Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2  

 

гр. Троян, 08.01.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на девети декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 791 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

Производство с правно основание чл. 49 ал. 1 от Семейния                  кодекс.

              

      Постъпила е искова молба от С.Н.К. *** срещу Д.В.А. *** правно основание чл. 49 ал. 1 от СК.

Водим от изложеното, съдът

 

                                Р     Е     Ш     И:

 

         ПРЕКРАТЯВА ГРАЖДАНСКИЯ БРАК, сключен на 28.09.2002 г. в гр. Троян, с Акт № 71/28.09.2002 г. на Община Троян между С.Н.К., ЕГН **********, адрес: *** и Д.В.А. /Д. Н.К./, ЕГН **********, адрес: *** поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на основание чл. 49 ал. 1 от СК по вина на съпруга Д.А..

Родителските права върху родените от брака малолетни деца В.Д.К., роден на *** г. и Н.Д.А., родена на *** г. предоставя за упражняване от майката С.К., като бащата Д.А. ще има право да взема децата при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 до 18,00 часа. Местоживеенето на децата ще следва това на майката – с. Дебнево, ул. „Девети септември” № 9.

 ОСЪЖДА Д.В.А. /Д. Н.К./, ЕГН **********, адрес: *** да заплаща месечна издръжка в размер на 100 – сто лева за всяко едно от двете малолетни деца, считано от 01.03.2015 г. на С.Н.К., като майка и законен представител на децата В.Д.К. и Н.Д.А., до настъпване на законна причина за изменението или отмяната на издръжката.

           След прекратяването на брака С.Н.К. ще носи предбрачното си фамилно име – М..

           Семейното жилище, находящо се в с. Д., ул. „Девети септември” № 9 предоставя за ползване на съпругата С.К..

           ОСЪЖДА Д.В.А. /Д. Н.К./, ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС окончателна държавна такса в размер на 25,00 – двадесет и пет лева и държавна такса в размер на 288,00 – двеста осемдесет и осем лева върху така определената издръжка за три години.  

            ОСЪЖДА Д.В.А. /Д. Н.К./, ЕГН **********, адрес: *** да заплати на С.Н.К., ЕГН **********, адрес: *** сторените от нея съдебно-деловодни разноски в размер на 625,00 – шестстотин двадесет и пет лева.  

          Решението подлежи на обжалване пред Ловешкия окръжен съд в двуседмичен срок  от връчването му на страните по делото.

 

 

                                                 Районен съдия: