Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

гр. Троян, 20.01.2016 год.

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

        Троянски районен съд, четвърти състав, в публичното заседание на двадесет и първи декември две хиляди и петнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

Съдебни заседатели:.....................................

Членове:.....................................

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ………………., като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 895 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

       Производството е  по реда на чл. 26 и сл. от ЗЗДт.

         В ТРС е постъпила молба на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Троян за настаняване по съдебен ред на малолетното дете Ц.Р. Ц., родена на *** г., в семейството на Р.П.С. *** – утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗДПГ 01/16/14094-2014 е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства. В молбата на Дирекцията се твърди, че детето е било настанено в семейството на биологичния си баща П.Ф., който на 23.09.2015 г. е подал заявление до ДСП за извеждане на детето от неговото семейство, тъй като същото категорично отказва да живее при него, проявява агресия. Със Заповед № ЗД-ЗД 22/0311 от 29.09.2015 г. на Директора на ДСП - Оборище детето е настанено временно в приемното семейство.

 По делото е изготвен социален доклад, по който социалните работници подробно са изследвали основни битови потребности на детето, емоционално и поведенческо развитие, здравословното му състояние, капацитета на родителите, фактори на средата и семейството, като накрая са направени изводи и препоръки.

          Дирекцията моли съда да постанови решение, с което да настани детето в семейството на Р.С. с оглед неговия най – добър интерес.

За Троянска районна прокуратура, р. пр. не се явява представител в с. з., не е изразено становище.

Като заинтересована страна в процеса е призована Р.С., която не е изразила становище по същество.

По делото е призована и майката на детето Р.А., която не се явява в с. з. и не изразява становище по молбата.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства и становищата на страните приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Видно от представеното по делото удостоверение за раждане на СО, р-он „Кремиковци” Ц.Р. Ц. е родена на *** г., от майка Р.Ц.А., ЕГН ********** и баща – неизвестен.

Спрямо детето е предприета мярка за закрила – настаняване в семейството на биологичния баща П.А.Ф.. На 23.09.2015 г. Филипов е подал заявление до дирекцията за извеждане на детето от неговото семейство, тъй като то категорично не желае да живее при него, проявява агресия спрямо бащата и другите си братя и сестри. При оценка от социалните работници е установено, че най-подходящата мярка е настаняване на малолетното дете в приемно семейство.  От представената по делото заповед от 29.09.2015 г. на директора на ДСП – Оборище се установява, че е прекратено настаняването на детето Ц. Ц. в семейството на П.Ф. и същото е настанено спешно в професионално приемно семейство на Р.С. *** на основание чл. 26 ал. 1 във връзка с чл. 25 т. 4 от ЗЗДт.

 По делото е установено, че Р.П.С. *** е утвърден приемен професионален родител, която със Заповед № ЗД-ЗДПГ 01/16/14094-2014 на ИД Директор РДСП – Ловеч е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства.

         При така установената фактическа обстановка съдът намира, че искането е основателно и следва да бъде уважено. Налице са предпоставките на чл. 25, т. 2 и т. 3 от ЗЗДт. По делото се установи безспорно, че майката не полага грижи за детето си, а биологичния баща е поискал извеждане на малолетното дете от неговото семейство.  ДСП – Троян е направила проучване по повод настаняването на детето и е установила, че в жилището на С. са налице подходящи битови условия за отглеждането и развитието на детето. Със С. е сключен договор от 29.09.2015 г. за грижа за дете, настанено в приемно семейство.

Цялостната преценка на събраните по делото доказателства налага извода, че настаняването в приемно семейство ще бъде в интерес на детето и ще осигури нормални условия за неговото физическо и психическо възпитание и развитие.

На основание чл. 28 ал. 3 от ЗЗДт съдът следва да постанови  незабавно изпълнение на решението.

Мотивиран от горните съображения, съдът

 

                       Р      Е     Ш     И  :

 

         НАСТАНЯВА малолетното дете Ц.Р. Ц., родена на *** г., от майка Р.Ц.А., ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. „Ботунец 2”, бл. 16, вх. Д, ет. 4, ап. 91  и баща – неизвестен, в семейството на Р.П.С., адрес: ***, която е утвърден приемен професионален родител със Заповед № ЗД-ЗДПГ 01/16/14094-2014 на ИД Директор РДСП – Ловеч и е вписана в Регистъра на утвърдени професионални семейства, до настъпване на законна причина за изменение на постановената мярка или за прекратяване на настаняването.

         ПОСТАНОВЯВА  незабавно изпълнение на решението.

Решението може да бъде обжалвано или протестирано пред Ловешки окръжен съд в седемдневен срок от съобщението до страните и  прокуратурата, че е обявено.

 

 

                                                        Районен съдия: