Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 78

     

гр. Троян, 22.03.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав,  в публичното заседание на двадесет и четвърти февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………… като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 799 по описа за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

         П.Ц. *** е предявил срещу Г.М.П., Р.Г.П., П.М.Ц.,*** и Ц.Ц.Ц. /П./*** иск за съдебна делба по реда на чл. 69, вр. чл. 34 от ЗС на съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр. Троян.

Ищеца излага в исковата си молба, че с ответниците в качеството си на наследници на Ц.П.К., б. ж. на гр. Троян, починал на 08.12.1965 г. са съсобственици на  следните имоти, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 в местността „Б.” с площ 435 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване на територията за друг вид застрояване, стар идентификатор 73198.155.9 при съседи: идентификатори 73198.155.128, 73198.155.111, 73198.155112, 73198.155.129.2 със застроена двуетажна еднофамилна сграда с площ от 40.00 кв. м, идентификатор 73198.155.129.1 и едноетажна еднофамилна жилищна сграда с площ от 43 кв. м, , идентификатор 73198.155.129.2; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124 по кадастралната карта, местността „Б.” с площ от 349.00 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване със съседи: идентификатори 73198.155.8, 73198.155.112, 73198.155.125, с построената в имота двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор 73198.155.124.1 със застроена площ от 46.00 кв. метра.

В процеса ищеца се представлява от адв. Ц.С. от САК, който моли съда да допусне делба на описаните имоти при права – по 1/3 ид. част за ищеца, 1/3 ид. част за ответника Ц.П. и по 1/9 ид. част за останалите ответници. Представени са писмени доказателства.

На ответниците е изпратено копие от ИМ и доказателствата. В предвидения месечен срок по реда на чл. 131 от ГПК Г.П. е представила писмен отговор чрез пълномощника си адв. Светла С. от ЛАК, с който е изразено становище, че иска за делба се явява основателен и следва да бъде допусната делбата, като оспорва посочените квоти в исковата молба.

От приложените по делото писмени доказателства: удостоверение за наследници на Ц. П. ***.Троян, копие от нот. акт № 185, том ІІ,н.д. № 315/2012 г.,  на нотариус М. Гладкова, копие от нот. акт № 184, том ІІ, н.д. № 314 от 2012 г. на нотариус М. Гладкова, декларация от П.Ц.Ц. от 14.09.2015 г., Скица на ПИ № 39718/03.11.2011 г., Скица на ПИ № 39719/03.11.2011 г., 6 бр. приходни квитанции от Община гр.Троян отдел „Местни приходи”, копие от нот. акт № 41 том ІІІ, н.д. № 365/2012 г. на нотариус М. Гладкова, копие от нот. акт № 144, том І, н.д. № 86/2015 г. на нотариус М. Гладкова, копие от Молба от П.Ц.П. до ТРС от 19.04.1975  г., в която същия заявява, че се отказва от наследството, останало от покойния му баща Ц.П.К., нотариално заверена под № 15272 от 19.04.1975 г. от нотариус Телбизова, с район на действие СРС и удостоверение № 217-а от 03.05.1975 г., издадено от ТРС,  копие от нот. дело № 315 от 2012 г. на нотаруис М. Гладкова, рег. № 477 на Нот. камара, с район на действие ТРС, скица на поземлен имот № 15-37707/27.01.2016 г., скица на поземлен имот № 15-37715/27.01.2016 г., удостоверение за данъчна оценка № 442/04.02.2016 г. и удостоверение за данъчна оценка № 443/04.02.2016 г., съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Страните са наследници на Ц. П. К., б. ж. на гр. Троян поч. на 08.12.1965 г., съответно ищеца П.Ц. и ответника Ц.П. са синове на К., а Р.П., Г.П. и П.Ц. са негови снаха и внучки /трите са преки наследници на сина на К. – М. Ц.П., починал на 05.09.2008 г./.

Видно от представените два нотариална акта № 185, т. ІІ, н. дело № 315/2012 г. и № 184, т. ІІ, н. дело № 314/2012 г. на Нотариус Маргарита Гладкова, рег. № 477 при НК, страните са признати за собственици по давност и наследство на следните недвижими имоти: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК в местността „Б.” с площ 435 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване на територията за друг вид застрояване, стар идентификатор 73198.155.9 при съседи: идентификатори 73198.155.128, 73198.155.111, 73198.155112, 73198.155.129.2 със застроена двуетажна еднофамилна сграда с площ от 40.00 кв. м, идентификатор 73198.155.129.1 и едноетажна еднофамилна жилищна сграда с площ от 43 кв. м, идентификатор 73198.155.129.2; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, местността „Б.” с площ от 349.00 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване със съседи: идентификатори 73198.155.8, 73198.155.112, 73198.155.125, с построената в имота двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор 73198.155.124.1 със застроена площ от 46.00 кв. м

         За делбените имоти са представени актуални скици и данъчни оценки и страните не спорят относно включването им в съдебната делба.

         Спор между съделителите съществува относно делбените квоти.

Като доказателство по делото и то от ответната страна е представено удостоверение от 03.05.1975 г. на ТРС, от което се установява, че ищеца П.Ц. се е отказал от наследството, оставено от неговия баща Ц.П.К..

Освен това се установява от представения нот. акт № 41, т. ІІІ, н. д. № 365/2012 г. на Нотариус М. Гладкова, че Р.П. и П.Ц. са продали на Г.П. собствените си 2/9 ид. части от делбените имоти. През 2015 г. с нот. акт № 114, т. І, н. д. № 86/2015 г. на Нотариус М. Гладкова Р.П., П.Ц. и Г.П. са признати за собственици по наследство, отказ от наследство и покупко-продажба, съответно на 1/27 ид. ч. за първите две и 10/27 ид. части за третата ответница върху процесните недвижими имоти. 

Наследодателят на страните Ц. К. е поченал на 8.12.1965 г. и е оставил за наследници съпругата си П.М.К. и тримата си сина П.Ц.Ц., Ц.Ц.П. и М. Ц.П.. Следователно квотите на наследниците след смъртта на К. са по ¼ идеална част за всеки един от тях.

Съдът не споделя аргументите, изложени в писмената защита на ищеца и счита, че отказа от наследство през 1975 г., направен от ищеца е действителен и е породил своето действие.

След отказа от иска дела на Ц. е уголемил дяловете на останалите наследници майката и двамата братя Ц. и М. Ц.ви П., т. е. всеки един от тях е станал собственик на по 1/3 ид. част от процесните имоти. Майката П. К. е починала на 05.01.1976 г. и съответно след нейната смърт тримата й сина са наследили по 1/9 ид. част: Ищецът П.Ц., поради направения отказа е получил само тази 1/9 ид. част от своята майка. Втория брат Ц.П. е придобил 1/9 от своята майка плюс 1/3 от своя баща или общо е станал собственик на 4/9 ид. части.

Третия брат М. Ц.П., починал на 05.09.2008 г., също е притежавал 4/9 ид. части, разделени на три, съобразно броя на неговите наследници е равно на 4/27 идеални части за всяка една от Р.П.,  П.Ц. и Г.П..

            С извършената продажба между наследниците на М. П. с нот. акт № 41 през 2012 г. съделителките Р.П. и П.Ц. са продали на съделителката Г.П. общо 2/9 идеални части /равни на 6/27 идеални части/ и така последната е станала собственик на общо 10/27 идеални части /като сбор от закупените ид. части и тези, които са по наследство от баща й/.

След извършената продажба Р.П. и П.Ц. притежават по 1/27 ид. част от наследствените имоти.

            С оглед на горното настоящия състав приема, че законовите права на съделителите са както следва: П.Ц. - 3/27 ид. части, Ц.П. - 12/27 ид. части, Р.П. - 1/27 ид. част, П.Ц. - 1/27 ид. части и Г.П. - 10/27 ид. части

При тези изводи следва да се приеме, че страните са съсобственици на процесните имоти, не могат да постигнат споразумение относно доброволното им разделяне и е налице правен интерес от предявяването на настоящата искова претенция за ликвидиране на съсобствеността. Предвид на това ще следва да бъде допусната делба при посочените горе квоти за процесните имоти.

Ще следва присъждането на съдебните разноски да се извърши при хипотезата на чл. 355 от ГПК при приключване на двуфазното производство на съдебната делба.

Водим от изложеното съдът

 

Р      Е       Ш     И:

 

ДОПУСКА ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪДЕБНА ДЕЛБА между П.Ц.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Славия”, бл. 31, вх. 1, ет. 3, ап. 9, Г.М.П., ЕГН **********, адрес: ***, Р.Г.П., ЕГН **********, адрес: ***, П.М.Ц., ЕГН **********, адрес: *** и Ц.Ц.П., ЕГН **********, адрес: ***, ж. к. „Младост”, бл. 433, вх. 1, ет. 5, ап. 18 на следните съсобствени недвижими имоти, находящи се в гр. Троян, обл. Ловешка, останали в наследство от Ц.П.К., починал на 09.12.1965 г. а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.129 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК в местността „Б.” с площ 435 кв. м с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване на територията за друг вид застрояване, стар идентификатор 73198.155.9 при съседи: идентификатори 73198.155.128, 73198.155.111, 73198.155112, 73198.155.129.2 със застроена двуетажна еднофамилна сграда с площ от 40.00 кв. м, идентификатор 73198.155.129.1 и едноетажна еднофамилна жилищна сграда с площ от 43 кв. м, , идентификатор 73198.155.129.2; ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.155.124 по КККР на гр. Троян, одобрени със заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на ИД на АГКК, в местността „Б.” с площ от 349.00 кв. м, с трайно предназначение на територията земеделска и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване със съседи: идентификатори 73198.155.8, 73198.155.112, 73198.155.125, с построената в имота двуетажна селскостопанска сграда с идентификатор 73198.155.124.1 със застроена площ от 46.00 кв. м, като от имотите да се образуват ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ РАВНИ ДЯЛА, от които за съделителителя П.Ц.Ц. се отреждат 3/27 идеални части, за съделителя Ц.Ц.П. – 12/27 ид. части, за съделителя Г.М.П. – 10/27 ид. части, за съделителя Р.Г.П. – 1/27 ид. чести и за съделителя П.М.Ц. – 1/27 ид. чести.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – гр. Ловеч в двуседмичен срок от съобщението.

 

                                                        Районен съдия: