РЕШЕНИЕ

 

  40    

 

гр. Троян, 18.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 794 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

„Финанс инфо аситанс” ЕООД гр. София, представлявано от Димитър М. е предявило срещу С.П.Р. и П.С.Р.,*** иск с правно основание чл. 135 ал. 1 от ЗЗД – отменителен /павлов/ иск. В подкрепа на твърдението си дружеството е ангажирало писмени доказателства, в съдебно заседание е представлявано от адв. Паша Николова от САК, която моли съда да уважи изцяло предявения иск и да обявяви за недействителен по отношение на ищеца договор за дарение, обективиран в нот. акт № 125, т. ІІ, н. д. № 226/2014 г. на Нотариус Борис Кожухаров.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата към нея при условията на чл. 131 от ГПК. В предвидения месечен срок е представен писмен отговор, в който е изразено становище, че предявения иск е неоснователен по изложени аргументи. В с. з. ответниците се представляват съответно от адв. Цветомир Ангелов от ЛАК.

От приложените към делото писмени доказателства: копие от изпълнителен лист, издаден на 21.07.2015 г. по гр.д. № 695/2013 г. по описа на ТРС, копие от нат. Акт № 94, том VІ, н.д. № 745/2014 г. по описа на Нотариус Б.Кожухаров, с район на действие ТРС  под № 337 на НК, копие от кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.504.195.2.5, копие от кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.504.195.2.14, Справка по лице С.П.Р., издадена от Служба по вписвания гр.Троян за периода 01.01.1992 г. до 15.05.2015 г.,  Справка по лице П.С.Р., издадена от Служба по вписвания гр.Троян за периода 01.01.1992 г. до 07.08.2015 г. , удостоверение за данъчна оценка изх. № ДО003188/09.09.2015 г., издадено от Община Троян, отдел „Местни приходи”, копие от диплома за висше образование рег. № 62671/08.08.2012 г., копие от диплома   за висше образование рег. № 14788/16.09.2014 г., удостоверение за декларирани данни изх. № УД000684/29.09.2015 г., изд. от Община Троян, отдел „Местни приходи”, копие от годишна данъчна декларация  за 2014 г., подадена от С.П.Р. на 04.02.2015 г., копие от нот. акт № 76 том І, н.д. № 150/1995 г. на ТРС, гр.д. № 695 от 2013 г. по описа на ТРС и нот. акт за дарение на недвижим имот № 125 том ІІ, н.д. № 226/2014 г. на нотариус Б.Кожухаров и от показанията на разпитаните свидетели Н. Р., Г.Р. и М.М., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представения като доказателство нотариален акт № 125, том II, рег. № 1782, дело № 226 от 2014 г. на нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на Нотариалната камара, вписан в Служба по вписванията - Троян с вх. рег. № 1254/19.05.2014г., акт № 195, том ІV, дело № 567/2014 г. първия ответник С.П.Р. е дарил на дъщеря си П.С.Р. правото на собственост върху 1/4 идеална част от следните недвижими имоти, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.195.2.5, находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Петко Р. Славейков” № 36, вх. Б, ет. 4, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.195; предназначение на СОС: жилище, апартамент; брой нива на обекта: едно; посочена в документа площ: няма, при съседи на СОС: на същия етаж: имот 73198.504.195.2.6; под обекта: имот 73198.504.195.2.4; над обекта: имот 73198.504.195.2.8, заедно с прилежащо ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ № 2 с площ от 19,75 кв. м, при съседи: таван № 6 на Димитър Христов Димитров, таван № 5 на Кирил С. Кънчев, коридор и дворно място на ЖСК „Нов живот", отдолу - апартамент № 8, на М. Иванов Акалски, отгоре - покрив и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 с площ от 12,90 кв. м, при съседи: дворно място, избено помещение № 9 на Ралчо Иванов Добърденов, избено помещение № 1 на Тодор М. Тодоров, избено помещение № 8 на Димитър Христов Димитров, отгоре - гараж № 8 на Кольо Cт. Йонков, отдолу - земя, който имот, съгласно Нотариален акт № 76, том I, н.д. № 150/1995 г. на Служба по вписванията при ТРС, представлява: жилище - апартамент в гр. Троян, ул. „П. Р. Славейков" № 36 „Б", в сградата на етажна собственост - ЖСК „Светлина", с № 1, на третия етаж, южна секция, с източно и южно изложение, състоящ се от: две спални, дневна, столова, бокс, баня, тоалетна, коридор и две тераси, общо 95,04 кв. м, при съседи: изток - дворно място, запад - ул. „П. Р. Славейков", север - ап. 3 на Тодор М. Тодоров, юг - ЖСК „Нов живот", отгоре - ап. 4 на Петко М. Цоневски, отдолу - ап. 2 на Кирил С. Кънчев, както и принадлежащите му 9,42 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху 33,89 % от държавно място, съставляващо парцел III в кв. 45, по плана на гр. Троян, целият парцел от 1859 кв. м и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 73198.504.195.2.14, находящ се в гр. Троян, общ. Троян, обл. Ловеч по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър; Адрес на имота: гр. Троян, ул. „Петко Р. Славейков” № 36, вх. П, ет. 1, който самостоятелен обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.504.195; предназначение на СОС: гараж в сграда; брой нива на обекта: едно; посочена в документа площ: няма, при съседи на СОС: на същия   етаж: имот 73198.504.195.2.18, имот 73198.504.195.2.11, имот 73198.504.195.2.19; под обекта: няма; над обекта: имот 73198.504.195.2.1, както и принадлежащите му 1,12 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, който гараж, съгласно Нотариален акт № 76, том I, н.д. № 150/1995 г. на Служба по вписванията при ТРС, е с площ от 15,20 кв. м.

По силата на Договор за потребителски кредит от 05.06.2007 г., сключен между "Централна кооперативна банка" АД и С.П.Р., банката е предоставила на Р. кредит в размер на 20 000 лева. Договорът за кредит е бил сключен при преференциални условия, с оглед на факта, че ответникът е бил служител на „ЦКБ" АД при лихва в размер на 6,9 %. При прекратяването на трудовия договор на Р. на 10.09.2007 г. същия е подписал нов погасителен план във връзка с променения лихвен процент. Поради затрудненото състояние на ответника, с анекс от 30.07.2008 г. е предоговорен кредита, при нов погасителен план и с падеж 05.07.2018 г. На 02.08.2010 г. кредитополучателят С.Р. е подал ново искане за предоговаряне на кредита, поради намалели доходи. С анекс от 17.09.2010 г. се е увеличил размера на кредита на 22 528,84 лева и падежът на кредита се е променил на 05.09.2020 г. С анекс от 28.12.2011 г. размера на кредита е увеличен на 23 998,84 лева, от които размера на главницата е 17 902,12 лева, а остатъкът от 6 096,72 лева е неолихвяема сума. Срокът за пълно издължаване на кредита, съгласно новия погасителен план е 05.12.2021 година.

На 29.09.2012 г. с договор за цесия вземането на „ЦКБ" АД, произтичащо от договора за кредит е прехвърлено на ищцовото дружество „Финанс инфо асистанс" ЕООД.

В ТРС е образувано гр. дело № 695/2013 г. по предявен иск от „Финанс инфо асистанс” ЕООД срещу С.Р., с предмет неизпълнението на задълженията на кредитополучателя по договора за кредит.

С влязло в сила решение първият ответник е осъден да заплати на ищеца дължимите суми: 16 363,65 лева - редовна главница; 1 465,11 лева - просрочена главница за периода 05.02.2012-05.07.2013 г.; 3 243,21 лева -  просрочена договорна лихва за  периода  05.02.2012-05.07.2013 г.; 27,81 лева - наказателна лихва за периода 20.06.2013-05.07.2013г.; както и законната лихва върху главниците, считано от 05.07.2013 г. до окончателното изплъщане на задължението; 3 334,32 лева - разноски за двете инстанции.

Видно от справка от ИКАР по партидата на Р., последният се е разпоредил и с друг свой имот на 11.12.2014 г. в полза на М. М.В..

Към датата на подаване на исковата молба задължението на С.Р. е в същия размер, който е посочен в изпълнителния лист, издаден по гр. д. № 695/2013 г. по описа на PC Троян.

От събраните гласни доказателства на свидетелите Н. Р., Г.Р. и М.М. се установява, че Р. е дарил на дъщеря си П.Р. процесния имот, като подарък за дипломирането й. Свидетелката Р. - съпруга на първия ответник и майка на втория ответник заяви, че е знаела за задължението на С.Р. към ищеца - „Финанс инфо асистанс" ЕООД.

Предвид на изложените обстоятелства се налагат следните правни изводи: Настоящия казус касае хипотезата на чл. 135 ал. 1 от ЗЗД - Отменителният иск по  чл. 135 ЗЗД е конститутивен и чрез него се упражнява едно потестативно право на кредитора, с което се цели постигане на правна промяна - обявяване на дадено правно действие за относително недействително - спрямо кредитора - ищец. Фактическия състав на предявения иск по чл. 135 ал. 1 от ЗЗД, включва няколко кумулативно дадени елемента: първо - необходимо е да е налице вземане, съдебната практика приема, че не е необходимо това вземане да е станало изискуемо, от значение е същото да предшества по време увреждащото действие на длъжника; второ - наличие на действие, което уврежда кредитора - в случая това е разпореждането с имущество, с което кредитора може да удовлетвори вземането, а именно сключения договор за дарение между първия втория ответник и трето – длъжника трябва да е знаел  за увреждането.

Решаващия съд намира, че в случая не са осъществени описаните горе условия в своята кумулативна даденост.

Настоящия състав споделя изложеното в писмените бележки на пълномощника на ответниците – адв. Ангелов. Цитирана е практика на ВКС , а именно: Решение № 655 от 05.07.2007 год. по гр. д. № 573/2006 год., II г.о. на ВКС, съгласно което: „Съдилищата не са съобразили, че искът по чл. 135 ЗЗД е субсидиарен в смисъл, че може да бъде уважен само ако безспорно е доказано, че с извършеното разпореждане имуществото, от което може да се удовлетвори кредиторът, е разпоредено и няма друго. Увреждането на кредитора като елемент от фактическия състав на иска е от категорията на обективните предпоставки и предполага, че чрез извършеното правно действие длъжникът създава или увеличава неплатежоспособността си. Искът по чл. 135 ЗЗД не би могъл да се уважи, ако макар и да е извършена разпоредителна сделка, длъжникът разполага със средства, с които може да удовлетвори задължението си към кредитора."

В настоящия казус се доказа по безспорен начин, че длъжникът получава високи месечни доходи, които са декларирани от него за предходните години. Доказа се, че съпругата му също получава високи доходи. В тази връзка съда следва да обърне специално внимание на разпоредбата на чл. 164 ал. 1 т. 3 от ГПК, която разпоредба е тълкувана абсолютно неправилно от ищеца. В показанията си свидетелката Н. Р. излага, че съпруга й С.Р. работи към „Букинком” и получава месечно възнаграждение около 2 300 -2 600 лева, понякога и 3 000 лева. Свидетелските показания за тези факти са напълно допустими и съда следва да ги кредитира. Освен това е представена и данъчна декларация от Р. за доходите му за 2014 г., които са в размер на над 30 000 лева, което представлява писмен документ по смисъла на закона.

      В процеса не бяха представени доказателства от ищеца, че длъжникът няма друго имущество, от което вземането на кредитора може да бъде удовлетворено.

Предвид на това следва извода, че ищцовото дружество не доказа по безспорен начин, при условията на пълно и главно доказване, че длъжникът няма възможност да удовлетвори вземането на кредитора с друго имущество негова собственост.

Действително в настоящия казус няма правно значение обстоятелството, което се доказа в процеса със свидетелските показания, че П.Р. не е знаела към момента на прехвърлянето на имота, че срещу баща й е образувано дело, по който той е ответник. Но от доказателствата се установява намерението на С.Р. - дарение на дъщеря си по повод нейното дипломиране, а не умишлено увреждане на кредитора. От показанията на свидетеля М., дадени в открито съдебно заседание, проведено на 18.01.2016 г. става ясно, че С.Р. е споделял, че е прехвърлил имота на дъщеря си с цел награда за дипломирането и с цел да бъде нейна лична собственост преди сключването на брак.

    При тези съображения съда счита, че иска следва да бъде изцяло отхвърлен като неоснователен недоказан.          

         С оглед изхода на делото и разпоредбата на чл. 78 ал. 3 от ГПК ищцовото дружество ще следва да заплати на ответника С.Р. сторени от него разноски по делото в размер на 910 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, както и фактура и преводно нареждане, което служи като доказателство, че ответника С.Р. е сторил  съдебно-деловодни разноски в посочения размер.

Водим от горното съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан предявения от „Финанс инфо асистанс” ЕООД, ЕИК 130997190, седалище и адрес: гр. София, р-он „Оборище”, ул. „Врабча” № 8, представител Димитър М. срещу С.П.Р., ЕГН ********** и П.С.Р., ЕГН **********, двамата с адрес: *** иск с правно основание чл. 135 ал. І от ЗЗД – отменителен иск /Actio Pauliana/ за обявяване за недействителен по отношение на ищеца договор за дарение от 19.05.2014 г., обективиран в нот. акт № 125, т. ІІ, нот. дело № 226/2014 г. на Нотариус Борис Кожухаров, рег. № 337 на НК.

ОСЪЖДА „Финанс инфо асистанс” ЕООД, ЕИК 130997190, седалище и адрес: гр. София, р-он „Оборище”, ул. „Врабча” № 8, представител Димитър М. да заплати на С.П.Р., ЕГН **********, с адрес: *** сумата 910 – деветстотин и десет лева, сторени съдебно-деловодни разноски. 

Решението подлежи на въззивно обжалване по реда на глава 20 от ГПК пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                     Районен съдия: