РЕШЕНИЕ

№ 36

гр. Троян, 12.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 834 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:                         

         “СЪНИ КО“ ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. ”Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от Пламен Иванов Иванов  е предявило срещу „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „З. Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от Ангел Минков Таслаков установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 662,81 лева, представляваща дължима сума по сключено между страните споразумение от 30.04.2015 г. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се представлява от адв. С.М. ***, който моли съда да уважи предявения иск, както и да бъдат присъдени разноските по делото.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника “ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД гр. Троян е изпратено копие от ИМ и доказателствата, същия е представил писмен отговор в предвидения месечен срок, с който не се изразява становище по иска. В с. з. не се явява представител за ответното дружество и не е изразено становище по същество. 

От приложените към делото писмени доказателства: Споразумение от 30.04.2015 г., удостоверение от Търговския регистър за „Съни Ко” ООД, Удостоверение от Търговския регистър за „Тера Транс ЕМ”ЕООД и ч.гр.д. № 651/2015 г. по описа на ТРС, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Видно от представените писмени доказателства на 30.04.2015 г. между „СЪНИ КО” ООД, в качеството му на кредитор, „М+Н” ООД, в качеството му на длъжник и „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, в качеството му на съдлъжник е сключено споразумение, по силата на което страните са приели за безспорно, че към тази дата „М+Н” ООД дължи на ищеца по делото сумата 4 639.63 лева по гр. д. № 167/2014 г. на РС – гр. Троян и в. гр. д. № 358/14 г. на ОС - гр. Ловеч. Страните са се споразумели посочената сума да бъде заплатена в срок от 7 месеца от подписването на споразумението, като първата вноска е с падеж 08.05.2015 г. В чл. 5 от споразумението е договорено в случай, че „М+Н” ООД гр. Троян не е изпълнило в срок  изцяло поетите от него задължения, ищецът по делото може да поиска издаването на заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК срещу ответника до размера на неиздължената сума. Не се оспорва факта, че „М+Н” ООД не е изпълнило задължението си да погаси четвъртата вноска в размер на 662.81 лв. с падеж 09.08.2015 г. Кредитора е подал заявление по реда на чл. 410 от ГПК, по което в ТРС е образувано ч. гр. д. № 651/2015 г. и съда е издал заповед № 341 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. В срока по реда на чл. 414 от ГПК ответника е направил възражение и съда е дал указание на кредитора да предяви иск за доказване съществуване на вземането.

С оглед на изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: Със сключването на процесното споразумение, между страните в настоящия процес са възникнали облигационни правоотношения. Съгласно чл. 5 от споразумението е уредено, че в случай на неизпълнение на поетите задължения от страна на „М+Н” ООД да изплати сумата от 4 639.63 лева на седем равни вноски, всяка от които в размер на 662.81 лева, кредитора може да поиска издаването на изпълнителен лист по реда на чл. 410 от ГПК срещу „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, /т. е. следва да се разбира за по-голяма прецизност, процедурата по този ред за издавен на заповед за изпълнение на парично задължение./ В случая съда приема, че е налице неизпълнение на поетите задължение от страна на длъжника и иска се явява основателен и доказан

На основание чл. 78 ал. 1 от ГПК ще следва ответника да заплати на ищеца сторените съдебно-деловодни разноски в размер на 385 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК, както и разноските направени в заповедното производство.

Водим от изложеното съдът

Р     Е      Ш      И   :

 

           ПРИЗНАВА по реда на чл. 422 от ГПК съществуване на вземане на “СЪНИ КО“ ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. ”Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от Пламен Иванов Иванов, а именно че „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „З. Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от Ангел Минков Таслаков дължи сумата сумата 662.81 - шестстотин шестдесет и два лева и осемдесет и една стотинки – дължима сума по споразумение от 30.04.2015 г. във връзка с настъпил падеж на четвърта вноска на 09.08.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 12.08.2015 г. до окончателното изплащане на сумата..

ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „З. Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от Ангел Минков Таслаков да заплати на “СЪНИ КО“ ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. ”Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от Пламен Иванов Иванов разноски по заповедното производство: сумата 25.00 - двадесет и пет лева - разноски по делото за държавна такса, както и сумата 150.00 - сто и петдесет лева -  адвокатско възнаграждение.  

ОСЪЖДА „ТЕРА ТРАНС ЕМ” ЕООД, ЕИК 203139911, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. „З. Стоянов” № 7, ет. 1, офис 3-4, представлявано от Ангел Минков Таслаков да заплати на “СЪНИ КО“ ООД, ЕИК 114615015, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. ”Средна гора” № 30, ап. 15, представлявано от Пламен Иванов Иванов разноски по настоящето производство в размер на 385 – триста осемдесет и пет лева.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                                                                   Районен съдия: