РЕШЕНИЕ №

 

гр. Троян, 29.09.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на дванадесети септември две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 643 по описа на ТРС за 2016 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между Н.В.М., с адрес: ***, ЕГН ********** и Х.П.М., с адрес: ***, ЕГН **********,*** с Акт за граждански брак № 44 от 17.08.2013 г. на Община Троян, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират един към друг за лична издръжка и не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода Х.П.М. ще носи предбрачното си фамилното име Х..

ОБЯВЯВА, ЧЕ семейното жилище преди раздялата, находящо се в гр. Троян, ж. к. „Христо Смирненски” № 2, вх. А, ет. 2, ап .4 ще се предостави за ползване от съпругът Н.В.М., поради факта, че жилището е собственост на родителите му.

ОБЯВЯВА, ЧЕ по време на брака съпрузите са придобили право на собственост върху моторно превозно средство - лек автомобил, който си поделят както следва:

Н.В.М., ЕГН ********** получава в дял и става единствен собственик на следното моторно превозно средство: ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ФОЛКСВАГЕН”, модел „ГОЛФ”,  с регистрационен номер ОВ0290ВС, с идентификационен номер на превозното средство WVWZZZ1JZXD127258, с двигател БЕЗ НОМЕР, с цвят МАСЛЕНО ЗЕЛЕН МЕТАЛИК, на стойност 200.00 лева. Х.П.М. е съгласна и не получава дял от моторното превозно средство, като за уравнение на дяловете Н.В.М. е заплатил на Х.П.М. сумата 100.00 лева, която сума Х.П.М. е получила напълно и в брой преди подписването на споразумението.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат претенции или спорове относно открити по време на брака им банкови сметки и влогове.

ОБЯВЯВА, ЧЕ всички кредити и заеми, предоставени на съпрузите от банки, други кредитни институции, от други юридически лица или физически лица, ще се погасяват само от този съпруг, който е получил кредита/заема. 

           ОСЪЖДА Х.П.М., с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25.00 - двадесет и пет лева.

           ОСЪЖДА Н.В.М. с адрес: ***«Христо Смирнески» № 2, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сетка на ТРС 4.00 – четири лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: