Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

гр. Троян, 03.10.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                                                               Председател: ДЕСИСЛАВА ЮТЕРОВА

 

при секретаря М.С., като разгледа докладваното от съдията  Ютерова ЧГД № 649 по описа на съда за 2016 год., за да се произнесе, съобрази следното:

  Охранително производство  по чл. 130 ал. 3 от СК

 

 Съдът е сезиран с молба с правно основание чл. 130 ал. 3 от СК, по молба на Н.Б.К., ЕГН **********, действащ като баща и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Н.К., ЕГН ********** с искане да бъде разрешено да изтегли сумата от 1 000.00 лева  и закрие  детския влог по спестовна сметка. Молителят е посочил, че сумата е  необходима за задоволяване на потребности на детето.

На основание чл. 15 от Закона за закрила на детето, съдът е уведомил Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Троян за образуваното производство, в което се засягат интересите на малолетното дете. След извършено проучване е изготвено и представено становище от отдел ”Закрила на детето”. В него е изразено становище, че разпореждането с влога на детето е в интерес на същото. Установено е, че Б.К. е на 9 години и през учебната 2016/2017 година ще бъде ученичка в четвърти клас в ОУ „Христо Ботев” в гр. Троян. Детето живее  заедно с родителите в собствено жилище с осигурени  жилищно-битови условия. 

             Молителят Н.К. в съдебно заседание поддържа молбата и заявява намерение с парите от детския влог да закупи на дъщеря си нов велосипед, ролери и други вещи.

             Съдът,като обсъди изложените в молбата обстоятелства и приобщените към делото доказателства и след съвкупната им преценка, намира молбата за основателна, тъй като констатира, че в конкретния случай е налице нужда и очевидна полза за  малолетното дете от исканото действие, с оглед на което счита, че искането следва да бъде уважено и бъде дадено разрешение на молителят да изтегли сумата от  1 000.00 лева от детския влог на  малолетната си дъщеря, поради което на основание чл. 130, ал.3 от СК, съдът

                        

                                                   Р   Е  Ш  И :

 

            РАЗРЕШАВА на Н.Б.К., ЕГН **********, адрес: ***, действащ като баща и законен представител на малолетната си дъщеря Б.Н.К., ЕГН **********, адрес: гр. Троян, ж .к. „Лъгът”  бл. 217, вх. Д, ап. 4, да изтегли сума в размер на 1000.00 /хиляда/ лева. и закрие влога по сметка IBAN: ***, BIC: *** „Банка ДСК” ЕАД на името на  Б.Н.К., ЕГН **********.

          Решението не подлежи на обжалване, съгласно чл. 537 ал. 1 от ГПК.

 

                                                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: