РЕШЕНИЕ № 318

 

гр. Троян, 18.11.2016 год.

 

 

        Троянски районен съд, четвърти състав, в открито заседание на шестнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

Председател: Десислава Ютерова

 

при секретаря ……………………., като разгледа докладваното от съдията Ютерова частно гр. дело № 764 от 2016 година по описа на ТРС, за да се произнесе - съобрази:

 

         Постъпила е молба от Л.К.К. ***, като непълнолетна, със съгласието на своята майка и законен представител Е.Д.К., с която на основание чл. 130 ал. 3 от СК е поискано от съда да разреши да бъдат продадени съответните идеални части от останалия в наследство от покойния й баща К.П.К., б. ж. на гр. Троян, починал на 23.11.2005 г. недвижими имоти, находящи се в гр. Троян, подробно описани в молбата.

Към молбата са приложени Удостоверение за раждане от *** ***, копие от Договор за доброволна делба на недвижим имот от 22.03.2013 г., вписан в СВ – Троян под № 143 том І, дв.рег. № 717/2013 г., Скица на Поземлен имот № 15-498089/12.10.2016 г. от СГКК – Ловеч, Удостоверение за характеристика на поземлен имот в Горска територия изх. № 25-78942/12.10.2016 г. на СГКК – Ловеч, Удостоверение за идентичност изх. № 616/12.10.2016 г. от СДП ТП ДГС – Троян, удостоверение за наследници изх. № 04-3232/13.10.2016 г., изд. от Община Троян, Удостоверение за Данъчна оценка изх. № ДО003930/14.10.2016 г., изд. от Община Троян, отдел „Местни приходи”, Становище  от Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Троян изх. № 1104 -08-00-0381   от  09.11.2016 г. и Удостоверение за наследници изх. № 04-3997 от 18.11.2016 г., издадено от Община гр. Троян.

Установява се, че бащата на молителката К.К. е починал на 23.11.2005 г. По наследство от него Л.К. е придобила собствеността на 1/8 ид. част от следния недвижим имот: Поземлен имот с площ 8 700 кв. м, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, с адрес: местност „Беликов рът”, с трайно предназначение на територията – горска, и начин на трайно ползване – широколистна гора, с идентификатор № 73198.312.6 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници и съседи на имота: имот № 73198.81.22, имот № 73198.81.32, имот № 73198.81.62, имот № 73198.81.61, имот № 73198.81.60 и имот № 73198.312.5.

Молителката Л.К. се явява лично и със своята майка и законен представител Е.К.. Двете заявяват, че в момента са намерили купувач за процесния имот и с парите, получени от продажбата ще бъдат задоволени неотложни нужди на детето за закупуване на телефон и зимни дрехи.

В с. з. соц. работник К.П. заявява, че са провели среща с Л. и Е. К., заявява, че средствата, които ще бъдат получени от продажбата на имота ще обезпечат нуждите на детето и това по никакъв начин не накърнява неговите интереси. 

 Съдът като съобрази приложените доказателства, изложеното в молбата, както и представения доклад-становище на ДСП – гр. Троян счита, че исканото действие е в интерес на детето и в очевидна негова полза по смисъла на чл. 130 ал. 3 от СК, тъй като средствата от продажбата на описания имот ще бъдат използвани за издръжка, закупувани на дрехи и телефон за детето.   

При тези изводи и на основание чл. 130 ал. 3 от Семейния кодекс съдът

                                    Р Е Ш И:

 

      РАЗРЕШАВА на Л.К.К., ЕГН **********, като непълнолетна със съгласието на своята майка и законен представител Е.Д.К., ЕГН **********, двете с адрес: *** ДА ПРОДАДЕ останалите в наследство от своя баща К.П.К., б. ж. на гр. Троян, починал на 23.11.2005 г., а именно: 1/8 идеална част от Поземлен имот с площ 8 700 кв. м, находящ се в гр. Троян, област Ловеч, с адрес: местност „Беликов рът”, с трайно предназначение на територията – горска, и начин на трайно ползване – широколистна гора, с идентификатор № 73198.312.6 по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изп. Директор на АГКК, при граници и съседи на имота: имот № 73198.81.22, имот № 73198.81.32, имот № 73198.81.62, имот № 73198.81.61, имот № 73198.81.60 и имот № 73198.312.5.

         Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    

 

                                                                  Районен съдия: