Р Е Ш Е Н И Е

 

     136

 

гр. Троян, 11.05.2016 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав,  в публичното  заседание на единадесети април две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на прокурора ...……………......... като разгледа докладваното от съдията – Ютерова гр. дело  № 964 по описа  на ТРС за 2014 год., за да се произнесе - съобрази:

         С решение № 104 от 31.03.2015 г., първоинстанционния съд е допуснал делба между П.М.П. *** и С.М.П. *** съсобствения им недвижим имот - Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, като е постановил от имота да се образуват два равни дяла – по един за всеки един от съделителите.  По отношение на съделителката М.П., съда е отхвърлил иска.  Решението е обжалвано пред въззивиня ОС – Ловеч, който е допуснал да се извърши съдебна делба на процесния имот между съделителите П.П., С.П. и М.П., при квоти – по ¼ ид. част за първите двама и 2/4 ид. части за последната.

               В първото съдебно заседание след допускане на делбата пълномощника на ответника С.П. - адвокат Цеца Желязкова от ЛАК на основание чл. 346 от ГПК е направила искане по сметки – подобрения в делбения имот след 2012 г. на стойност 4 550 лева, както и искане за възлагане на процесния имот на основание чл. 349 ал. 2 от ГПК.               Така направените искания са приети от съда за разглеждане.

Изискано е становище от общинска администрация, допусната е техническа експертиза с вещо лице инж. Е.Г. и е установено, че делбения имот е неподеляем.

               Инж. Г. е посочила пазарната цена на процесния имот в размер на 16 320 лева.

Относно възлагателната претенция на ответника П., решаващия съд следва да обсъди хипотезата на чл. 349 ал. 2 от ГПК, по който ред това е поискано. Законодателя е поставил изискването да са налице кумулативно няколко условия. Първата група касаят предмета на делбата и в настоящия случай те са налице, а именно касае се за жилище, което е неподеляемо, същото е наследствено от бащата на съделителите С. и П. П. – М.П.С., който е починал през 1989 г., не е въведено възражение и съда приема за установено, че към момента на смъртта на наследодателя им, С.П. е живял в процесния имот. Другото условие е отрицателно и касае съделителя да няма друго собствено жилище. По делото е представена декларация, от която се установява, че П. не притежава друго жилище. Останалите съделители не са оспорили възлагателното искане на П., а също така се установи, че П.П. се установил да живее на друго място. Ето защо съда намира, че процесния имот следва да бъде възложен в дял на ответника С.П., който и към момента живее там. За уравнение на дяловете същия следва да заплати на ищеца П.П. сумата 4 080 лева, равняваща се на полагащата му се 1/4 ид. част, а на ответницата М.П. – сумата 8 160 лева, равняваща се на полагащите й се 2/4 ид. части.

   Относно направените искания по сметки по реда на чл. 346 от ГПК от съделителя С.П.: В първото по делото заседание след допускане на съдебната делба П. е сезирал съда със сторените от него подобрения в делбения имот: 1. закупуване на материали за направа на нов покрив на жилищната сграда-греди, летви, керемиди -1 450 лева – 2013 г.

2. закупуване на материали - греди, дъски, винкел и направа на беседка около 15 кв.м. - 850 лева – 2014 г.

3. закупуване на мивка алпака със шкаф – 150 лева – 2015 г.

4. закупуване и поставяне на два висящи и един стативен дървени шкафа-300 лева – 2015 г.

 5. закупуване на печка с водна риза, тръби и други материали и направа на локално парно в къщата - 1 350 лева – 2015 г.

6. закупуване на мраморни парчета и облицовка на стъпалата за мазето в къщата – 450 лева – 2013 г. Общо подобренията в имота П. е оценил на 4 550 лева.

В тази връзка съда е допуснал гласни доказателства. Разпитаните по делото свидетели М. И. и Д.Д. излагат, че познават страните и делбения имот. Виждали са и двамата братя П. и С. П. да ремонтират покрива през 2013 г., двамата са правили и мраморните стълби. По-късно П. си купил друга къща и се е преместил там. Брат му С. останал да живее с майка им М.П. в делбения имот и си направил ремонт – купил и поставил шкафове и мивка от алпака, направил парно, като купил радиатори и печка с водна риза. В двора С.П. направил беседка. 

Една от задачите към назначената техническа експертиза е била да оцени претендираните подобрения. Вещото лице инж. Е.Г. е представила таблица към заключението си, в която е описала видовете подобрения, цената на материалите и цената на труда. Общата сума, която експертизата е изчислила за подобренията е в размер на 5 480 лева.

Съда приема, че подобрения по смисъла на закона, с които имота е увеличил цената си, представляват тези по пунктове 1, 2 и 6. Шкафове, печка с водна риза, радиатори и мивка от алпака не са трайно прекрепени към имота и могат да бъдат демонтирани от С.П., в зависимост от изхода на делото. От свидетелките показания се установи, че покрива и стълбите са правени от двамата братя, а така също се установи и, че в имота живее и тяхната майка. Подобни писмени възражения излага и съделителя П.П.. Същия твърди, а и този факт не се оспорва от ответниците, че е напуснал имота през 2015 г. Относно беседката – свидетелите излагат, че е направена от С.П., но не се установи в процеса кой е закупил материалите, имайки предвид, че в имота живее и ответницата М.П., а П.П. се е изнесъл от там през 2015 г. Предвид на изложеното съда счита, че това искането по сметки се явява неоснователно и недоказано и следва да бъде отхвърлено, а ответника С.П. следва да заплати държавна такса в размер на 182 лева – 4 % върху размера на иска.    

             Ще следва всеки един от съделителите да заплати по 4 % държавна такса в полза на бюджета на съдебната власт, съобразно с дяловете им, а именно: С.П. и П.П., които притежават по ¼ ид. част следва да заплатят по 163,20 лева, а М.П., която притежава 2/4 ид. части – 326,40 лева. Освен това С.П. следва да заплати 2 % местна такса в размер на 244,80 лева върху сумата 12 240 лева, с която сума се е увеличил неговия дял.

                При този изход на делото и предвид хипотезата на чл. 355 от ГПК разноските в делбения процес се заплащат от страните в зависимост от техните дялове. В случая сторените разноски, са както следва: М.П. – 600 лева, С.П. – 650 лева и П.П. – 600 лева. Съобразно делбените им квоти ще следва по съразмерност С.П. и П.П. да заплатят на М.П. по 150 лева. П.П. следва да заплати на С.П. 162,50 лева, а М.П. – 325 лева. С.П. следва да заплати на П.П. 150 лева, а М.П. – 300 лева.

               Водим от горното, съдът

 

                          Р    Е    Ш    И:

              

               ПОСТАВЯ В ДЯЛ по реда на чл. 349 ал. 2 от ГПК на С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** като неподеляем следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор 53707.501.193, находящ се в с. Орешак, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Орешак, одобрени със заповед № 300-5-109/19.12.2003 г. на Изп. Директор на АГКК, с площ на имота от 788 кв. м, с трайно предназначение - урбанизирана територия и начин на трайно ползване – ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 53707.501.209, 53707.501.194, 53707.501.9530, 53707.501.192, заедно с построената в имота: Сграда с идентификатор 53707.501.193.1, със застроена площ от 62 кв. м, с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна с пазарна стойност 16 320 – шестнадесет хиляди триста и двадесет лева, като за уравнение на дяловете ОСЪЖДА С.М.П., с горните данни да заплати на П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 4 080 – четири хиляди и осемдесет, равняваща се на полагащата му се 1/4 ид. част, както и ОСЪЖДА С.М.П., с горните данни да заплати на М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** сумата 8 160 – осем хиляди сто и шестдесет лева, равняваща се на полагащите й се 2/4 ид. части.

               ОТХВЪРЛЯ направеното по реда на чл. 346 от ГПК от С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** искане по сметки в общ размер на 4 550 лева и ОСЪЖДА същия да заплати 4 % държавна такса в размер на 182,00 – сто осемдесет и два лева в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС.

         ОСЪЖДА С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 163,20 – сто шестдесет и три лева и 20 стотинки, както 244,80  - двеста четиридесет и четири лева и 80 стотинки - 2 % местна такса по ЗМДТ върху сумата 12 240 лева, с която сума се е увеличил неговия дял.   ОСЪЖДА П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 163,20 – сто шестдесет и три лева и 20 стотинки.

         ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ТРС 4 % държавна такса в размер на 326,40 – триста двадесет и шест лева и 40 стотинки.

ОСЪЖДА С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплатят на М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** по 150 – сто и петдесет лева сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете им.

ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** и П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплатят на С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** сумите 325,00 – триста двадесет и пет лева първата от тях и 162,50 – сто и шестдесет и два лева и 50 стотинки втория от тях, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете им.

ОСЪЖДА М.Х.П., ЕГН **********, адрес: *** и С.М.П., ЕГН **********, адрес: *** да заплатят на П.М.П., ЕГН **********, адрес: *** сумите 300,00 – триста лева първата от тях и 150,00 – сто и петдесет лева втория от тях, сторени съдебно-деловодни разноски, съразмерно с дяловете им.

  Решението подлежи на въззивно обжалване пред Ловешки окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

                                                         

                                                             Районен съдия: