РЕШЕНИЕ

 

 

 

гр. Троян, 24.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на двадесет и осми януари две хиляди и  шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С.  и в присъствието на прокурора ………… като разгледа докладваното от съдията – Ютерова  гр. дело № 892 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:      

      А.Г.М. *** е предявил срещу Община гр. Варна молба с правно основание чл. 19 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация. Молителят излага, че в акта си за раждане е записан с имената А.Г.М., но сред своите близки и познати е известен с имената  А.Д. М.. В съдебно заседание молителя е представляван от адвокат И.К. ***. Моли съда с решението си да допусне промяна на името му, като бъде записан без бащино име и това да бъде отразено в съответния регистър. В подкрепа на искането си е ангажирала писмени  и гласни доказателства.

             Заинтересованата страна Община Варна е редовно призована, в законоустановения срок по чл. 131 от ГПК не е изразила писмено становище, не са ангажирани доказателства. 

        За РП – Троян не се явява представител, не е изразено становище по молбата.

От приложеното към делото доказателства: копие от удостоверение за раждане, издадено в Община гр.Варна, копие от лична карта и турски паспорт, копие от лична карта № 645942689, изд. в МВР Ловеч на 07.08.2015 г., копие от удостоверение за раждане на И.К. М. и паспорт, копие от удостоверение за раждане на П. М. и паспорт, свидетелство за съдимост рег. № 3446, изд. на 10.08.2015 г. от Районен съд гр.Ловеч и копие от удостоверение за раждане на Г. А. М.,***. Шумен, както и от показанията на разпитаните свидетели М.Н.Т. и С.П.Б., съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Молителят А.-Д. Г.М. е роден на *** г. в гр. Варна, видно от представеното у-ние за раждане на Община Варна. Молителят М. излага, че когато се е родил родителите му са били студенти в гр. Варна и е записан с имена по уредбата на българското законодателство. Молителят се е преместил заедно с родителите си да живее в гр. Истанбул, Турция, където живее постоянно и в момента. Заявява, че има двойно гражданство. Молителят има издадена лична карта, съгласно акта за раждане в България с имената А.Г.М. и турски паспорт с име А.Д. М.. Установява се, че по турското законодателство лицата се записват с две имена – собствено и фамилно, като бащиното име на молителя Г. му създава много неудобства. М. има брат и сестра, които са родени в Турция и се казват съответно И.К. М. и П. М.. Молителят твърди, че в Турция, където пребивава и работи всичките му документи са съставени с две имена А.Д. М.. Молителят желае в България също да се именува с две имена както брат му и сестра му, и в бъдеще да се нарича А.Д. М.. 

На основание чл. 163 от ГПК съдът е допуснал събирането на гласни доказателства, като по делото са разпитани свидетелите М.Н.Т. и С.П.Б.. Свид. Т. заявява, че е съседка на сем. М. *** и познава членовете на семейството. Знае, че А.Г.М. е роден в гр. Варна когато родителите му са били студенти и съгласно българските закони е записан с три имена,  а брат му и сестра му са родени в Истанбул и са записани съгласно турското законодателство. Т. заявява, че за нея молителя е известен с имената А.Д. М..  Свидетелката Б. също заявява, че познава семейство М., които са съседи на нейната майка в с. Д.  Б. познава молителя, родителите му, брат му, сестра му и неговите баба и дядо, които са техни съседи. Заявява, че А. е роден в гр.Варна когато родителите му са били студенти по медицина, а брат му и сестра му са родени в  гр. Истанбул. Свидетелката Б. знае, а е и чувала, че в семейството се обръщат към молителя с имената А.М..  

 С оглед на изложеното съдът счита, че са налице “важни обстоятелства” по смисъла на чл. 19 ал. 1 от ЗГР, които дават основание за исканата промяна.

         При горните изводи молбата се явява основателна и доказана и следва да се уважи, като препис от настоящото решение, след като влезе в законна сила да се изпрати на длъжностното лице по гражданското състояние в Община – гр. Варна за отбелязване на промяната в акта за раждане и в регистъра на населението.

         Водим от изложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община гр. Варна, представлявана от Кмета Иван Портних, че А.Г.М., ЕГН **********, адрес: *** и с Акт за раждане0639 от 13.05.1996 г., издаден от Община Варна 1, район „Одесос е с имена А.Д. М. и тези имена да се отразят в акта за раждане и регистъра на населението.

         Решението не подлежи на обжалване.

Районен съдия: