ДАГА-С- Г.А.” е заличена. Правоприемник на всички нейни активи и пасиви става ищецът в качеството си на физическо лице. Следователно у ищецът като физическо лице е налице правен интерес да докаже собствеността си върху процесния имот.

        По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза с вещо лице инж. В.П.. Извършвайки оглед на място инж. П. е констатирал, че процесният имот още при закупуването е бил ограден с високи бетонови колове и метална оградна мрежа, която ограда съществува и понастоящем. Така оградения имот е с площ от 3 715 м2. и е отразен точно в скицата-проект № 15-141327/13.05.2014 год. на СГКК-Ловеч като имот с проектен идентификатор 53707.58.131. Инж.   П. е установил, че съгласно изискванията на ЗСПЗЗ, при продажбата на процесният имот е изготвен парцеларен план, като на представената по делото скица, заверена от Регионална служба „Земя и земеползване” - гр. Ловеч площта на парцела е 3 750 м2. В Заключението на СТЕ е подчертано, че заснетият по съществуващата на място ограда имот е идентичен с процесния имот с проектен идентификатор 53707.58.131 с площ от 3 715 м2. по скица-проект № 15-141327/13.05.2014 год. на СГКК-Ловеч и съответства по площ и местонахождение в рамките   на допустимото на имота, описан подробно в нотариален акт № 20, том I нот. дело №54/1995 год., в който нотариален акт имотът е посочен с площ от 3 750 м2., която е нормативно необходимата площ за находящите се в имота овчарник и сеновал, съгласно парцеларния план. Вещото лице е изготвило комбинирана скица на така оградения имот, в която скица е обозначило имота с червени линии. Заснетия от инж. П. имот напълно съответства на имот с проектен идентификатор 53707.58.131.

        От Заключението на СТЕ се установява по безспорен и категоричен начин, че закупения от ищеца, в качеството му на едноличен търговец, недвижим имот, застроен със сгради е идентичен на ПИ с проектен идентификатор 3707.58.131 по скицата-проект на СГКК-Ловеч и на имота, заснет на скицата към първоначалното заключение на СТЕ с червени линии. В заключението на СТЕ изрично е подчертано, че описания имот, така както е ограден на самото място, е бил със статут на „съществуващ стопански двор” и не е подлежал на възстановяване като земеделска земя, но поради пропуск, допуснат от лицензирания изпълнител при изготвяне през 1998 год. на КВС на землище с. Орешак и по вина на Поземлената комисия спорният имот е възстановен на трети лица като земеделска земя, като земеделска земя е заснет и нанесен в КВС на землище с. Орешак и  записан на третите лица, а впоследствие така е пренесен и в КККР на с. Орешак. И тъй като кадастралната карта относно земеделските земи се изработва изцяло въз основа на данните от КВС, то в случая е налице явна грешка и непълнота в КККР на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД -18-62/07.09.2009 год. на ИД на АГКК, досежно процесния имот, който не е заснет и нанесен в кадастралната карта.

        Съдът възприема изцяло заключенията на СТЕ като компетентни и обективни.

Искът с посочената правна квалификация е установителен иск за собственост върху имоти към минал момент, а именно момента на одобряване на кадастралната основа на населеното място относно спорния имот, за който се твърди, че е неправилно заснет. Между страните в настоящето производство е налице спор за собственост върху процесния имот. Настоящия състав приема, че абсолютно незаконосъобразно ОСЗ – Троян е възстановила на ответниците земеделски имоти, които СА включении в стопански двор и не подлежат на възстановяване.

Предвид на изложеното до тук съдът приема за безспорно установено, че към момента на одобряване на КККР на с. Орешак ищецът, тогава в качеството си на едноличен търговец с фирма ЕТ „АГЕНЦИЯ ДАГА-С- Г.А.”, е собственик на процесния имот, поради което предявения от него иск с правно основание чл. 53 ал. 2 от ЗКИР /отм./, в новата редакция чл. 54 ал. 2 от ЗКИР, е основателен и доказан и следва да бъде уважен.

        Съдът следва да се произнесе по реда на косвения съдебен контрол и относно искането на ищеца съдът да отменени изцяло или да изменени решенията на ОСЗ - Троян, в частта им, с която са възстановени поземлени имоти с идентификатори 53707.58.64; 53707.58.85; 53707.58.65 и 53707.58.63, попадащи върху процесния имот с проектен идентификатор 53707.58.131 по КККР на с. Орешак, Ловешка област. 

        Съдебната практика приема, че влязлото в сила решение на ПК представлява стабилен индивидуален административен акт, поради което неговата отмяна е допустима само в предвидени от закона случай, или когато по реда на косвения съдебен контрол се констатира неговата  незаконосъобразност и не се зачете конститутивното действие /вещно правния ефект/ на решението на ПК. В настоящият казус, съдът не следва да зачете вещноправното действие на решенията  на ОСЗ-Троян, в частта им, с която са възстановени земеделски земи, попадащи върху процесния имот, тъй като в тази част те са незаконосъобразни и противоречат на материално правни разпоредби.

        Както с. вече въпрос, СТЕ категорично приема, че процесния имот към момента на одобряване на КВС на землище с. Орешак през 1998 год. е бил със статут на „съществуващ стопански двор” на бившето ТКЗС с. Орешак    и като такъв не е подлежал на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ. Инж. П. изрично подчертава в допълнителното си Заключение  и в с. з., че по вина най-вече на поземлената комисия, спорният имот неправилно е възстановен като земеделска земя на трети лица, тъй като не е подлежал на възстановяване по ЗСПЗЗ.

        При това положение е очевидно, че издадените решения на ОСЗ-Троян за възстановяване собствеността на имотите, които попадат върху  процесния имот, са незаконосъобразни в тази си част и следва да бъдат или изцяло отменени, или изменени.        Затова са напълно необосновани  доводите изложени в отговора на ответниците Р.Т.Х. и Ц.Л.К., че тъй като решението, с което е възстановена собствеността върху имот с идентификатор 53707.58.85 не е обжалвано и   има силата на констативен нотариален акт  за собственост върху имота, не може да бъде отменяно, или изменяно.

        В т.5 на първоначалното заключение на СТЕ е отразено, че „В скица-проект № 15-141327/13.05.2014 год. на СГКК-Ловеч правилно са отразени намалените площи на засегнатите имоти на ответниците след проектното изменение на КККР на с. Орешак“. В скицата-проект е посочено, че ПИ с идентификатор 53707.58.64 се заличава от КК , тъй като попада изцяло в ПИ с проектен идентификатор 53707.58.131. Посочено е също каква част от останалите засегнати имоти попада в проектния имот, тоест с колко следва да бъде намалена площта на тези имоти.  В Исковата молба тези площи коректно са отразени.

        С оглед изложеното съдът намира, че искането на ищеца да бъдат отменени, или изменени решенията на ОСЗ - Троян в частта им, с която засягат процесния имот, също е основателно и доказано и следва да бъде уважено.           Ищецът е заявил, че не претендира за разноски по делото , поради което такива не следва да бъдат присъждани.

  Водим от изложеното съдът :                                                                                                        Р    Е    Ш    И:

  ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО  по реда на чл.54 ал.2 от ЗКИР  /стара редакция чл.53 ал.2 от ЗКИР/ по отношение на С.Х.Т. ***, ЕГН: **********, А.В.З. ***, ЕГН: **********, Т.В.Ч. ***, ЕГН: **********, Г.С.Г. ***, ЕГН: **********, Д.П.П. ***, ЕГН:**********, В.М.Т. ***, ЕГН: **********,  С.М.К. ***, ж. к. „Лъгът” бл. 2, вх. Ж, ет. 4, ап. 16, ЕГН **********, С.Д.П. ***, ж. к. “Х. С.“ бл. 2, вх. Б, ет. 8, ап.24, ЕГН: **********, М.Х.П. ***, ЕГН: **********, М.М.М. ***, ЕГН: **********, Н.М.П. ***, ЕГН: **********, С.Д.С. ***, ЕГН **********, Б.Б.Б. ***, ЕГН **********, В.В.П. ***, ЕГН **********, Н.К.О. ***, ЕГН: **********, П.Х.Х.Б. ***, ЕГН: **********, Ц.Д. Б.-С.  от с. Орешак, ул. „В. П.“ №11, ЕГН **********, Б.М.Ц. ***, ЕГН **********, Ю.Й.Д. ***, ЕГН **********, М.Й.Д. ***, ЕГН **********,  И.Х. ***, ЕГН **********, Н.Х.Д. ***, ЕГН **********, Г. ***, ЕГН **********, Н.Г. ***, ЕГН: **********, Р.Т.Х. ***, ЕГН **********,  Ц. ***, ЕГН ********** ***, адрес пл. „Възраждане” № 1, ЕИК: 000291709, представлявана от Кмета на Общината Донка Михайлова, че към момента на одобряване на КККР  на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-62/07.09.2009 год. на Изпълнителния Директор на АГКК-София, ищецът  Г.К.А. ***,  ЕГН **********, действащ тогава в качеството си на едноличен търговец с фирма- ЕТ  „АГЕНЦИЯ ДАГА-С- Г.А.”, с адрес на управление и седалище гр. София, ул. „К.” № 1, ЕИК 020872967 е СОБСТВЕНИК на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 3 715 кв. м, находящ се в землището на с. Орешак, община Троян, Ловешка област, в местността „Х.”, изобразен с червени линии на комбинираната скица към първоначалното заключение на съдебно-техническата експертиза, която скица е неразделна част от настоящето Решение и заснет с проектен идентификатор 53707.58.131 на скица-проект № 15-141327/13.05.2014 год. на СГКК-Ловеч, заедно с построените в този имот сгради- Овчарник, Жилище за животновъди, Тоалетна и Метален навес.

ОТМЕНЯ изцяло Решение № 3275/03.05.1999 год. на ОСЗ-Троян, в частта му относно ПИ № 53707.58.64, тъй като този имот се заличава от кадастралната карта на с. Орешак, община Троян, област Ловеч, след нейната промяна и нанасяне на процесния имот.

ИЗМЕНЯ Решение № 5301/20.05.1999 год. на ОСЗ - Троян, в частта му  относно площта на ПИ № 53707.58.85, като площта на този имот се намалява от 1000 кв. м на  28 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак, община Троян, област Ловеч.

ИЗМЕНЯ Решение № 4829/04.05.1999 год. на ОСЗ - Троян, в частта му  относно площта на ПИ № 53707.58.65, като площта на този имот се намалява от 4438 кв. м на 4189 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак, общ. Троян, област Ловеч.

ИЗМЕНЯ Решение № 4832/22.09.1993 год. на ОСЗ - Троян, в частта му  относно площта на ПИ № 53707.58.63, като площта на този имот се намалява от 1985 кв. м на 67 кв. м, колкото остава площта на този имот след промяната в кадастралната карта на с. Орешак, община Троян, област Ловеч.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешкия Окръжен Съд в двуседмичен срок от деня на съобщението на страните, че е изготвено с мотивите.

                               

 

                                                            Районен съдия :