РЕШЕНИЕ №

гр. Троян, 18.02.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното заседание на осемнадесети януари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ……………………………………….. като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело № 907 по описа на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:       

           Производството по настоящето дело е за развод по взаимно съгласие по реда на чл. 50 и чл. 51 от СК.                      

             Водим от горното съдът

Р Е Ш И :

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 50 от СК, вр. с чл. 330, ал. ІІІ от ГПК гражданския брак между К.Н.П., ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. «Младост» 3, бл. 325, вх. 5, ет. 3, ап. 4 и С.В.М., ЕГН **********, с адрес: ***, ж. к. «Младост» 3, бл. 325, вх. 5, ет. 2, ап. 3, сключен в гр. София с Акт за граждански брак № 40 от 20.01.1991 г. на Столична община, район „Триадица”, по взаимно съгласие на съпрузите.

           УТВЪРЖДАВА по реда на чл. 51 ал. ІІ, вр. с ал. І от СК постигнатото между съпрузите споразумение, както следва:

            ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – непълнолетната Й.С.М., родена на *** г.  за в бъдеще ще се упражняват от нейната майка и законна представителка К.Н.П.. Местоживеенето на детето Й.С.М. ще бъде при нейната майка и законна представителка К.Н.П. на адрес ***, ж. к. „М.” 3, бл. 325, вх. 5, ет. 3, ап. 4. Бащата С.В.М., ЕГН ********** ще упражнява правото си на лични контакти с непълнолетната си дъщеря Й.С.М. както следва: Всяка първа и трета седмица на месеца бащата има право да я взема от 11.00 часа в събота до 11.00 часа в неделя, като тя остава да пренощува при баща си. Всяка втора и четвърта седмица на месеца бащата има право да я взема от 09.00 часа до 18.00 часа в събота, когато следва да я връща на майката. Бащата С.М. има право да взема Й.М. при себе си през лятната ваканция за срок от 14 дни като конкретните дати ще бъдат съобразени с годишния отпуск на бащата и след предварително уведомяване и съгласие на майката. Бащата С.М. има право да взема Й.М. при себе си 14 дни през останалата част от годината като конкретните дати ще бъдат съобразени с отпуската на бащата и след предварително уведомяване и съгласие на майката. Бащата С.В.М., ЕГН ********** ще заплаща на К.Н.П., ЕГН **********, като майка и законна  представителка на непълнолетното си дете Й.С.М., родена на *** год. месечна издръжка в размер на 100.00 – сто лева, считано от 23.10.2015 г. за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване. Месечната издръжка следва да постъпва до 20 /двадесето/ число на месеца по банковата сметка на К.Н.П., а именно: Банкова сметка *** „Райфайзенбанк” АД, IBAN ***.

         ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не притежават семейно жилище.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода К.Н.П. ще продължи да носи предбрачното си фамилното име П..       ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти. Права върху парични влогове, ценни книжа и други са поделени извънсъдебно между двамата, поради което нямат никакви взаимни претенции от имуществен характер един спрямо друг. Всички придобити по време на брака движими вещи са поделени извънсъдебно между двамата отдавна. За уравняване на дяловете си съпрузите  не си дължат парични суми. Никой от съпрузите няма претенции към дялови участия на другия в юридически лица. За К.Н.П. – „Кантора за счетоводство и консултации – Актив” ЕООД ЕИК по Булстат 175002514, „Финанс актив С” ЕООД с ЕИК по Булстат 130203801, „Финанс актив 2006 – счетоводна къща” ЕООД с ЕИК по Булстат 175194569, ЕТ „Елкот – К.П.” с ЕИК по Булстат 030227833 и „Ек Ка Ен Ефект” ЕООД с ЕИК по Булстат 131435140, като С.М. е заявил, че няма никакви претенции – включително и финансови, към участието на К.Н.П. в тези търговски дружество.

         ОСЪЖДА С.В.М., с адрес: ***, ж. к. „Младост” 3, бл. 325, вх. 5, ет. 2, ап. 3, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на  Районен съд Троян 72,00 – седемдесет и два лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години.

           РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                     

                                       Районен съдия: