РЕШЕНИЕ № 60

 

гр. Троян, 01.03.2016 год.

   В ИМЕТО НА НАРОДА

Троянски районен съд,  четвърти състав, в публичното  заседание на втори февруари две хиляди и шестнадесета година в състав:

Председател: Десислава Ютерова

при секретаря М.С. и в присъствието на

прокурора ...……………...........................…...... като разгледа докладваното от съдията -  Ютерова гр. дело № 965 по описа  на ТРС за 2015 год., за да се произнесе - съобрази:

                               

               Водим от горното съдът

 

                Р    Е     Ш     И :

 

               ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 27.06.1993 г. в гр. Троян, за което е съставен акт за граждански брак № 84/27.06.1993 г. на Община Троян между К.Д.П., адрес: ***, ЕГН ********** и М.М.П., адрес: ***, ЕГН ********** поради настъпило сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на основание чл. 50 от СК.

               УТВЪРЖДАВА постигнатото СПОРАЗУМЕНИЕ между К.Д.П., адрес: ***, ЕГН ********** и М.М.П., адрес: ***, ЕГН ********** на основание чл. 50 ал. 2 от СК, както следва:

            ОБЯВЯВА, ЧЕ родителските права върху роденото от брака дете – непълнолетния Н.К. П., роден на *** г.  за в бъдеще ще се упражняват от неговата майка и законен представител  М.М.П.. Местоживеенето на детето Н.К. П. ще бъде при неговата майка и законен представител М.М.П. на адрес ***. Бащата К.Д.П., ЕГН ********** ще упражнява правото си на лични контакти с непълнолетния си син Н.К. П.  както следва: Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца и по един месец през лятото, който не съвпада с платения отпуск на майката. Бащата К.Д.П., ЕГН ********** ще заплаща на Н.К. П., роден на *** година, със съгласието на неговата майка и законен представител М.М.П., месечна издръжка в размер на 100.00 лева, за в бъдеще до настъпване на законно основание за нейното изменение или прекратяване.

         ОБЯВЯВА, ЧЕ семейно жилище, находящо се на адрес: с. Шипково, област Ловеч, ул. „Р. № 15 е собственост на родените от брака деца, поради което същото ще се ползва от тях.

ОБЯВЯВА, ЧЕ съпрузите не претендират получаване на издръжка един от друг и не си дължат такава.

             ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ след развода  М.М.П. ще носи  брачното си фамилното име  - П..

         ОБЯВЯВА, ЧЕ придобитите по време на брака движими вещи са  поделени предварително и в момента молителите вече не притежават такива при режим на „Семейна имуществена общност”, с изключение на лек автомобил, който си поделят както следва:

К.Д.П.,  ЕГН ********** получава в свой самостоятелен дял и остава едноличен собственик на придобития по време на брака му с М.М.П.  лек автомобил, а именно: 

ЛЕК АВТОМОБИЛ марка „ОПЕЛ”, модел „Фронтера” с ДК № ОВ7656АТ, с номер на РАМА – SED54MWL4SV720930, с номер на ДВИГАТЕЛ – X22XE25000323, цвят – зелен, бензинов двигател, с дата на първоначална регистрация 29.09.1995 г. на стойност 1000 лева.

         ОСЪЖДА  М.М.П. адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на  бюджета на съдебната власт по сметка на  Районен съд - Троян окончателна държавна такса в размер на 25.00 – двадесет и пет лева, както и 10,00 – десет лева и 36,00 – тридесет и шест лева държавни такси, съответно представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил и върху размера на така определената издръжка за три години.

           ОСЪЖДА К.Д.П., с адрес: ***, ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на  Районен съд - Троян 36,00 – тридесет и шест лева ДТ върху размера на така определената издръжка за три години и 10,00 – десет лева ДТ, представляваща 2 % върху застрахователната стойност на получения в дял лек автомобил.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                      

                                       Районен съдия: