РЕШЕНИЕ  № 56

 

гр. Троян, 26.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и девети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 870 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:  

         “В и К Стенето” ЕООД – гр. Троян, представлявано от Тонимир Гечев е предявило срещу Г.З.С. *** установителен иск за съществуване на вземането по реда на чл. 422 от ГПК за сумата 158.23 лева, представляваща неизплатено парично задължение за доставени услуги на абонатен № 13032324 за периода 01.05.2013 г. – 31.07.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 03.09.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 12.08 лева, представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 01.09.2015 г., сумата 25.00 лева - разноски по делото за платена държавна такса и сумата 300.00 лева – заплатено адвокатско възнаграждение. В подкрепа на твърденията си ищецът е ангажирал писмени доказателства, в с. з. се явява адв. К.Д. от ЛАК, която моли съда да уважи изцяло исковата претенция.

По реда на чл. 131 от ГПК на ответника Г.С. е изпратено копие от ИМ и доказателствата. Депозиран е отговор с който С. оспорва предявения иск. Ответницата е редовно призована, не се вява в съдебно заседание.

От приложените към делото писмени доказателства: Сметка-извлечение от счетоводния програмен продукт, представляваща опис и изчисления по периоди и документи, като приложение за прегледност на документите по т. 2, Копия от фактури № 0001675942/31.05.2013 г.; 0001689062/28.06.2013г.;№0001702181/31.07.2013г.;№0001715637/30.08.2013г.;№0001744553/31.10.2013г.;№0001757704/29.11.2013г.;№0001770369/30.12.2013г.;№0001782351/31.01.2014г.;№0001794388/28.02.2014г.;№0001806276/31.03.2014г.;№0001818340/30.04.2014г.;№0001830796/31.05.2014г.;№0001843552/30.06.2014г.;№0001856652/31.07.2014г.;№0001870203/29.08.2014г.;№0001883812/30.09.2014г.;№0001897018/31.10.2014г.;№0001909860/30.11.2014г.;№0001922186/30.12.2014г.;№0001934426/30.01.2015г.;№0001946204/27.02.2015г.;№0001958011/31.03.2015г.;№0001969811/30.04.2015г.;№0001982155/29.05.2015г.;№0001994917/30.06.2015г.;№0002008087/31.07.2015г., Общи условия, приети с Решение № ОУ-038 от 09.06.2006 г. на ДКЕВР и нови Общи условия, приети с решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР, Паспорт на водомерна карнета – 3 бр. листи,  ч.гр.д. № 749 от 2015 г. на ТРС, 2 бр. карнети за отчитане на водомер от 2010 г. до януари 2016 г.,  както и Акт № 33125 от 11.12.2015 г., както и от приетото заключение по допуснатата и изслушана съдебно-икономическа експертиза с вещо лице Н.Р., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

Установява се по делото, че ответника Г.С. е потребител на питейна вода и е титуляр на партида с абонатен № 13032324, на адрес: гр. Троян, ж. к. „Х. С.”, бл. 1, вх. Б, ет. 8, ап. 23.

Ищцовото дружество е доставчик на питейна вода – оператор по смисъла на чл. 2 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г.

В приложения паспорт на водомера на посочения адрес е отразено, че същия е повреден от 04.11.2009 г., което е констатирано от служител на дружеството. Видно от представените доказателства, не е налице номер на холендъра, нито е извършвана метрологична проверка на водомера.

Задължение на потребителите е да ползват средства за измерване, които са преминали първоначална и последваща метрологична проверка (чл. 44 от Закона за измерванията), което не е сторено от ответника в качеството му на потребител. Предвид на това на основание чл. 34 а ал. 5 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, когато длъжностно лице на оператора установи потребители с непроверени индивидуални водомери съгласно ал. 1, срокът за извършване на проверка на водомерите е три месеца. В случай че след изтичането на този срок не е извършена периодична проверка на водомерите, количеството изразходвана вода се начислява по реда на чл. 39 ал. 6, във вр. ал. 5 т. 1 пр. 2 от същата Наредба, а именно - по 5 куб. м - при нетоплофицирано жилище за всеки обитател, като при повече от един потребител определените в количества вода се завишават всяко тримесечие с по 1,0 куб. м за всеки обитател. В процесния случай, ответникът е заявил един потребител и затова служебното начисляване на количеството вода е било по 5 куб. м месечно.

Видно от представените фактури за процесния период са начислени следните суми: по фактура № 0001675942/31.05.2013 г.- 5.61 лева; по фактура № 0001689062/28.06.2013 г. - 4.39 лева; по фактура № 0001702181/31.07.2013 г. - 5.61 лева; по фактура № 0001715637/30.08.2013 г.- 5.45 лева; по фактура № 0001744553/31.10.2013 г.- 5.91 лева; по фактура № 0001757704/29.11.2013 г.- 5.61 лева; по фактура № 0001770369/30.12.2013 г.-6.06 лева; по фактура № 0001782351/31.01.2014 г.- 6.09 лева; по фактура № 0001794388/28.02.2014 г. - 6.17 лева; по фактура № 0001806276/31.03.2014 г.- 5.45 лева; по фактура № 0001818340/30.04.2014 г.- 6.33 лева; по фактура № 0001830796/31.05.2014 г.- 6.13 лева; по фактура № 0001843552/30.06.2014 г.- 5.91 лева; по фактура № 0001856652/31.07.2014 г.- 6.28 лева; по фактура № 0001870203/29.08.2014 г.- 6.28 лева; по фактура № 0001883812/30.09.2014 г.- 6.24 лева; по фактура № 0001897018/31.10.2014 г.- 6.65 лева; по фактура № 0001909860/30.11.2014 г.- 6.30 лева; по фактура № 0001922186/30.12.2014 г.- 6.22 лева; по фактура № 0001934426/30.01.2015 г.- 6.29 лева; по фактура № 0001946204/27.02.2015 г.- 6.44 лева; по фактура № 0001958011/31.03.2015г.- 6.54 лева; по фактура № 0001969811/30.04.2015 г.- 7.08 лева; по фактура № 0001982155/29.05.2015 г.- 6.48 лева; по фактура № 0001994917/30.06.2015 г.- 6.18 лева и по фактура № 0002008087/31.07.2015 г.- 6.53 лева.

Ответникът не е заплатил доброволно задължението си по посочените фактури, поради което ищцовото дружество е подало в Троянски районен съд заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК на 03.09.2015 г. и е било образувано ч. гр. д. № 749 по описа на съда за 2015 г.

Заключението по назначената СИЕ установява, че общия размер на задълженията на ответника възлиза в размер на 158,23 лева, а законовата лихва за забава е в размер на 12,08 лева.

С оглед на изложената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи: 

Съгласно разпоредбата на чл. 44 от Закона за измерванията задължение на потребителите, в качеството им на собственици на водомерите, е да ползват средства за измерване, които са преминали първоначална и последваща метрологична проверка. Съгласно чл. 34 а от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, периодичните проверки на индивидуалните водомери като средства за измерване и разпределение на изразходваното количество вода в сгради - етажна собственост, се извършват през 10 години, по искане и за сметка на потребителите от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по реда на Закона за измерванията. Резултатите от периодичните проверки на индивидуалните водомери се удостоверяват със знаци по реда на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

Установи се в процеса, че не са налице данни за началната дата на присъединяване на потребителя към водоснабдителната мрежа, защото нормативното изискване досиета на потребителите да се изготвят, е едва от 2005 г., във връзка с приемане и влизане в сила на Закона за регулирате на водоснабдителните и канализационните услуги. Ответникът е погасил задълженията си до края на месец април 2013 г., а за следващите периоди е вписал в карнета, че желае да не му се начисляват количества вода, което заявление е без правна стойност.

Съгласно Общи условия на В и К оператора, утвърдени по реда на ЗРВКУ и относими към процесния период - Общи условия, приети с Решение № ОУ-038 от 09.06.2006 г. на ДКЕВР и нови Общи условия, приети с Решение № ОУ-09 от 11.08.2014 г. на ДКЕВР. Ответникът не е предложил различни условия по реда и в срока по чл. 8 ал. 4 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, поради което е обвързан с Общите условия. Видно от текста на действащите за периода стари и нови Общи условия - съответно чл. 23 ал. 5 т. 1 и чл. 25 ал. 8 т. 1, начинът и количеството на служебно начисляване на вода напълно съвпадат с визираните от чл. 34 а и чл. 39 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

         При тези изводи настоящия състав намира, че предявения иск е основателен и доказан и ще следва да бъде уважен и ще следва да бъде признато съществуване на вземане на ищцовото дружество в размер на 158.23 лева, представляваща неизплатено парично задължение за доставени услуги на абонатен № 13032324 за периода 01.05.2013 г. – 31.07.2015 г., ведно със законната лихва, считано от 03.09.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, сумата 12.08 лева, представляваща лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 01.09.2015 г.

          С оглед изхода на делото и на основание чл. 78 ал. 1 ГПК ответника следва да заплати на ищеца направените по настоящото дело разноски в размер на 495 лева, съгласно представен списък по чл. 80 от ГПК. Ще следвана основание т. 12 от ТР № 4 от 2013 г. на ОСГТК на ВКС С. следва да заплати на ищцовото дружество разноски, сторени в заповедното производство в размер на 325 лева.

         Водим от изложеното съдът

 

Р     Е      Ш      И   :

 

         ПРИЗНАВА съществуване на вземането на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 213, представлявано от управителя инж. Тонимир Стойчев Гечев, а именно, че Г.З.С., ЕГН **********,*** дължи сумата 158.23 - сто петдесет и осем лева и двадесет и три стотинки, представляваща стойност на ползвани и незаплатени услуги за абонатен № 13032324 за периода 01.05.2013 г. – 31.07.2015 г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 03.09.2015 г. до окончателното й изплащане, сумата 12.08 - дванадесет лева и осем стотинки, представляваща лихва за периода от 01.07.2013 г. до 01.09.2015 г.,

ОСЪЖДА Г.З.С., ЕГН **********,*** да заплати на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 213 сумата 325.00 – триста двадесет и пет лева, сторени съдебно деловодни разноски по заповедното производство.

ОСЪЖДА Г.З.С., ЕГН **********,*** да заплати на „В и К Стенето” ЕООД, ЕИК 820146942, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. Христо Ботев № 213 сумата 495.00 – четиристотин деветдесет и пет лева, сторени съдебно деловодни разноски по настоящото исково производство.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението.

                                                                       

 Районен съдия: